Obchodní podmínky programu Hilton Honors

Datum platnosti: 1. března 2017. Následující ustanovení nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky. Svou účastí nebo pokračující účastí po tomto datu platnosti vyjadřujete svůj souhlas s tím, že:

Následující informace vysvětlují podmínky účasti ve Věrnostním programu členů Hilton Honors (dále „Hilton Honors“ nebo „Program“). Tyto Obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou určeny pro ochranu členů Hilton Honors (dále „členů“) a společnosti Hilton Honors Worldwide, LLC (dále „Hilton Honors“ nebo „my“, „nás“, „naši“ atd.). Vaše účast v programu se bude řídit těmito Obchodními podmínkami a vaší povinností je si je přečíst a plně jim rozumět.

Pokud budete potřebovat vysvětlení nebo další informace, můžete se obrátit na nejbližší kancelář Rezervace Hilton a péče o zákazníky nebo poslat e-mail na adresu HiltonHonors@hilton.com. Chceme však upozornit, že Obchodní podmínky programu Hilton Honors nelze nahrazovat ani měnit jinak, než na základě písemné dohody se společností Hilton Honors.

Obecná ustanovení

 1. Členství v programu Hilton Honors a jeho výhody se nabízejí výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors, dceřiné společnosti plně ve vlastnictví Hilton Domestic Operating Company Inc. Pojem Hilton Honors je definován jako společnost Hilton Honors Worldwide, LLC, její dceřiné společnosti, pobočky, úředníky, ředitele, partnery, zaměstnance a zástupce.
 2. Obchodní podmínky programu Hilton Honors se řídí a jsou interpretovány v souladu se zákony platnými ve státě New York, USA, aniž by byla dotčena možnost volby zákonné normy popř. konfliktu zákonných norem či ustanovení platných v jiných státech. Případné nároky nesmí být řešeny pomocí skupinové žaloby v jakékoli formě. Svou účastí v programu Hilton Honors členové vyjadřují souhlas s tím, že jakékoli žaloby budou předloženy soudu s působností v okrese Eastern District of Virginia nebo, v případě chybějící federální jurisdikce, bude místem řízení okres Fairfax, ve státě Virginia. Obchodní podmínky zde uvedené nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky programu.
 3. Členství v programu Hilton Honors a aplikace jeho podmínek jsou neplatné, pokud je to zákonem zakázáno v zemi, kde člen nebo žadatel pobývá.
 4. V programu není definováno datum ukončení a pokračuje tedy až do doby, než se společnost Hilton Honors rozhodne, že tento program ukončí, což může udělat kdykoliv a bez předchozího oznámení. Členové budou mít dvanáct měsíců od oznámeného data ukončení programu na to, aby sbírali body a čerpali požadované odměny za věrnost. Znamená to, že bez ohledu na rozsah vaší účasti v tomto programu vaše právo sbírat body a vyžádat si odměny za věrnost ukončí společnost Hilton Honors dvanáct měsíců poté, co Hilton Honors oznámí ukončení tohoto programu.
 5. Společnost Hilton Honors si vyhrazuje právo přidat, upravit, smazat či jiným způsobem změnit jakákoli pravidla, postupy, podmínky, výhody či odměny za věrnost nebo úrovně odměn za věrnost stanovené v rámci tohoto programu, a to výhradně podle svého uvážení, na základě předchozího oznámení nebo bez něj, a to i v případě, že by takové změny ovlivnily hodnotu bodů nebo udělení Certifikátu na odměny za věrnost, popř. potvrzení, která už byla nasbírána. Znamená to, že společnost Hilton Honors může provést změny, které se budou týkat zejména hotelů v portfoliu Hilton, spojení s partnery v oboru, pravidel pro získávání bodů Hilton Honors, úrovní čerpaných odměn za věrnost, pravidel a postupů při využívání odměn za věrnost, pokračující dostupnosti odměn za věrnost, typů odměn za věrnost a charakteristik speciálních nabídek.
 6. Do programu Hilton Honors se mohou zaregistrovat a stát se jeho členy pouze osoby plnoleté (podle definice jsou to osoby, které byly přijaty za členy Hilton Honors). Firmy, společnosti ani skupiny se do programu Hilton Honors zaregistrovat nemohou. Manželé, kteří se stali členy Vzájemného fondu Hilton Honors před 1. dubnem 2004 se mohou programu účastnit společně prostřednictvím Vzájemného fondu Hilton Honors.
 7. Členství v programu dává členům právo získávat body, které mohou být čerpány formou odměn za věrnost v souladu s Obchodními podmínkami tohoto programu. Členské výhody a odměny za věrnost se nabízejí v dobré víře, nemusí ale být k dispozici v případě, že je zakazuje zákon nebo předpis v zemi, kde člen pobývá.
 8. Členové nesmí udržovat členství ani získávat body prostřednictvím více než jednoho účtu.
 9. Společnost Hilton Honors si vyhrazuje právo přerušit nebo ukončit členství v programu Hilton Honors každému členovi včetně členů v úrovni statusu Elite (včetně členů Silver Elite, členů Gold Elite a členů Diamond Elite), dále členovi, který bude tento program využívat v rozporu s Obchodními podmínkami či záměrem programu nebo některé jeho části, zejména pokud jde o čerpání odměn za věrnost nebo používání certifikátu za věrnost. Společnost Hilton Honors si také vyhrazuje právo ukončit členství jakémukoli členovi, o kterém se domnívá nebo u kterého na základě jejího vlastního uvážení existuje důvodné podezření, že se dopustil následujícího jednání:
  1. jednal v souladu nekonzistentním s platnými místními nebo federálními zákony, nařízeními nebo vyhláškami,
  2. porušil nebo přestoupil některou z těchto Obchodních podmínek,
  3. dopustil se jakéhokoli podvodného nebo nečestného jednání, krádeže, přečinu nebo deliktu v souvislosti se svým účtem, včetně a bez omezení na, čerpání odměn za věrnost nebo zneužití certifikátu, nebo jiných výhod pro členy,
  4. dopustil se jakéhokoli hrubého, podvodného, rušivého, nežádoucího, urážlivého nebo nepřátelského jednání, ať již fyzické, verbální či písemné povahy, vůči jakémukoli hotelu v rámci portfolia Hilton nebo jeho hostům či zaměstnancům, případně vůči společnosti Hilton nebo jakýmkoli jejím zaměstnancům či smluvním stranám,
  5. nesplatil jakoukoli fakturu nebo účty dlužné společnosti Hilton nebo jakémukoli hotelu v rámci portfolia Hilton.
  Důsledkem takto přerušeného členství může být ztráta všech nasbíraných bodů a zrušení Certifikátů Hilton Honors, výhod a privilegií, včetně ztráty jakéhokoli přidruženého statusu Elite. V případě přerušení členství v programu Hilton Honors má dále společnost Hilton Honors právo podniknout příslušné administrativní popř. právní kroky, zejména pokud jde o podání žaloby, a to v rozsahu, jak uzná za nutné a výhradně podle svého uvážení.
 10. Prodávat nebo vyměňovat body Hilton Honors, certifikáty, potvrzení odměn za věrnost či jiné výhody poskytované v rámci programu Hilton Honors jiným způsobem, než jak předpokládá společnost Hilton Honors, je zakázáno. Veškeré body, certifikáty či výhody, o kterých se společnost Hilton Domestic Operating Company Inc., výhradně podle svého uvážení, bude domnívat, že byly převedeny, prodány nebo postoupeny v rozporu s Obchodními podmínkami tohoto programu, mohou být odebrány nebo zrušeny.
 11. Obchodní podmínky programu budou vykládány výhradně dle vlastního uvážení společnosti Hilton Honors.
 12. Výraz „hotel v portfoliu Hilton “ tak, jak se používá v těchto Obchodních podmínkách, znamená jakýkoli hotel, který se účastní programu Hilton Honors. Všechny hotely Hampton by Hilton™ v pevninské Číně jsou z programu Hilton Honors momentálně vyloučeny.
 13. Členové, kteří nevyvinou žádnou započitatelnou aktivitu dle definic v bodech a. – d. níže po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, mohou být z programu vyřazeni a jejich nasbírané body propadají. Dle uvážení společnosti Hilton Honors však takovým členům může být povoleno v programu zůstat, a budou vyřazeni po pěti letech nečinnosti. Pro zachování nasbíraných bodů Hilton Honors Points je nutné, aby člen v období 12 po sobě jdoucích měsíců podnikl některou z následujících akcí:
  1. pobyt v některém z hotelů v portfoliu Hilton v souladu se zde uvedenými podmínkami,
  2. získání bodů Hilton Honors prostřednictvím bodů nasbíraných od zdroje bodů Hilton Honors třetí strany, včetně platebních karet společného marketingu Hilton v souladu s jejich obchodními podmínkami,
  3. nákup bodů Hilton Honors, nebo
  4. darování bodů prostřednictvím programu The Hilton Honors Giving Back.
 14. Pokud člen neprovede některou z akcí (a), (b), (c) nebo (d) popsaných výše, veškeré nasbírané body propadají a, po pěti letech nečinnosti, bude účet tohoto člena deaktivován. Jakmile body propadnou, nemůže je člen žádným způsobem obnovit, ale člen může od takového okamžiku začít získávat body znovu. Všechny odměny za věrnost, čerpané tímto členem předtím, než body propadly (např. rezervace hotelu, která už byla provedena, nebo poukázka na nájem auta, kterou už tento člen obdržel) zůstávají v platnosti. Toto se týká libovolného roku, včetně prvního roku členství. Členům, kteří nebudou mít uhrazenu splátku půjčky na nemovitost po lhůtě splatnosti, kterou dluží společnosti Hilton Grand Vacations®, zejména pokud jde o platby jistiny, úroků, poplatků z prodlení a servisních poplatků, propadají body odpovídající počtu bodů nasbíraných v rámci programu Hilton Grand Vacations®. Dále potom členové, kteří neuhradí částky splatné v rámci programu Hilton Grand Vacations®, ztrácejí stav úrovně Elite získaný prostřednictvím programu Hilton Grand Vacations®.
 15. Každý člen je povinen udržovat si povědomí o Obchodních podmínkách tohoto programu a o počtu bodů na svém účtu. Ačkoliv to není povinnost, Hilton Honors může aktivním členům zasílat informace, které by je mohly zajímat, zejména oznámení o propadnutí bodů nebo o změnách v programu. Ani společnost Hilton Honors, ani společnosti třetích stran, které se programu účastní jako marketingoví partneři („marketingoví partneři“) nenesou odpovědnost v případě, že toto nebylo učiněno, a neodpovídají ani za nesprávný či nepřesný přepis kontaktních informací člena v případě problémů týkajících se vybavení či programování spojovaného s členem či členem využívaného, ani za lidskou chybu, přerušení, smazání, vynechání, závadu či nefunkčnost linky některé telefonní sítě nebo elektronického přenosu, v případě problémů týkajících se počítačového vybavení, softwaru, nemožnosti přístupu na webové stránky nebo k online službě, ani za jinou technickou či jinou chybu nebo nefunkčnost, za ztracenou, opožděnou, ukradenou, nečitelnou, neúplnou, zkomolenou, chybně směrovanou, poškozenou nebo poplatku podléhající poštovní komunikaci nebo jinou poštu či e-mail, a to z jakéhokoli důvodu.
 16. Každý člen nese odpovědnost za vytváření přístupových informací ke svému privátnímu účtu a za zabezpečení těchto informací. Pokud dojde narušení zabezpečení těchto informací členem nebo třetí stranou, společnost Hilton Honors nenese odpovědnost za neoprávněný přístup k účtu člena, za sbírání bodů, čerpání odměn za věrnost, ani za jinou aktivitu účtu, k níž dojde v důsledku takového narušení, a v žádném případě společnost Hilton Honors nemá povinnost členu nahradit vyčerpané body či jiné škody nebo ztráty, deklarované jako škody či ztráty vzniklé v důsledku takového neoprávněného přístupu. Pokud člen zaznamená jakoukoli podvodnou aktivitu, zejména neoprávněné čerpání členských bodů nebo odměn za věrnost, je jeho povinností oznámit takovou podvodnou aktivitu společnosti Hilton Honors písemně, a to do 90 dnů od jejího výskytu, a také poskytnout společnosti Hilton Honors veškeré další požadované informace a potřebnou součinnost, aby bylo možné obnovit ztracené body či odměny za věrnost, a takové obnovení závisí výhradně na uvážení společnosti Hilton Honors.
 17. Každý člen je povinen oznámit společnosti Hilton Honors veškeré změny svých kontaktních informací.
 18. Nasbírané body a certifikáty věrnosti či potvrzení odměn za věrnost nejsou majetkem člena. Kromě výjimek výslovně upravených těmito Obchodními podmínkami, nelze nasbírané body ani certifikáty/potvrzení odměn za věrnost převést z jakéhokoli důvodu ani jakýmkoli právním úkonem na jinou osobu. Body a certifikáty získané členy Investičního fondu může využít kterýkoli partner uvedený na účtu.
 19. Pro všechny členy programu byly zřízeny zvláštní výhody a služby, výhody a služby nabízené různými hotely v portfoliu Hilton se však mohou lišit. Pokud společnost Hilton Honors nebo některý z marketingových partnerů programu Hilton Honors některému členu neoprávněně odepře připsání bodů nebo výhodu, povinnost náhrady společností Hilton Honors nebo marketingovým partnerem bude omezena maximálně do výše ekvivalentní hodnoty takového připsání bodů nebo výhody, a o konkrétní výši této náhrady rozhoduje Hilton Honors výhradně podle svého uvážení.
 20. Společnost Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. neodpovídá za změny nebo ukončení poskytování služeb či produktů marketingových partnerů, které mohou mít dopad na nabízené odměny za věrnost, připsání bodů nebo snížení hodnoty certifikátů.
 21. Nic z toho, co se uvádí v Obchodních podmínkách programu Hilton Honors, není myšleno a nesmí být interpretováno jako vytvoření nebo zřízení agentury, partnerství nebo společného podniku mezi společností Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. a marketingovými partnery.
 22. V případě úmrtí člena mohou být body na jeho účtu převedeny na jiného aktivního člena po přijetí a schválení požadované dokumentace a informací ze strany společnosti Hilton HHonors Worldwide. Zobrazit dokumentaci požadovanou v případě převedení členských výhod po zesnulém členovi. Aby měl člen na převedení bodů nárok, je nutné o převod zažádat a poskytnout veškerou požadovanou dokumentaci a informace do jednoho roku od data úmrtí člena. Jakýkoli převod je na výhradním uvážení společnosti Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. Veškerá rozhodnutí, která společnost Hilton Honors Worldwide učiní v reakci na převod, jsou konečná a nepodléhají dalšímu přezkoumání, ani proti nim nelze vznést námitky. Status Elita nelze převést a body, které člen získá prostřednictvím takovéhoto přenosu, se do něho nebudou započítávat.

