Warunki Programu Hilton Honors

Data wejścia w życie: 1 marca 2017 r. Poniższy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze warunki. Uczestniczenie w programie po dacie jego wejścia w życie jest równoznaczne z akceptacją następujących zapisów:

Poniższe informacje określają podstawowe zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym Hilton Honors („Hilton Honors” lub „Program”). Niniejsze Warunki (zwane „Warunkami”) mają chronić interesy uczestników programu Hilton Honors (zwanych „Uczestnikami”) oraz spółki Hilton Honors Worldwide, LLC (zwanej „Hilton Honors” lub określanej zaimkami „my”, „nas” itp.). Niniejsze Warunki regulują zasady uczestnictwa w programie, a obowiązkiem Uczestnika Programu jest ich przeczytanie i zrozumienie.

Aby uzyskać wyjaśnienia lub dalsze informacje, można skontaktować się z najbliższym działem rezerwacji i obsługi klienta Hilton lub wysłać wiadomość e-mail na adres HiltonHonors@hilton.com. Należy jednak pamiętać, że Warunki programu Hilton Honors mogą zostać zawieszone lub zmienione wyłącznie przez Hilton Honors na piśmie.

Postanowienia ogólne

 1. Członkostwo w programie Hilton Honors i płynące z niego korzyści są oferowane według wyłącznego uznania Hilton Honors, spółki zależnej należącej w całości do spółki Hilton Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors oznacza spółkę Hilton Honors Worldwide, LLC, jej podmioty zależne i stowarzyszone, kadrę kierowniczą, dyrekcję, partnerów, pracowników i przedstawicieli.
 2. Warunki programu Hilton Honors są regulowane i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami stanu Nowy Jork, USA, bez skutków odnoszących się do wyboru jurysdykcji lub zasad dotyczących przepisów kolizyjnych, które spowodowałyby zastosowanie przepisów innych stanów. Roszczenia nie mogą być rozpatrywane w trybie pozwów zbiorowych. Biorąc udział w programie Hilton Honors, Uczestnicy Programu zgadzają się, że wszystkie związane z nim sprawy będą rozpatrywane w Dystrykcie Wschodnim w stanie Wirginia, lub w przypadku braku jurysdykcji federalnej, w sądach stanu Wirginia znajdujących się w hrabstwie Fairfax w stanie Wirginia. Niniejsze warunki zastępują wszystkie wcześniej obowiązujące warunki Programu.
 3. Członkostwo i zgłoszenia do programu Hilton Honors są nieważne, jeśli zakazuje ich prawo obowiązujące w miejscu stałego zamieszkania Uczestnika Programu lub zgłaszającego się.
 4. Program nie ma wstępnie określonej daty zakończenia i może trwać do momentu, w którym spółka Hilton Honors zdecyduje się go zakończyć, w dowolnym momencie, bez względu na to, czy zrobi to za wcześniejszym powiadomieniem, czy bez uprzedzenia. Uczestnicy będą mieli dwanaście miesięcy od daty ogłoszenia zakończenia Programu na zebranie Punktów i ich wymianę na wybraną Nagrodę. Oznacza to, że