Načítání bodů

 1. Body Hilton Honors je možné získat pouze za pobyty v hotelích, které jsou zařazeny do portfolia Hilton. Seznam hotelů, které patří do portfolia Hilton, se může kdykoli bez předchozího oznámení změnit. Jednotlivé zapojené hotely můžete najít na stránkách Hilton.com nebo HiltonHonors.com. Všechny hotely Hampton by Hilton™ v pevninské Číně jsou z programu Hilton Honors momentálně vyloučeny. Pokud bude některý hotel vyřazen z portfolia Hilton, za pobyty v tomto hotelu, které proběhnou po datu vyřazení, se body Hilton Honors nezapočítávají, a to bez ohledu na to, kdy byla provedena rezervace.
 2. Aby bylo možné získávat body Hilton Honors za pobyty v hotelu, je nutné, aby byl člen zaregistrován, byl platícím hostem v hotelu portfolia Hilton a byly splněny podmínky, které jsou zde popsány. Členové mohou získávat body Hilton Honors také za započitatelné platby účtované z kreditních karet Hilton Honors. Seznam těchto kreditních karet je k dispozici zde a jejich používání se řídí podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě o poskytnutí členské karty. Podrobnější informace najdete v Obchodních podmínkách platných pro kreditní kartu. Body je možné získat také za jiné aktivity, v souladu s informacemi, které společnost Hilton Honors poskytne.
 3. „Pobyt“ je definován jako celkový počet po sobě následujících nocí strávených v témže hotelu, bez ohledu na to, zda se host odhlásí a znovu přihlásí. Z definice „pobytu“ jsou výslovně vyloučeny a do programu se nezapočítávají tyto typy pobytů:
  • balíčky prodávané ve velkém/balíčky cestovních kanceláří,
  • sazby poskytované smluvnímu personálu,
  • sazby se slevou poskytovanou cestovní kanceláří,
  • balíčky určené výhradně pro držitele karty hráče v kasinu,
  • neoprávnění členové využívající členské týmové sazby Go Hilton nebo Family and Friends,
  • pobyty zajišťované v rámci programů Hilton Grand Vacations Club a Hilton Club Timeshare, marketingové balíčky Hilton Grand Vacations s požadavkem na obchodní prezentaci,
  • pokoje poskytované zdarma nebo barterové pokoje,
  • sazby NET Group,
  • sazby Series Group a IT Group,
  • smluvní sazby Entertainment nebo Encore,
  • rezervace z webových stránek třetích stran (bez ohledu na typ sazby, která je použita),
  • a rezervace přes „neprůhledný“ kanál, kde v době nákupu nemusí být známa značka.
  Body Hilton Honors (nebo kredit za pobyt) nelze získat za pobyty nebo během nezapočitatelných pobytů (včetně výhod „My Way“). To se týká zejména tzv. folio poplatků, které vzniknou během nezapočitatelných pobytů. Pokud se nejméně jedna noc pobytu člena hradí pomocí bodů Hilton Honors, celý pobyt se považuje za pobyt jako odměna za věrnost a body Hilton Honors jsou získávány. Participující hotel sám určí, zda se vedlejší platby, vzniklé během těchto pobytů, započítávají pro získávání bodů. Výjimkou jsou vedlejší platby v hotelech Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® a Home2 Suites by Hilton®, za něž se body nezískávají.
 4. Žádné body, míle ani kredity přičítané ke stavu úrovně se nepřidělují v případě, že člen provede rezervaci garantovanou svou kreditní kartou, ale pak se do hotelu nepřihlásí. Přitom nezáleží na tom, zda se z kreditní karty takového člena, v souladu s podmínkami příslušného hotelu, účtuje za tento rezervovaný pobyt nějaká část ceny.
 5. Člen může získat základní body za maximálně dva pokoje na jeden pobyt, jestliže všechny započitatelné platby za oba pokoje jsou hrazeny jako jedna folio platba. Základní body budou získány za všechny započitatelné folio platby vzniklé oběma pokojům. Termín „započitatelné folio platby“ je definován níže. Bonusové body vyplývající ze základních bodů, včetně úrovně bonusů (15 %, 25 % nebo 50 %, podle toho, na kterou úroveň má člen nárok), bonusové body získané prostřednictvím bodů Hilton Honors a možností získávání bodů Hilton Honors, a také zdvojnásobování nebo ztrojnásobování základních bodů při speciálních akcích se bude aplikovat na celkový kredit základních bodů pro oba pokoje. Všechny ostatní bonusy, včetně bonusových bodů marketingového partnera programu Hilton Honors a dalších propagačních bonusů a bonusových bodů, se přidělují pouze pro jeden pokoj. Pro účely získání stavu úrovně, získává člen kredity za pobyt, a to pouze za jeden pokoj. Pro účely připsání mílí za pobyty je možné získat míle pouze za jeden pokoj.
 6. Termín „dvojnásobek bodů“ znamená, že člen obdrží bonus, který se rovná počtu základních bodů získaných během pobytu. „Trojnásobek bodů“ znamená, že člen obdrží bonus ve výši dvojnásobku základních bodů získaných během pobytu. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite.
 7. Členové získají základní body Hilton Honors za každý započitatelný US dolar (nebo ekvivalent v jiné měně) uvedený na jednotlivém účtu člena (dále pouze „započitatelné folio“) za každý pobyt v hotelu z portfolia Hilton.
 8. Termín „započitatelné folio platby“ pro hotely Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations® znamená tyto platby: sazba za pokoj, jídlo a nápoje, telefon, prádelnu, placené prohlížení filmů, zábavu a rekreační zařízení a další vedlejší platby účtované na pokoj člena během jeho pobytu v hotelu. Účet za jídlo a jiné platby, které se neúčtují na pokoj člena během jeho pobytu, nelze do kreditu započítat. Tyto hotely z portfolia Hilton mohou ze započítávání bodů vynechat vedlejší platby účtované subjekty, které se programu neúčastní, které nejsou hotelem vlastněny nebo provozovány, což jsou například prodejny potravin a nápojů, obchody s dárkovým zbožím, drogerie a lékárny, prodejny oděvů, galerie a speciální obchody, poskytovatelé rekreačních a zábavních služeb atd. Termín „započitatelné folio platby“ pro hotely Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® a Homewood Suites by Hilton® znamená pouze sazbu za pokoj. Platby týkající se rautů nebo jiných cateringových služeb se pro účely získávání bodů za „započitatelné folio platby“ nepovažují. Výjimkou jsou body získané ze započitatelných konferencí nebo akcí organizovaných prostřednictvím programů Hilton Honors Event Planner a Event Bonus. Folio platby vzniklé během nezapočitatelného pobytu se za „započitatelné folio platby“ nepovažují.
 9. Příslušné federální, státní nebo místní daně, zejména místní poplatky z ubytování, se za „započitatelné folio platby“ nepovažují a do částky pro výpočet přírůstku bodů získaných za pobyt v hotelu se nezahrnují.
 10. Členové nemohou během jednoho pobytu získat více než 100 000 základních bodů, bez ohledu na výši započitatelných folio plateb. Výjimkou jsou hotely Canopy™ by Hilton, Curio – A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton a Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq, u kterých není žádný strop stanoven.
 11. Body přidělené za pobyty v hotelích portfolia Hilton mimo území USA vycházejí z místní měny převedené na US dolary. Přepočet místní měny na americké dolary se provádí jednou týdně, používá se směnný kurz zveřejněný a platný v době převodu měny. Tento kurz určuje výhradně společnost Hilton Honors s využitím standardních metod směny měn, směnné kurzy používané společnostmi spravujícími platební karty se však mohou lišit.
 12. Pokud člen, jehož jednotlivý účet za hotel se fakturuje přímo nějaké společnosti, je oprávněn schvalovat vyúčtování svého pobytu při odhlášení, má nárok na body Hilton Honors tak, jak je zde popsáno. Za pobyty skupin, kdy se platby za více pokojů uvádějí na jediném účtu za hotel a fakturují se nějaké společnosti nebo se posílají na jednu adresu, nebo jsou vyrovnány při odhlášení jednou osobou, se body Hilton Honors nezapočítávají. Za vedlejší platby (účtované na pokoj člena) uhrazené přímo členem při odhlášení se body do kreditu započítávají. Za vedlejší platby účtované na společném účtu se body do kreditu nezapočítávají.
 13. Měsíční přehledy aktivit se zasílají e-mailem nebo mohou členové získatinformace o svém účtu online.
 14. Členové nezískávají body ani míle za pobyty v hotelech poskytnuté marketingovým partnerem na certifikát se slevou/zdarma (například jako odměna ve věrnostním programu nebo jako cestovatelská odměna), pokud není jinak uvedeno na certifikátu. Členové nezískávají body za vedlejší platby během pobytů v hotelu s certifikátem poskytnutým marketingovým partnerem se slevou/zdarma, pokud není na certifikátu uvedeno jinak.
 15. Členové mohou během pobytů jako odměn za věrnost pouze za body získávat body (ne míle) za vedlejší platby v hotelech portfolia Hilton, pokud se takové platby v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites® a Hilton Garden Inn® za započitatelné folio platby považují. Členové nezískávají body za vedlejší platby během pobytu jako odměny za věrnost v hotelech Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® nebo Homewood Suites by Hilton®. Členové mohou ale získat body za peněžní částku vynaloženou na pobyt jako odměnu za věrnost formou bodů a peněz Points & Money Rewards™ ve všech zúčastněných hotelech portfolia Hilton kromě vedlejších plateb v hotelech Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® nebo Home2 Suites by Hilton. Pro účely započtení pobytů a nocí do kvalifikace pro status Elite (viz vysvětlení níže) se pobyty za odměnu do celkového počtu pobytů a nocí započítávají.
 16. Body Hilton Honors získané jednotlivým členem lze převádět pouze v souladu s programem pro směnu bodů a záznamy bodů nebo v případě úmrtí, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
 17. Body nabízené v souvislosti s pobyty v konkrétním hotelu se považují za získané, jakmile byl pobyt dokončen, plně uhrazen a přidán na účet člena. Body nejsou k dispozici pro čerpání, dokud pobyt není dokončen, uhrazen a body připsány na účet člena.
 18. Pokud se člen domnívá, že za pobyty v hotelech neobdržel správný bodový kredit či kredity, popř. míle, je nutné zaslat písemnou žádost o takový kredit či kredity nejbližší kanceláři Rezervace Hilton a péče o zákazníky, společně s čitelnou kopií hotelového folia člena. Pokud nedodáte adekvátní a nepozměněnou dokumentaci, připsání bodového kreditu nebo mílí může být odmítnuto. Pro vlastní ochranu člena je dobré uchovávat veškerou dokumentaci týkající se cesty, dokud se bodový kredit neobjeví na vašem přehledu aktivit účtu Hilton Honors. Tyto žádosti musí kancelář Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton obdržet do šesti měsíců od data aktivity. U nových členů bude kredit akceptován za každý pobyt, který proběhne do 30 dnů před registrací do programu. Tyto písemné žádosti musí také obsahovat jméno člena; číslo účtu Hilton Honors, adresu a telefonní číslo použitelné v denní době.
 19. Členové si mohou vybrat, jakým způsobem chtějí získávat body Hilton Honors a kredit na počet nalétaných mil pomocí funkce Double Dipping®, v rámci které je možné zvolit možnost Body Hilton Honors & míle nebo Body Hilton Honors & body. Další informace o možnostech získávání bodů jsou uvedeny v obchodních podmínkách Získávání bodů Double Dip.
 20. Současní zaměstnanci společnosti Hilton Domestic Operating Company Inc., její mateřské společnosti, dceřiných společností a poboček, a také zaměstnanci nebo majitelé hotelů v portfoliu Hilton (na které se dále odkazuje společně jako na „zaměstnance“) se mohou účastnit programu Hilton Honors za podmínek zde uvedených, ale vztahují se na ně určité výjimky z těchto Obchodních podmínek Hilton Honors v souladu s předpisy pro zaměstnance, které jsou k dispozici na webových stránkách pro členy týmu Hilton Honors.

Bonusové body Hilton Honors za nájem auta

Bonusové body Hilton Honors se získávají za nájmy automobilů od marketingových partnerů Hilton Honors, kteří nájem automobilů poskytují. Způsob přidělování bonusových bodů se u různých marketingových partnerů může lišit. Prohlédněte si marketingové partnery Hilton Honors poskytující nájem vozů a počet bonusových bodů Hilton Honors, které je možné získat. Pro uznání bodů v případě společnosti Thrifty musí členové pobývat v hotelu z portfolia Hilton po dobu, na kterou si vozidlo pronajali, a musí při přihlášení do hotelu předložit platnou smlouvu o pronájmu vozidla nebo klíče. U všech ostatních marketingových partnerů Hilton Honors, kteří pronajímají auta, se pobyt v hotelu nevyžaduje a členové musí předložit svou kartu Hilton Honors nebo poskytnout číslo svého účtu Hilton Honors, když si vozidlo vyzvedávají.

Možnosti získávání bodů Double Dip®

 1. Členové si mohou vybrat ve svém profilu Hilton Honors některou z těchto dvou možností, jak získávat body:
  • Body a míle Hilton Honors: 10základní body Hilton Honors (s výjimkou 5 základních bodů Hilton Honors v hotelech Tru by Hilton™ a Home2 Suites by Hilton®) plus jedna letecká míle na jeden započitatelný zaplacený US dolar, s výjimkou některých leteckých společností, které nabízejí jiný počet mil na započitatelný zaplacený US dolar: započtené míle se mohou u různých leteckých společností lišit (až 100 mil za pobyt v hotelech Home2 Suites a Tru by Hilton™);
  • Body Hilton Honors a body Hilton Honors: 10 Základní body Hilton Honors (s výjimkou 5 základních bodů v hotelech Hilton Honors Tru by Hilton™ a Home2 Suites by Hilton®) plus další 5 bonusové body Hilton Honors (2,5 bonusové body Hilton Honors v hotelech Tru by Hilton™ a Home2 Suites by Hilton®) na započitatelný zaplacený US dolar.

  Pokud si člen ve svém profilu Hilton Honors nezvolí žádnou z možností získávání bodů, automaticky získává pouze 10 základních bodů Hilton Honors (s výjimkou 5 základních bodů Hilton Honors v hotelech Home2 Suites by Hilton® a Tru by Hilton™) na započitatelný zaplacený US dolar. Členové si mohou doplnit informace ve svém profilu Hilton Honors na webu www.hiltonhonors.com nebo telefonicky, pokud zavolají do kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky. Možnost získávání bodů Body a míle Hilton Honors je k dispozici pouze u marketingových partnerů z řad leteckých společností, kteří se účastní programu. Jejich seznam zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

 2. Členové, kteří si zvolí možnost „Body Hilton Honors a body Hilton Honors,“ nemohou získávat míle prostřednictvím propagačních nabídek připisování mílí.
 3. Členové si mohou nastavenou možnost získávání bodů kdykoli změnit. Připsání bodů pro daný pobyt se provede podle nastavení člena v 23:59:59 (CST) v den odhlášení na základě podmínek, jimiž se získání bodů pro tento pobyt řídí. Zpětně nelze žádné změny provádět.
 4. Členové mohou získat body a míle za pobyty na základě podmínek uvedených v odstavci Načítání bodů.

Programy připisování mílí

 1. Členové, kteří si vyberou možnost „Body a míle“, mohou získávat míle za „pobyty“ dle definice zde uvedené. Další informace o možnostech získávání bodů jsou uvedeny v obchodních podmínkách pro Možnosti získávání bodů Double Dip. Míle je možné získat, i když nebudete létat.
 2. Pro získání mílí musí členové zadat ve svém profilu Hilton Honors svoje věrnostní číslo a to buď na webu www.hiltonhonors.com nebo telefonicky prostřednictvím místní kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky. Pokud člen ve svém profilu Hilton Honors nezadá věrnostní číslo (nebo nezvolí žádnou z možností získávání bodů), automaticky získává pouze 10 základních bodů Hilton Honors (s výjimkou 5 základních bodů Hilton Honors v hotelech Home2 Suites by Hilton® a Tru by Hilton™) na započitatelný zaplacený US dolar. Pro libovolný započitatelný pobyt se míle dají získat pouze v jediném programu letecké společnosti.
 3. Členové mohou získat maximálně 10 000 leteckých mílí na pobyt (nebo ekvivalent v měně marketingového partnera, který provozuje leteckou společnost), s výjimkou hotelů Home2 Suites by Hilton® a Tru by Hilton®, které limitují přírůstek na maximálně 100 leteckých mílí na pobyt (nebo ekvivalent v měně marketingového partnera, který provozuje leteckou společnost) a s výjimkou těchto leteckých dopravců: Aeromexico – max. 20 000 bodů Premier, AIR MILES Canada – max. 1 000 mil za odměnu, El Al Israel Airlines – max. 250 leteckých bodů, Iberia – max. 1 000 leteckých bodů, LAN – max. 20 000 kilometrů, Virgin Atlantic Airways – max. 20 000 mil a Air New Zealand – max. 30 000 „Airpoints dollars“.
 4. Členové nezískávají míle za pobyty za odměnu.

Podrobnější informace o počtu získaných mílí jsou uvedeny v odstavci Načítání mílí.

Vymoženosti Hilton Honors pro všechny členy, včetně členů Blue, Silver Elite, Gold Elite a Diamond Elite

Členové programu Hilton Honors mohou využívat celou řadu služeb a výhod („vymožeností“). Tyto vymoženosti se nabízejí výhradně dle uvážení společnosti Hilton Honors a konkrétního hotelu. Ne všechny vymoženosti se poskytují ve všech hotelech portfolia Hilton. Když se vyžaduje uhrazení místního poplatku, ověřte si v daném hotelu dostupnost vymožeností, které přicházejí v úvahu. V případě, že by některému členu bylo poskytnutí vymožeností společností Hilton Honors nebo hotelem z portfolia Hilton neoprávněně odepřeno (za předpokladu, že společnost Hilton Honors nebo daný hotel obecně tuto vymoženost nabízí), bude odpovědnost omezena do výše ekvivalentní hodnoty takové vymoženosti, určené výhradně společností Hilton Honors. V současné době k vymoženostem Hilton Honors patří:

 • Privátní telefonní číslo pro provádění rezervací Hilton Honors v USA a v Kanadě: 1-800-4HONORS. Mimo území USA a Kanady volejte nejbližší kancelář Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton.
 • Vyhrazené kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky pro řešení dotazů a požadavků členů.
 • Kontaktní e-mailové adresy:
 • Informace o online účtech
 • Automatizovaná linka pro dotazy k účtům: Telefon 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. V USA a v Kanadě (bezplatná linka): 1-800-548-8690. Mimo území USA: +1-800-449-4155.
 • Předběžná registrace a urychlené přihlášení: K dispozici všem členům, u kterých má program Hilton Honors v databázi informace o preferencích při výběru pokoje a číslo platné platební karty. Hotely portfolia Hilton mohou rezervovat kredit proti platební kartě hosta na náklady na služby navíc k příslušným sazbám za pokoj. Společnost Hilton Honors oznámila všem společnostem poskytujícím platební karty, že veškeré tyto kredity rezervované určitými hotely portfolia Hilton v New Yorku a nevyužité pro poskytované služby by měly být uvolněny při odjezdu hosta. Použitím služby urychleného přihlášení člen vyjadřuje svůj souhlas s tím, že rezervace takového kreditu hotelem je součástí nákladů na tuto službu. V rámci programu urychleného přihlášení člen souhlasí, že Hilton Honors může v omezeném rozsahu – za účelem podpisu do registru hotelových hostů – vystupovat jako jeho oprávněný zástupce.
 • Online žádosti o čerpání bodů na pobyty za odměnu. Členové mají přístup ke svému online účtu z karty „Odměny za věrnost“.
 • 2. host má pobyt zdarma: Druhý host má pobyt zdarma v pokoji člena u započitatelných pobytů v hotelích, kde se platí další poplatky při pobytu dvou osob. Z této výhody jsou vyloučeny pobyty v jakémkoli hotelu, když sazba zahrnuje další složky (například jídla, aktivity, parkování) nebo specializované sazby (jako jsou sazby za balíčky, ubytování a snídani), které jsou uvedeny jako platby za osobu nebo za pokoj.
 • Pozdější odhlášení: Je potřeba si ji vyžádat a závisí na kapacitě hotelu.
 • Urychlené odhlášení: Mnohé hotely portfolia Hilton nabízejí urychlené odhlášení. Požádejte o odhlášení typu ZipOut CheckOut® nebo o video odhlášení.
 • V hotelech Qasr al Sharq všichni členové dostávají během pobytu dvě láhve vody zdarma.
 • Zdarma standardní připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations™. Pro členy Diamond je k dispozici zdarma prémiové připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® a Home2 Suites by Hilton®. Nárok na všechny místní výhody Hilton Honors včetně internetu zdarma a výhod MyWay, jako jsou občerstvení a nápoje zdarma a kontinentální snídaně zdarma a možnost získání upgradu pokoje, vyžaduje potvrzenou rezervaci zadanou prostřednictvím jednoho z následujících kanálů:

  • jakákoli oficiální hotelová značka Hilton nebo webová stránka Hilton Honors (například Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com atd.),
  • Telefonní linka Rezervace Hilton a péče o zákazníky (1-800-4HONORS nebo místní kancelář Rezervace Hilton),
  • aplikace Hilton Honors nebo mobilní aplikace Hilton,
  • Přímo v jednom z hotelů portfolia Hilton nebo
  • Prostřednictvím cestovní kanceláře akreditované asociací IATA („cestovní kancelář“) s využitím jednoho z rezervačních kanálů společnosti Hilton nebo následujících globálních distribučních systémů: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan a SABRE.
 • Místní výhody nejsou k dispozici za těchto okolností:
  • rezervace provedené prostřednictvím rezervačních kanálů, které neprovozuje společnost Hilton, nebo prostřednictvím nespecifikovaného globálního distribučního systému, internetové stránky třetí strany nebo jakéhokoli jiného rezervačního kanálu,
  • ceny dostupné na internetových stránkách, které nabízejí rezervace „naslepo“, kdy hotelový řetězec ani konkrétní hotel nejsou až do provedení rezervace známy,
  • hotelové balíčky třetích stran nebo cestovní balíčky rezervované prostřednictvím jiného než oprávněného kanálu.
  • Rezervace nezapočitatelných pobytů, (jak je definováno v odstavci Načítání bodů) pokud hotelová smlouva nezahrnuje zvláštní výhody.

Úrovně členství v programu Hilton Honors

Získávání statusu úrovně

Členové mohou získat a udržovat si stav úrovně Elite, který vychází z jejich pobytů, noclehů nebo základních bodů získaných za libovolný kalendářní rok. „Kalendářní rok“ je období od 1. ledna do 31. prosince každého roku. Členové se musí nově kvalifikovat pro status Elite každý kalendářní rok. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite.

Přechod na vyšší status Elite

Členové mohou získat vyšší status Elite, pokud je jejich pobyty, noci nebo základní body během kalendářního roku kvalifikují pro následující úroveň, což je podrobněji vysvětleno dále.

Udržování statusu Elite

Jakmile člen dosáhne určitého statusu Elite, zůstává mu pro celý kalendářní rok, kdy byl získán, a také pro následující kalendářní rok. Dokumentace (viz definice v bodě #17 odstavce Načítání bodů) musí být dodána do 90 dnů od pobytu, jinak nemůže být do kvalifikace pro danou úroveň započítána.

Členství Silver Elite

 1. Členství Silver Elite se v Hilton Honors uděluje členům se čtyřmi pobyty nebo 10 noclehy získanými během libovolného kalendářního roku. „Noc“ znamená noc, která je součástí „pobytu“ ve smyslu, jak je definován v tomto textu. Základní body se do kvalifikace pro status Silver Elite započítávají. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite.
  • Členové se statusem Silver Elite získávají:
   • 15% bonus k základním bodům získaným během období, kdy jsou členy se statusem Silver Elite. Bonusy se aplikují na pobyty v takovém pořadí, jak byly zaznamenány na účtu člena.
   • Zdarma standardní připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations™.*
   • Dvě láhve vody zdarma na pobyt v hotelech Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ a Hilton Garden Inn.*
   • 5. noc zdarma: U každého pobytu za odměnu ve standardním pokoji na pět nebo více nocí je každá pátá noc zdarma. Členové mohou využít tuto výhodu 5. noci zdarma pro neomezený počet pobytů v roce. Týká se pouze pěti po sobě následujících noclehů pobytu ve standardním pokoji jako odměny za věrnost v témže místě, max. 20 nocí, pokud bylo při rezervaci potvrzeno. Na jeden pobyt nelze poskytnout více než čtyři noci zdarma. Pokud je nocleh zdarma odmítnut, rezervace zrušena nebo pokud se před pátou nocí odhlásíte, nocleh zdarma propadá a neposkytuje se žádná kompenzace finanční, formou bodů ani odměny za věrnost. Poté, co členové s nárokem uplatní výhodu 5. noci zdarma, budou jim účtovány 0 body za 5., 10., 15. a 20. noc pobytu podle toho, která možnost je relevantní. Všechny další noci pobytu budou účtovány podle platné plné ceny pobytu za odměnu ve standardním pokoji. Standardní pokoj je definován každým hotelem a závisí na dostupnosti v zúčastněném hotelu portfolia Hilton. Týká se pouze pobytů jako odměny za věrnost ve standardním pokoji, nikoli placených pobytů nebo Points & Money Rewards™. Netýká se případů, kdy je pobyt rezervován jako součást nabídky pobytu jako odměny za věrnost, balíčku nebo speciální akce nabízené společností Hilton nebo jejími partnery.

    *Výhody ve formě balené vody mohou být v některých destinacích zahrnuty do místního poplatku. Internetové připojení nemusí být zdarma v zasedacích místnostech nebo v destinacích, kde se hradí místní poplatek.

Členství Gold Elite

 1. Členství Gold Elite se v Hilton Honors uděluje členům se 20 pobyty, 40 noclehy nebo 75 000 základními body získanými během libovolného kalendářního roku. „Noc“ znamená noc, která je součástí „pobytu“ ve smyslu, jak je definován v tomto textu. Základní body se do kvalifikace pro status Gold Elite započítávají. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite.
 2. Členové se statusem Gold Elite během pobytů, kdy jsou registrováni jako členové Gold Elite, získávají:
  • 25% bonus k základním bodům získaným během období, kdy jsou členy se statusem Gold Elite. Bonusy se aplikují na pobyty v takovém pořadí, jak byly zaznamenány na účtu člena.
  • Zdarma standardní připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations™.*
  • Dvě láhve vody zdarma na pobyt v hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites a Hilton Garden Inn.*
  • 5. noc zdarma: U každého pobytu za odměnu ve standardním pokoji na pět nebo více nocí je každá pátá noc zdarma. Členové mohou využít tuto výhodu 5. noci zdarma pro neomezený počet pobytů v roce. Týká se pouze pěti po sobě následujících noclehů pobytu ve standardním pokoji jako odměny za věrnost v témže místě, max. 20 nocí, pokud bylo při rezervaci potvrzeno. Na jeden pobyt nelze poskytnout více než čtyři noci zdarma. Pokud je nocleh zdarma odmítnut, rezervace zrušena nebo pokud se před pátou nocí odhlásíte, nocleh zdarma propadá a neposkytuje se žádná kompenzace finanční, formou bodů ani odměny za věrnost. Poté, co členové s nárokem uplatní výhodu 5. noci zdarma, budou jim účtovány 0 body za 5., 10., 15. a 20. noc pobytu podle toho, která možnost je relevantní. Všechny další noci pobytu budou účtovány podle platné plné ceny pobytu za odměnu ve standardním pokoji. Standardní pokoj je definován každým hotelem a závisí na dostupnosti v zúčastněném hotelu portfolia Hilton. Týká se pouze pobytů jako odměny za věrnost ve standardním pokoji, nikoli placených pobytů nebo Points & Money Rewards™. Netýká se případů, kdy je pobyt rezervován jako součást nabídky pobytu jako odměny za věrnost, balíčku nebo speciální akce nabízené společností Hilton nebo jejími partnery.
  • Výběr výhody v rámci programu „My Way“ na místě. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte možnosti, které jsou k dispozici v hotelech portfolia Hilton určité značky. V hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™ a Tapestry Collection by Hilton™ mohou členové Hilton Honors Gold získat upgrade na preferovaný pokoj až k typu pokoje na patře Executive.  Preferované pokoje se nemusí nacházet na patře Executive, ale nabízejí přístup do Executive Lounge, jsou druhé nejlepší typy pokojů, pokoje s ojedinělým výhledem nebo vybavením nebo jiné pokoje definované hotelem jako „preferované“ a mohou se lišit podle značky hotelu. Skupinové rezervace a určité sazby nejsou započitatelné pro poskytnutí pokoje vyšší třídy zdarma. Poskytnutí upgradu pokoje závisí na kapacitě hotelu v době, kdy se pobyt koná, a rozhoduje se o něm při příjezdu. Pokoj vyšší třídy může být poskytnut pouze pro jeden pokoj člena, bez ohledu na to, jaké další pokoje si člen zakoupil v době rezervace nebo po ní. Následující hotely nenabízejí možnost upgradování na pokoj vyšší třídy: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® a Hilton Grand Vacations®.

   * Připojení k internetu, filmy dostupné v pokoji a voda v lahvích mohou být v některých destinacích zahrnuty do místního poplatku.

Členství Diamond Elite

 1. Členství Diamond Elite se v Hilton Honors uděluje členům s 30 pobyty, 60 noclehy nebo 120 000 základními body získanými během libovolného kalendářního roku. „Noc“ znamená noc, která je součástí „pobytu“ ve smyslu, jak je definován v tomto textu. Základní body se započítávají do kvalifikace pro status Diamond Elite. Bonusové body získané na základě základních se nezapočítávají do kvalifikace pro status Elite.
 2. Členové se statusem Diamond Elite během pobytů, kdy jsou registrováni jako členové Diamond Elite, získávají:
  • 50 bonus k základním bodům získaným během období, kdy jsou členy se statusem Diamond Elite.
  • Zdarma prémiové připojení k internetu v pokoji a v lobby během pobytů v hotelech Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® a Home2 Suites by Hilton®.*
  • Dvě láhve vody zdarma na pobyt v hotelech Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites a Hilton Garden Inn®.*
  • 5. noc zdarma: U každého pobytu za odměnu ve standardním pokoji na pět nebo více nocí je každá pátá noc zdarma. Členové mohou využít tuto výhodu 5. noci zdarma pro neomezený počet pobytů v roce. Týká se pouze pěti po sobě následujících noclehů pobytu ve standardním pokoji jako odměny za věrnost v témže místě, max. 20 nocí, pokud bylo při rezervaci potvrzeno. Na jeden pobyt nelze poskytnout více než čtyři noci zdarma. Pokud je nocleh zdarma odmítnut, rezervace zrušena nebo pokud se před pátou nocí odhlásíte, nocleh zdarma propadá a neposkytuje se žádná kompenzace finanční, formou bodů ani odměny za věrnost. Poté, co členové s nárokem uplatní výhodu 5. noci zdarma, budou jim účtovány 0 body za 5., 10., 15. a 20. noc pobytu podle toho, která možnost je relevantní. Všechny další noci pobytu budou účtovány podle platné plné ceny pobytu za odměnu ve standardním pokoji. Standardní pokoj je definován každým hotelem a závisí na dostupnosti v zúčastněném hotelu portfolia Hilton. Týká se pouze pobytů jako odměny za věrnost ve standardním pokoji, nikoli placených pobytů nebo Points & Money Rewards™. Netýká se případů, kdy je pobyt rezervován jako součást nabídky pobytu jako odměny za věrnost, balíčku nebo speciální akce nabízené společností Hilton nebo jejími partnery.
  • Záruka dostupnosti rezervací v hotelech portfolia Hilton za předpokladu, že placená rezervace je provedena před půlnocí místního času v místě, kde se hotel nachází, dva nebo více dní (48 hodin) před plánovaným příjezdem, má následující omezení. OMEZENÍ: Tato záruka se nevztahuje na rezervace uhrazené plně nebo částečně pomocí bodů Hilton Honors a certifikátů na noc zdarma vydaných společností Hilton. Záruka se nevztahuje ani na hotel, který bude přebukovaný o 10 % nebo více (což znamená, že 110 % nebo více pokojů je zarezervovaných). U některých hotelů portfolia Hilton se tato záruka nevztahuje ani na případy, kdy hotel je přerezervovaný o 2 % nebo více (tj. 102 % nebo více pokojů je zarezervovaných). Ověřte si aktuální situaci přímo v hotelu nebo si zobrazte hotely s 2% limitem, abyste zjistili, zda se uplatní 2% omezení. Záruka se nevztahuje na žádný hotel během dnů mimořádné poptávky. Termínem „dny mimořádné poptávky“ se rozumí data, která určí hotel a společnost Hilton Honors výhradně podle vlastního uvážení, a jsou to dny, které při rezervacích hosté nejvíce žádají, například v období významných akcí, které se v dané oblasti konají, nebo ke konci kalendářního roku. Záruka se vztahuje pouze na jeden pokoj rezervovaný s platnou platební kartou, v němž bude ubytován člen se statusem Diamond Elite. Chceme upozornit, že tato záruka nemá vliv na sazbu a při rezervaci provedené s touto zárukou se bude za ubytování účtovat cena aktuální v době požadavku. V případě, že člen nepřijede tak, jak je naplánováno, ani nezavolá, aby pobyt zrušil a získal číslo zrušení, z platební karty se bude účtovat platba za jeden nocleh a daň. Tato 48hodinová záruka na rezervace se týká rezervací provedených online z webových stránek hotelu, prostřednictvím kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton, oddělení zvláštní péče o klienty se statusem Diamond nebo přímo v hotelu. Propagační odměny za věrnost se nedají kombinovat s rezervacemi provedenými se 48hodinovou zárukou. Tato 48hodinová záruka na rezervace může být pravidelně omezena v hotelech Homewood Suites by Hilton a Home2 Suites by Hilton vzhledem k typu ubytování (delší pobyty), které značky Homewood Suites by Hilton a Home2 Suites by Hilton hostům nabízí. 48hodinová záruka se nevztahuje na Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho'olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa nebo Hilton Grand Vacation.
  • Výběr výhody v rámci programu „My Way“ na místě. Klepnutím na tento odkaz zobrazíte možnosti, které jsou k dispozici v hotelech portfolia Hilton určité značky.
  • V hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ a Tapestry Collection by Hilton™ získají členové Hilton Honors Diamond upgrade na preferované pokoje, a to v závislosti na dostupnosti v době příjezdu (to se nevztahuje na Napua Tower v Grand Wailea ani na Imperial Floor v Rome Cavalieri). Upgrade pro členy Diamond Hilton Honors může zahrnovat upgrade až na apartmá „junior“, „standard“ nebo „jedna ložnice“. Mezi upgrade pokojů také patří pokoje s ojedinělým výhledem, rohové pokoje, pokoje na vyšších podlažích, pokoje se zvláštním vybavením nebo pokoje na patrech Executive. Do této kategorie nepatří apartmá typu Executive, vily a ani zvláštní ubytování (zejména typu „Vista“ a „Villa“), záleží na konkrétní destinaci. U skupinových rezervací a určitých sazeb neexistuje nárok na ubytování v apartmá a nemusí se na ně vztahovat poskytnutí pokoje vyšší třídy zdarma. Poskytnutí upgradu pokoje závisí na kapacitě hotelu v době, kdy se pobyt koná, a rozhoduje se o něm při příjezdu. Určení preferovaných pokojů se může lišit v každém jednotlivém zařízení i v rámci každé značky. Pokoj vyšší třídy může být poskytnut pouze pro jeden pokoj člena, bez ohledu na to, jaké další pokoje si člen zakoupil v době rezervace nebo po ní. Následující hotely nenabízejí možnost upgradování na pokoj vyšší třídy: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® a Hilton Grand Vacations®.
   * Připojení k internetu, filmy dostupné v pokoji a voda v lahvích mohou být v některých destinacích zahrnuty do místního poplatku.

Čerpání odměn ve věrnostním programu

 1. Aby člen mohl mít nárok na odměnu za věrnost, musí mít takový počet bodů na účtu, aby mohl čerpat odměnu za věrnost, s následujícími výjimkami: V době čerpání člen může zakoupit bonusové body Hilton Honors, aby dosáhl požadované úrovně pro čerpání (max. 80 000 na kalendářní rok). Viz odstavec „Nákup bodů“, kde naleznete plné znění Obchodních podmínek pro nákup bodů.
 2. Stanovení ceny noclehů jako odměn za věrnost vychází nyní z několika faktorů jako je hotel, úroveň poptávky a sazba za pokoj. Ceny jsou průběžně aktualizovány a mohou se měnit.
 3. Člen sám si musí v případě potřeby zjistit informace o programu a požádat o konkrétní odměny za věrnost online, prostřednictvím kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky, telefonicky nebo pomocí mobilní aplikace. Při telefonické žádosti o odměnu za věrnost bude člen vyzván, aby poskytl údaje potřebné k ověření účtu. Certifikáty některých typů odměn za věrnost při žádosti o čerpání odměny provedené online je možné vytisknout.
 4. Když člen požádá o čerpání odměny za věrnost, z jeho účtu bude odečten odpovídající počet bodů. Když se online, telefonicky nebo přes aplikaci požádá o čerpání pobytu jako odměny za věrnost nebo o výměnu bodů Hilton Honors za letecké míle prostřednictvím výměny odměn za věrnost, body budou z účtu člena odečteny automaticky poté, co člen dokončí transakci čerpání.
 5. Odměna za věrnost může být vydán pro člena Hilton Honors nebo pro jinou osobu podle pokynů člena. Jakmile je certifikát vydán, tuto odměnu za věrnost už nelze převést na jinou osobu a může ho využít jen ten, jehož jméno je uvedeno v dokumentaci. Pokud se odměnu za věrnost pokusí použít jiná osoba, tato odměna bude považována za neplatnou a ubytování, popř. doprava nebudou poskytnuty.
 6. Certifikát k odměně za věrnost, o který člen požádá, bude vydán online, pokud se žádá o čerpání online, přes mobilní aplikaci nebo prostřednictvím kanceláře Rezervace Hilton a péče o zákazníky.
 7. Odměny za věrnost není možné prodávat, dražit při aukci, koupit ani převádět jiným způsobem s výjimkou případů písemně schválených společností Hilton Honors. Veškeré odměny za věrnost získané takovým způsobem bez vyžádání souhlasu budou považovány za získané podvodem a neplatné. Pozměněné certifikáty k odměně za věrnost jsou neplatné. Neplatné certifikáty se neuznávají.
 8. Certifikáty k odměnám za věrnost nelze nahradit, znovu vydat ani na ně poskytnout kredit v případě, že dojde k jejich ztrátě, zcizení nebo zničení jiným způsobem. Společnost Hilton Honors neodpovídá za výkon služeb poskytovaných poštou v USA nebo jinými dodavateli.
 9. Na všechny odměny za věrnost se vztahují určitá omezení. Viz Obchodní podmínky níže nebo na webu, v sekci Odměny za věrnost, kde jsou tato omezení uvedena pro každý konkrétní typ odměny za věrnost.
 10. Využití odměn za věrnost poskytovaných marketingovými partnery se řídí kapacitou, která omezuje dostupnost automobilů pro nájem, plaveb nebo jiných produktů nabízených určitými společnostmi, které pronajímají auta, nebo dalšími marketingovými partnery programu Hilton Honors.
 11. Doba platnosti u cestovních odměn za věrnost je běžně jeden rok od data vydání certifikátu, ale společnost Hilton Honors může někdy nabízet odměny za věrnost i s kratší dobou platnosti. Doba platnosti cestovní odměny za věrnost je uvedena na přední straně certifikátu k této odměně za věrnost.
 12. Odměny za věrnost nelze kombinovat s jinými certifikáty, slevami, balíčky nebo speciálními akcemi, pokud společnost Hilton Honors nestanoví jinak písemnou formou.
 13. Odměny za věrnost nelze vyplatit ve formě hotovosti, výhry nebo kreditu. Odměny za věrnost nelze vyměňovat za jiné.
 14. Body, které se za čerpání odměny za věrnost odečtou z účtu člena, je možné na účet vrátit, a to výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors, pokud VEŠKERÉ dokumenty k odměně za věrnost (včetně certifikátů na pobyt v hotelu, nájem auta a plavbu), které jsou s odměnou spojeny, jsou vráceny nepoužité ještě před datem vypršení platnosti těchto dokumentů. Odměny za věrnost se vracejí jedině na původní účet, z něhož byly tyto body odečteny.
 15. Platnost speciálních akcí pro odměny za věrnost, při kterých se žádné body z účtu neodečítají, nelze prodloužit po době data ukončení platnosti, tyto odměny nelze vyměňovat, ani není možné body za takovou odměnu vrátit zpět na účet člena pro budoucí použití.
 16. Členové mohou požádat o urychlené doručení dokumentace k odměně za věrnost (na adresu na území USA) za minimální servisní poplatek 25 USD, který se hradí předem platební kartou (na adresu, která uvádí P.O. Box, se nedoručuje). Tento minimální servisní poplatek za urychlené doručení dokumentace k odměně za věrnost členům na adresu mimo kontinentální oblast USA a Portoriko je 50 USD. Pokud využijete služby urychleného doručení dokumentace k odměně za věrnost, ve formuláři žádosti o čerpání této odměny nezapomeňte uvést číslo své platební karty a datum, kdy končí její platnost.
 17. Certifikáty jsou neplatné v případě, že jsou okopírované nebo zákonem zakázané či omezené.
 18. Všechny odměny za věrnost musí být čerpány v souladu s postupy uvedenými na certifikátu.
 19. Odměny za věrnost poskytované marketingovými partnery Hilton Honors mohou být nahrazeny ekvivalentní odměnou za věrnost poskytnutou společností Hilton Honors kdykoliv a bez předchozího oznámení. O určení takové náhrady odměny za věrnost rozhoduje výhradně společnost Hilton Honors.
 20. Pobyty v hotelu jako odměny za věrnost plně hrazené body nebo v kombinaci s penězi. Pobyty hrazené body mohou být ve standardním nebo premiovém pokoji, pro oba typy odměn za věrnost platí sazba za dvoulůžkový pokoj. Na pobyt dalších osob ubytovaných v tomto pokoji ve věku od 19 let se vztahují standardní poplatky za osoby navíc. Za veškeré související daňové či jiné povinnosti (pokud vzniknou) v souvislosti s přijetím, popř. využitím odměn za věrnost v programu Hilton Honors, zejména místní poplatky, daň při odjezdu ze země, celní poplatky, letištní příplatky nebo individuální daně z příjmu nese odpovědnost výhradně uživatel. Vedlejší výdaje hradí uživatel.
 21. Společnost Hilton Honors neodpovídá za dopravní ani jiné služby, které poskytují – popřípadě neposkytnou marketingoví partneři.
 22. Certifikáty k hracím žetonům za odměnu lze čerpat pouze v destinacích s hernami, které se účastní v programu. Jejich použití se řídí Obchodními podmínkami pro hrací žetony za odměnu.
 23. Členům, kteří sídlí v zemích, kde je čerpání bodů na odměny za věrnost Hilton Honors, odměny partnerů nebo výměna odměn za věrnost zakázána, nemohou tyto odměny za věrnost získat.

Výměna odměny v rámci věrnostního programu Hilton Honors

Výměny je možné provést jedině v definovaných balíčcích prostřednictvím tohoto odkazu. Účet v programu marketingového partnera a účet v programu Hilton Honors musí být veden na stejné jméno. Jakmile je výměna provedena, nelze ji zrušit nebo vrátit. Poplatky za urychlení nelze refundovat. Výměna odměn za věrnost Hilton Honors je výhodou programu Hilton Honors a řídí se Obchodními podmínkami programu Hilton Honors. Záznam o provedené výměně se na účtu objeví do 60 dnů.

Pobyty v hotelech za odměnu

 1. Pobyty v hotelu jako odměny za věrnost („pobyty jako odměny za věrnost“) jsou pobyty v hotelech portfolia Hilton, s využitím bodů v kombinaci s platbou, pokud je to možné, nebo s certifikátem jako odměnou za věrnost. Pokud je použito na členský pobyt jakékoli množství bodů, celý pobyt se považuje za pobyt jako odměnu za věrnost.
 2. Členové mohou rezervovat pobyt jako odměnu za věrnost ve standardním nebo prémiovém pokoji s téměř jakoukoli kombinací bodů a peněz, v částkách od 1 000 bodů a můžete začít pouze s 5 000 body. Odměny za věrnost formou bodů a peněz jsou dostupné v jakémkoli hotelu portfolia Hilton, který se účastní programu Hilton Honors a hotel není nikdy plně obsazen.
 3. Členové mohou k rezervování standardního nebo prémiového pokoje zdarma použít v plné výši jen body Hilton Honors. Odměny za věrnost formou standardního nebo prémiového pokoje jsou dostupné v jakémkoli hotelu portfolia Hilton, který se účastní programu Hilton Honors a hotel není nikdy plně obsazen.
 4. Dostupnost různých typů pobytů jako odměny za věrnost v libovolném participujícím hotelu si můžete ověřit na webových stránkách hotelu, nebo můžete zavolat na číslo 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA nebo Kanady, anebo můžete navštívit webové stránky www.HiltonHonors.com. Členové na území mimo USA a Kanady mohou zavolat do nejbližší kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton.
 5. Participující hotely portfolia Hilton a typy odměn za věrnost se mohou kdykoliv a bez předchozího oznámení podle uvážení společnosti Hilton Honors změnit.
 6. Na pobyty jako odměny za věrnost se nevztahují dny, kdy je hotel plně obsazen, ani kontroly kapacity. Poskytování odměn za věrnost závisí na aktuální volné kapacitě, a některé typy pobytů jako odměny za věrnost nemusí být k dispozici právě v den, který člen požaduje.
 7. Když členové čerpají body Hilton Honors na pobyt jako odměnu za věrnost, musí si buď rezervovat pobyt jako odměnu za věrnost online, nebo zavolat na číslo 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA nebo z Kanady, požádat o rezervaci operátora a informovat jej, že chtějí využít body Hilton Honors. Členové, kteří se nacházejí mimo území USA a Kanady, mohou zavolat do nejbližší kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton. Při rezervování pobytu za odměnu online členové obdrží během jediné online transakce potvrzení, kde budou uvedeny informace o jejich rezervaci pobytu a identifikační číslo certifikátu k pobytu za odměnu. Pokud si pobyt za odměnu rezervujete telefonicky, obdržíte potvrzovací e-mail s identifikačním číslem vašeho certifikátu k tomuto pobytu.
 8. Pokud tento postup nedodržíte, rezervace může být zrušena, nebo může být odmítnuto ubytování či platba zveřejněné sazby. Ubytování musí být rezervováno ještě předtím, než se bude pobyt v hotelu za odměnu konat.
 9. Všechny rezervace pobytů za odměnu musí být garantovány platební kartou. Některé hotely mohou místo záruky platební kartou požadovat zálohu. Požadavek na zálohu nelze při rezervaci pobytu za odměnu ignorovat. Pokud se nedostavíte nebo zrušíte rezervaci pobytu za odměnu mimo časový rámec stanovený zásadami pro zrušení pobytu, bude vám účtován jeden nocleh za nejlepší aktuální cenu toho dne plus daň. Základní pravidlo při zrušení pobytu: Chcete-li se vyhnout storno poplatkům, zrušte pobyt nejpozději 24 hodin před plánovaným příjezdem. Jednotlivé hotely mají svá vlastní pravidla pro rušení pobytů, která se mohou od tohoto základního pravidla lišit; v takovém případě platí pravidla pro zrušení pobytu platná v daném hotelu.
 10. Rezervace pobytu za odměnu platí pro ubytování v pokoji, který je v ní uveden, a to v jednom hotelu po celou dobu pobytu (dle definice v tomto textu) a ubytování bude poskytnuto tak, jak je uvedeno na certifikátu k pobytu za odměnu nebo v potvrzení rezervace. Když chcete změnit lokalitu uvedenou v rezervaci pobytu za odměnu, nejdříve musíte zrušit stávající rezervaci pobytu za odměnu, a teprve potom zarezervovat nový pobyt za odměnu v požadované destinaci. Pro změnu termínu rezervace pobytu jako odměny za věrnost musí člen kontaktovat kancelář Rezervace hilton a péče o zákazníky před příjezdem do hotelu na pobyt jako odměnu za věrnost. Hoteloví asistenti nebudou moci členům změnit termín jakéhokoli pobytu jako odměny za věrnost a body by mohly členům propadnout.
 11. Za certifikáty na pobyty za odměnu, které jsou využity jen zčásti, se neposkytuje žádný kredit ani náhrada.
 12. Propagační pobyty za odměnu se poskytují pouze ve standardních pokojích.
 13. Pobyty za odměnu nelze svěřit cestovním agenturám.
 14. Počet pobytů za odměnu a počet nocí během pobytu za odměnu se započítává do počtu pobytů a/nebo nocí potřebných ke kvalifikaci pro získání statusu Elite.
 15. Členové budou získávat body (a míle, pokud je zadán způsob získávání bodů na míle) na kombinace bodů a peněz na pobyty jako odměny za věrnost za jakékoli částky peněz zaplacené za započitatelné folio platby v hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® a Hilton Grand Vacations®. Členové mohou během pobytů jako odměny za věrnost získávat body (a míle) za vedlejší platby, pokud jde pobyt pouze za body, v hotelech Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® and Hilton Grand Vacations®. Členové nezískávají body (nebo míle) za vedlejší platby během jakéhokoli pobytu jako odměny za věrnost v hotelech Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® nebo Homewood Suites by Hilton®.
 16. Od příjemců odměn za věrnost se může vyžadovat podpis formuláře zbavení odpovědnosti, obsahující prohlášení, kterým se povoluje použití jejich jména a/nebo fotografie pro propagační účely bez další kompenzace.
 17. Upozorňujeme, že oddělení pro odměny za věrnost v kancelářích Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton je otevřeno od 5:00 do 1:30 (CT), 7 dní v týdnu.

Hrací žetony za odměnu

 1. Od 1. srpna již nejsou vydávány odměny za věrnost ve formě hracích žetonů. Veškeré odměny za věrnost ve formě hracích žetonů, které jsou již v oběhu budou platné, dokud nebudou využity, nebo dokud neuplyne 1 (jeden) rok od data jejich vydání. Pokud máte další dotazy týkající se této odměny za věrnost, kontaktujte kancelář Rezervace Hilton a péče o zákazníky.

Program Plánovač akcí - Hotely v USA a v Kanadě

 1. Pouze osoba uvedená ve smlouvě má právo získat bonusové body pro plánovače akcí ze započitatelných plateb, které jsou s touto akcí spojeny. Výši bonusových bodů pro plánovače akcí určuje hotel a musí být projednána a dohodnuta ve smlouvě o konání akce. Hotel se může rozhodnout, výhradně podle svého uvážení a případ od případu, zda navíc k bonusovým bodům pro plánovače akcí, vypočtených ze započitatelných plateb s akcí spojených, nabídne i letecké míle. Hotel se může dle vlastního uvážení rozhodnout, zda bude akce do programu Plánovač akcí zařazena.
 2. Do započitatelných plateb se počítají všechny platby související s akcí (uvedené ve smlouvě) uhrazené plánovačem akce nebo konference, jehož jméno je uvedeno ve smlouvě (například platby za nájem konferenčních místností, catering, pokoje pro hosty akce, s vyloučením daní a servisních poplatků). Pokud ve smlouvě pro plánovače akcí nejsou pokoje pro hosty uvedeny, členové, kteří si zarezervují pokoje pod svým vlastním účtem, mají za tyto pobyty nárok na body a míle v programu Points & Miles® v souladu s Obchodními podmínkami programu Hilton Honors. Pokud jsou pokoje pro hosty akce zahrnuty ve smlouvě pro plánovače akcí, členové, kteří si rezervují pokoje v souvislosti s touto akcí, nemají na body a míle za tento pobyt nárok. Hotel rozhoduje o tom, zda se platby budou považovat za započitatelné, výhradně podle svého uvážení. Akce, kterých se tento program týká, jsou zejména skupinová setkání a pracovní konference, akce jako svatební hostiny, rodinná setkání nebo konference nasmlouvané prostřednictvím oddělení prodeje nebo cateringu a prodávány za zveřejněné sazby, se započitatelnými platbami v hodnotě minimálně 1 000 USD.
 3. Nabídka se týká pouze nových rezervací akcí.
 4. Za jednu akci lze získat maximálně 100 000 bodů Hilton Honors. Pokud se hotel rozhodne, že za započitatelné platby související s akcí kromě bonusových bodů pro plánovače akcí poskytne ještě i letecké míle, je možné získat maximálně 100 000 leteckých mil za jednu akci (nebo ekvivalent, podle rozhodnutí marketingového partnera – letecké společnosti).
 5. Členové, kteří v hotelech portfolia Hilton v USA a v Kanadě organizují akce, na které se vztahuje tento program, získávají 1 bonusový bod Hilton Honors na každý započitatelný US dolar zaplacený v rámci plateb započitatelných pro tuto akci. Pokud se hotel rozhodne, že za započitatelné platby související s akcí kromě bonusových bodů pro plánovače akcí poskytne ještě i letecké míle, plánovač získává maximálně 1 leteckou míli za každý 1 USD utracený v rámci plateb započitatelných pro tuto akci (nebo ekvivalent, podle rozhodnutí marketingového partnera - letecké společnosti).
 6. Příjemce bonusu pro plánovače akcí nemusí být zaregistrovaný jako host hotelu a nemusí být ani účastníkem akce. Aby příjemce bonusových bodů Event Planner mohl tyto body obdržet (a mohl případně obdržet i letecké míle, pokud se hotel rozhodne letecké míle v souvislosti s akcí kromě bodů poskytnout), musí být členem programu Hilton Honors. Jednotlivé osoby se mohou do programu Hilton Honors přihlásit, aby bylo možné tomuto požadavku vyhovět.
 7. Body (a letecké míle, pokud se hotel rozhodne letecké míle nabídnout navíc k bodům za tuto akci), které budou připsány za akce konané v hotelech portfolia Hilton Domestic Operating Company Inc. v Kanadě, budou vypočteny na základě místní měny přepočtené na US dolary. Přepočet místní měny na americké dolary se provádí v den konání akce, používá se směnný kurz zveřejněný a platný v době provedení převodu měny. Tento kurz určuje výhradně společnost Hilton Honors s využitím standardních metod směny měn, směnné kurzy používané společnostmi spravujícími platební karty se však mohou lišit.
 8. Může trvat 6–8 týdnů po uhrazení akce, než budou body (a letecké míle, pokud je hotel zahrne do své nabídky navíc k bodům za tuto akci) připsány na účet člena.
 9. Bonus pro plánovače akcí je k dispozici pro pracovníky cestovních kanceláří/prodejce zájezdů a akcí/lidi, kteří plánují konference, provádějí rezervace a realizují akci, kterou lze do tohoto programu zahrnout.
 10. Programy leteckých společností, které se programu Plánovač akcí Hilton Honors™ účastní, se mohou měnit, a to bez předchozího oznámení. Získané letecké míle a z nich vyplývající odměny se řídí obchodními podmínkami věrnostních programů jendotlivých participujících leteckých společností.
 11. Bonusové body pro plánovače akcí v programu Hilton Honors se přidělují výhradně podle uvážení hotelu a nemusí být automaticky přiděleny na všechny skupinové akce. Na tento program se mohou vztahovat další omezení.
 12. Žádné body Hilton Honors ani letecké míle se nepřidělují v případě, když se rezervovaná akce garantovaná platební kartou nekoná nebo je zrušena – bez ohledu na to, zda se z platební karty člena účtuje úhrada za jakoukoli část této akce v souladu s pravidly zrušení či nekonání pobytu nebo akce platnými v daném hotelu.
 13. Členství v Hilton Honors, získávání bodů a mílí v programu Body a míle a čerpání bodů se řídí Obchodními podmínkami Hilton Honors. Body, popř. míle získané plánovačem akcí jsou neplatné tam, kde jsou zákonem zakázány nebo omezeny.

Program Event Bonus - Hotely mimo území USA a Kanady

 1. Pouze osoba uvedená ve smlouvě má právo získat bonusové body Hilton Honors Event Bonus a letecké míle za akci ze započitatelných plateb, které jsou s akcí spojeny. Výši těchto bonusových bodů za akci určuje hotel a musí být projednána a dohodnuta ve smlouvě o konání akce. Hotel se může dle vlastního uvážení rozhodnout, zda bude akce do programu Event Bonus zařazena.
 2. Do započitatelných plateb se počítají všechny platby související s akcí (uvedené ve smlouvě) uhrazené plánovačem akce nebo konference, jehož jméno je uvedeno ve smlouvě (například platby za nájem konferenčních místností, catering, pokoje pro hosty akce, s vyloučením daní a servisních poplatků). Pokud pokoje pro hosty akce nejsou zahrnuty ve smlouvě o konání akce zahrnuté do programu Event Bonus, členové, kteří si zarezervují pokoje pod svým vlastním účtem, získají za tyto pobyty body a míle Points & Miles® v souladu s Obchodními podmínkami programu Hilton Honors. Pokud pokoje pro hosty akce jsou zahrnuty ve smlouvě o konání akce zahrnuté do programu Event Bonus, členové, kteří si rezervují pokoje v souvislosti s touto akcí, nemají na body a míle za tento pobyt nárok. Hotel rozhoduje o tom, zda se platby budou považovat za započitatelné, výhradně podle svého uvážení. Akce, kterých se tento program týká, jsou zejména skupinová setkání a pracovní konference, akce jako svatební hostiny, rodinná setkání nebo konference nasmlouvané prostřednictvím oddělení prodeje nebo cateringu a prodávány za zveřejněné sazby, se započitatelnými platbami v hodnotě minimálně 1 000 USD*.
 3. Nabídka se týká pouze nových rezervací konferencí.
 4. Za jednu akci je možné nárokovat maximálně 100 000 bodů Hilton Honors a 100 000 leteckých mílí (nebo ekvivalent, podle rozhodnutí partnerské letecké společnosti).
 5. Členové organizující akce, které lze zařadit do tohoto programu, v hotelech portfolia Hilton mimo území USA a Kanady, mají nárok na získání 1 bonusového bodu Hilton Honors a 1 letecké míle za každý zaplacený 1 USD** nebo 1,5 bonusových bodů Hilton Honors za každý zaplacený 1 USD.**
 6. Kredity Hilton Honors Event Credits jsou poukázky, které je možné zakoupit pomocí bodů Hilton Honors, a dají se použít jako kredit na budoucí rezervace provedené v hotelech portfolia Hilton mimo území USA a Kanady. Kreditní body Event Credits je možné čerpat telefonicky, když zavoláte do nejbližší kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton a uvedete příslušný kód ve věrnostním programu. Poukázka na body Event Credit vám potom bude zaslána poštou nebo e-mailem. Plánovač konference nebo akce potom poukázku předloží v hotelu, až bude rezervovat další akci, a obdrží příslušnou slevu (150 USD, 250 USD nebo 500 USD). Platnost těchto poukázek končí po uplynutí jednoho roku od data čerpání.
 7. Příjemce bodů získaných v rámci programu Event Bonus nemusí být zaregistrovaný jako host hotelu a nemusí být ani účastníkem akce. Aby příjemce bodů získaných v souvislosti s akcí zařazenou do programu Event Bonus mohl obdržet body a míle Points & Miles®, musí být členem Hilton Honors. Jednotlivé osoby se mohou do programu Hilton Honors přihlásit, aby bylo možné tomuto požadavku vyhovět.
 8. Body Hilton Honors a letecké míle získané ze započitatelných akcí se vypočítávají na základě místní měny po přepočtení na americké dolary**. Přepočet místní měny na americké dolary se provádí v den, kdy je za akci obdržena poslední platba, používá se směnný kurz zveřejněný a platný v době provedení převodu měny. Tento kurz určuje společnost Hilton Honors s využitím standardních metod převodu měn.
 9. Může trvat 6–8 týdny od doby, kdy za akci bylo plně zaplaceno, než budou body a letecké míle připsány na účet člena.
 10. Body v rámci programu Event Bonus jsou k dispozici pro pracovníky cestovních kanceláří/prodejce zájezdů a akcí/lidi, kteří plánují konference a provádějí rezervace akcí, které lze do tohoto programu zahrnout†.
 11. Programy leteckých společností, které se programu Event Bonus Hilton Honors účastní, se mohou měnit, a to bez předchozího oznámení. Získané letecké míle a z nich vyplývající odměny se řídí obchodními podmínkami věrnostních programů jendotlivých participujících leteckých společností.
 12. Body v programu Event Bonus Hilton Honors se přidělují výhradně podle uvážení hotelu a nemusí být automaticky přiděleny na všechny skupinové akce. Na tento program se mohou vztahovat další omezení.
 13. Žádné body Hilton Honors ani letecké míle se nepřidělují v případě, když se rezervovaná akce garantovaná platební kartou nekoná nebo je zrušena – bez ohledu na to, zda se z platební karty člena účtuje úhrada za jakoukoli část této akce v souladu s pravidly zrušení či nekonání pobytu nebo akce platnými v daném hotelu.
 14. Členství v Hilton Honors, získávání bodů a mílí v programu Body a míle a čerpání bodů se řídí Obchodními podmínkami Hilton Honors. Program Event Bonus je neplatný tam, kde je zákonem zakázán nebo omezen.

*Minimálně 200 000 japonských jenů v Japonsku
**150 jenů v Japonsku
†S výjimkou cestovních agentur s právem na provizi  se sídlem v Japonsku; pouze pro hotely v Japonsku

Program nákupu bodů

 1. Nákup bodů mohou členové provést dvěma různými způsoby:

  Nákup bodů bez rezervace: Body je možné zakoupit online nebo na základě písemné žádosti, telefonátu nebo e-mailu zaslaného na adresu kanceláře Rezervace a péče o zákazníky hotelů Hilton. Členové mohou nakoupit maximálně 80 000 bonusových bodů Hilton Honors za kalendářní rok. Body je nutné kupovat v přírůstcích po 1 000 bodech. Limit nákupu a náklady na body se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Celkové náklady na body se členovi zobrazí během procesu nákupu ještě dříve, než bude nákup dokončen. Veškeré nákupy musí být provedeny v měně USD. Body zakoupené prostřednictvím tohoto kanálu budou zpracovávány na internetové stránce Points.com a nákup se řídí Podmínkami nákupu internetové stránky Points.com.

  Nákup bodů během rezervace: Kromě možnosti nákupu bodů mimo rezervace mohou členové nakoupit body v průběhu procesu rezervace, pokud například člen nemá dost bodů na čerpání pobytu jako odměny za věrnost. Členové mohou nakoupit neomezený počet bodů až do výše celkového počtu bodů požadovaných pro čerpání pobytu jako odměny za věrnost, který si člen vybral. Členové musí tyto body zakoupit v průběhu procesu rezervace pobytu jako odměny za věrnost, a to buď online s využitím platební karty, nebo telefonicky, pokud zavolají na číslo 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) na území USA. Společnost Hilton Honors může kdykoliv a výhradně podle svého uvážení omezit počet bodů, které členové mohou takto během rezervace nakoupit, a tento limit může být změněn kdykoliv a bez předchozího upozornění. Cena bodů zakoupených tímto způsobem závisí na počtu nakoupených bodů, a může být změněna kdykoliv a bez předchozího oznámení. Celkové náklady na tyto body se členovi zobrazí během procesu rezervace ještě dříve, než bude nákup dokončen. Veškeré nákupy musí být provedeny v měně USD. Body zakoupené během procesu rezervace budou zpracovávány na internetové stránce Points.com a nákup se řídí Podmínkami nákupu internetové stránky Points.com.
 2. Body zakoupené v rámci programu nákupu bodů se řídí Podmínkami programu Hilton Honors.
 3. Nový člen programu Hilton Honors může nakupovat body už 30 dní po registraci do programu, pokud jeho účet vykazuje aktivitu, která zahrnuje pobyt v hotelu (dle definice v tomto textu), anebo může získat body Hilton Honors prostřednictvím marketingového partnera Hilton Honors. Po uplynutí 90 dnů od data registrace může nový člen nakupovat body bez ohledu na aktivitu svého účtu.
 4. Prodej, výměna, darování nebo převedení bodů Hilton Honors, bodů za odměnu nebo jiných výhod způsobem jiným, než jak předpokládá společnost Hilton Honors, je výslovně zakázán. Body Hilton Honors, včetně bodů zakoupených v rámci programu Nákup bodů, lze převádět na další členy Hilton Honors. Body zakoupené v rámci programu Nákup bodů nelze refundovat.
 5. Body zakoupené v rámci programu Nákup bodů, se připisují na účet člena Hilton Honors okamžitě (za předpokladu, že nedojde k technickým problémům, které by okamžitému připsání bránily).
 6. Každý člen programu Hilton Honors nebo dva (2) členové s jedním účtem Vzájemný fond mohou zakoupit maximálně čtyřicet tisíc (80 000) bodů mimo rezervace za kalendářní rok. Pokud jde o body nakoupené během rezervace, limity, které mohou být stanoveny na jednu rezervaci a jeden kalendářní rok, se mohou výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors měnit. Body překračující tyto limity nebudou na účet člena připsány, bez ohledu na to, zda tento člen provedl platbu, jejímž prostřednictvím takové body uhradil.
 7. V případě nejasností, pokud jde o body nebo finanční částky, budou výpočty plateb na základě těchto Obchodních podmínek vycházet z údajů v záznamech společnosti Hilton Honors a tyto údaje v záznamech společnosti Hilton Honors budou mít přednost před údaji v jakýchkoli jiných záznamech. Jakékoli nepatřičné použití bodů Hilton Honors je důvodem pro okamžité odebrání těchto bodů a jejich propadnutí, a může mít za následek propadnutí všech bodů na účtu tohoto člena a/nebo jeho vyřazení z programu Hilton Honors výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors.
 8. Jakmile člen, který nakoupil body, čerpá body na odměnu za věrnost, bude jako první čerpat zakoupené body.
 9. Využíváním programu Nákup bodů člen potvrzuje a vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami.
 10. Členství v Hilton Honors, získávání bodů a mílí v programu Points & Miles® a čerpání bodů se řídí Obchodními podmínkami Hilton Honors. Společnost Hilton Honors si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla, předpisy, termíny, cestovní odměny a limitní hodnoty a také speciální nabídky programu Hilton Honors bez předchozího oznámení. Společnost Hilton Honors si také vyhrazuje právo ukončit program Nákup bodů, a to na základě obecné výpovědi s výpovědní lhůto šesti (6) měsíců.

Slučování bodů a Přenos bodů Hilton Honors

Členové Hilton Honors mohou převádět body Hilton Honors na jiného člena Hilton Honors pomocí programu Slučování bodů nebo Převod 1 ku 1 v částkách po 1 000 bodech a až do 500 000 bodů. Každý člen Hilton Honors může poslat maximálně pět set tisíc (500 000) bodů a získat maximálně dva miliony (2 000 000) bodů celkem, a to pomocí programů Slučování bodů nebo Převod bodů za kalendářní rok. Každý člen Hilton Honors může provést maximálně šest (6) převodů na účet jiného člena a provést šest (6) transakcí slučování bodů za kalendářní rok. Pozvání ke slučování bodů se nepovažuje za transakci. Transakce znamená převod bodů na účet jiného člena buď pomocí Převodu 1 ku 1 nebo pomocí Slučování bodů.

Žádné body nad uvedené limity nebudou poslány na účet žádného člena. Limity se mohou měnit, a to výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors Worldwide L.L.C..

Nový člen Hilton Honors může slučovat, převádět nebo dostávat body 30 dny/í po registraci, pokud je na jeho účtu zaznamenána aktivita.  Po uplynutí 90 dnů od data registrace může nový člen slučovat, převádět nebo dostávat body bez ohledu na aktivitu účtu.

Prodej bodů Hilton Honors, odměn za věrnost nebo jiných výhod způsobem jiným, než jak předpokládá společnost Hilton Honors, je výslovně zakázán. Jakékoli nepatřičné použití bodů Hilton Honors je důvodem pro okamžité odebrání těchto bodů a jejich propadnutí, a může mít za následek propadnutí všech bodů na účtu tohoto člena a jeho vyřazení z programu Hilton Honors výhradně podle uvážení společnosti Hilton Honors.

E–mailová adresa je vyžadována a bude použita pouze ke transakci a marketingové komunikaci spojené s touto transakcí. Platí všechny Obchodní podmínky Hilton Honors.

Hilton Honors Points Reinstate

Hilton Honors members can reinstate up to 1 000 000 expired Hilton Honors Points. Only Points balances that have expired in the previous 18 months are eligible for reinstatement. Only one reinstatement transaction is permitted per Hilton Honors account. Email address is required and will only be used for transaction and marketing communications related to this purchase. Points reinstated do not count towards elite tier qualification. Points.com and Hilton Honors reserve the right to terminate this reinstatement program at any time.

Investiční fond Hilton Honors

 1. S platností od 1. dubna 2004 už nejsou k dispozici nové účty typu Investiční fond Hilton Honors. Členové, kteří mají účet Investiční fond k31. březnu 2004 budou nadále užívat jeho výhod.
 2. Výhodou Vzájemného fondu Hilton Honors je, že manželské páry mohou spojovat své body získané na odměny za věrnost, popřípadě spojovat své body za účelem jejich využití ve speciálních akcích nebo při kvalifikaci pro status Elite. Investiční fond Hilton Honors není určen k tomu, aby se zdvojnásobovaly bonusy a/nebo odměny za věrnost.
 3. Účty Investičního fondu Hilton Honors jsou k dispozici pouze párům, které byly oddány v souladu se zákony státu, provincie nebo země, v níž mají bydliště.
 4. U všech účtů typu Investiční fond Hilton Honors, spojených v období od 1. ledna 1990 do 31. března 2004 se do společného účtu počítá pouze registrace do programu Hilton Honors čili aktivační bonus.
 5. Oba partneři zapojení do Vzájemného fondu hilton Honors dostanou stejné číslo účtu Vzájemný fond Hilton Honors. V době zřízení účtu Vzájemný fond Hilton Honors bude určeno jméno a adresa jednoho z partnerů, kam se bude zasílat veškerá komunikace Hilton Honors.
 6. Z každého účtu Vzájemný fond Hilton Honors se zasílá pouze jeden přehled. Jednotlivé cesty vykonané libovolným z těchto partnerů se objeví na společném přehledu účtu Vzájemný fond Hilton Honors. Při žádostio odměnu za věrnost budou body odečteny ze společného zůstatku. Jednotlivé zůstatky se nevedou a nejsou ani účastníkům s účtem Vzájemný fond Hilton Honors k dispozici.
 7. Libovolný partner může sám využít jakékoli nebo všechny body a požádat o odměnu za věrnosr, na kterou má na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors dostatečný počet bodů. Společnost Hilton Honors neodpovídá za neshody nebo spory mezi členy ohledně užití bodů nasbíraných na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors.
 8. V případě úmrtí člena body ve Vzájemném fondu Hilton Honors přecházejí na druhého partnera. V případě odloučení nebo rozvodu připadá každému členovi 50 % bodů ze zůstatku na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors. Oba partneři musí podepsat žádost o rozdělení účtu. Společnost Hilton Honors si může vyžádat oficiální dokumentaci dokládající úmrtí nebo rozvod manželství. Společnost Hilton Honors neodpovídá za neshody nebo spory mezi členy ohledně užití bodů nasbíraných na účtu Vzájemného fondu Hilton Honors. Kromě výjimek zvlášť uvedených, nasbírané body ani certifikáty nelze převést na jinou osobu v případě úmrtí, v rámci vypořádání společného vlastnictví ani jakýmkoli jiným právním úkonem.
 9. Na účty Vzájemného fondu Hilton Honors a na členy, kteří tento účet mají, se vztahují všechny Obchodní podmínky programu Hilton Honors. Obchodní podmínky programu budou vykládány výhradně dle vlastního uvážení společnosti Hilton Honors.

Váš souhlas s používáním vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Globálními zásadami ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“).

Díky vaší účasti v programu Hilton Honors o vás shromažďujeme další osobní informace. Kromě toho, co je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů, vaše osobní informace můžeme užívat a sdílet také způsobem, který je popsán níže. Tyto Obchodní podmínky doplňují Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s tím, jak zpracováváme osobní informace členů programu Hilton Honors. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, do programu Hilton Honors se nezapojujte.

Doplňující osobní informace, které shromažďujeme, jsou informace, které nám poskytujete, když se registrujete do programu Hilton Honors, nebo když spravujete svůj profil online. Během registrace vás žádáme o uvedení vašeho jména, fyzické adresy a e-mailové adresy. Při online správě svého profilu máte možnost poskytnout doplňující informace o svých oblíbených partnerských leteckých společnostech a číslech účtů jejich věrnostních programů. Můžete uvést své preference typu pokoje, své jazykové preference, čísla účtů svých platebních karet, preference týkající se zpráv, nabídek a informací od společností, které jsou součástí portfolia Hilton, a vytvořit si své uživatelské jméno a heslo.

Kromě způsobů použití a sdílení popsaných v Zásadách ochrany osobních údajů můžeme také použít a sdílet relevantní část vašich osobních údajů při správě programu Hilton Honors. Patří sem sdílení vašich osobních údajů s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli připisovat míle a jiné výhody získané účastí v programu Hilton Honors.

Zaregistrováním do programu také souhlasíte s přenosem vašich informací do zemí, kde se nacházejí naše hotely, a také naše zařízení, která zpracovávají informace a provádějí naše obchodní operace, k nimž patří Spojené státy americké a další země, v nichž se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů, které platí ve vaší zemi.

Abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou přesné a aktuální, můžeme také sdílet vaše údaje s třetí stranou, a to z důvodu aktualizace a zvyšování kvality a obsahu údajů, které o vás udržujeme.

Jako člen programu Hilton Honors od nás můžete obdržet další sdělení, například přehledy Hilton Honors, novinky od třetích stran a nabídky speciálně pro členy programu Hilton Honors, a také zprávy společného marketingu od našich obchodních partnerů. Členové určité úrovně v některých zemích od nás mohou rovněž obdržet e-maily po pobytu. Nastavení typů sdělení, která od nás dostáváte, můžete změnit, když se přihlásíte ke svému online účtu a provedete potřebné změny v nastavení. Případně se na nás můžete obrátit způsobem, který je popsán v Zásadách ochrany osobních údajů.

Tyto Obchodní podmínky můžeme v případě potřeby změnit. Aktualizovaná verze těchto Obchodních podmínek je vždy zveřejněna na našich webových stránkách. V případě potřeby můžeme také provést změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů, a to způsobem, který je v těchto zásadách popsán. Pokud po zveřejnění změn v našich Obchodních podmínkách nebo Zásadách ochrany osobních údajů zůstáváte členem programu Hilton Honors i nadále, vyjadřujete tím, že s těmito změnami souhlasíte.

Podmínky účasti

SPOLEČNOST HILTON HONORS POSKYTUJE PROGRAM HILTON HONORS, TYTO I DALŠÍ MATERIÁLY, A TAKÉ DALŠÍ SLUŽBY A PRODUKTY „TAK, JAK JSOU“, A V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, DESIGNU, PŘESNOSTI, ZPŮSOBILOSTI, DOSTATEČNOSTI, PŘIMĚŘENOSTI, KAPACITY, ÚPLNOSTI ČI DOSTUPNOSTI. Vyjadřujete také svůj souhlas s tím, že společnost Hilton Honors neposkytuje záruku na to, že program Hilton Honors nebo jakékoli další produkty a služby budou fungovat bez přerušení, výpadků či chyb, a nezaručuje ani to, že takové závady budou opraveny a že budou provedeny potřebné změny. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD NEDBALOSTI, SPOLEČNOST HILTON NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S PROGRAMEM HILTON HONORS NEBO LIBOVOLNÝMI JINÝMI SOUVISEJÍCÍMI PRODUKTY A SLUŽBAMI, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYL INFORMOVÁN OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI HILTON HONORS. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení ani omezení náhodných nebo následných škod, takže je možné, že se tato vyloučení na vás nevztahují. V případě, že budeme shledáni odpovědnými za jakékoli škody, které s uvedenými záležitostmi souvisejí, váš jediný a výhradní opravný prostředek se omezuje na vrácení peněz zaplacených za služby nebo produkty, které jste zaplatili subjektu, který byl shledán odpovědným za to, že tyto služby či produkty nebyly tímto subjektem poskytnuty. Vzdáváte se veškerých práv na uplatnění nároku či podání žaloby v souvislosti s uvedenými záležitostmi u jakéhokoliv soudu po uplynutí dvou )2) let od prvního výskytu příslušného druhu jednání, události, stavu nebo opomenutí, s nimiž takový nárok či žaloba souvisejí. Pokud některé ustanovení těchto oficiálních pravidel bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, veškerá ostatní ustanovení zde uvedená zůstávají plně platná a účinná. Pokud se společnost Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. v případě jakékoliv situace upravené touto smlouvou vzdá výkonu svých práv v souladu s těmito Obchodními podmínkami, neznamená to, že by se takových práv automaticky vzdala v případě, že se podobné okolnosti vyskytnou znovu.

 
Powered By OneLink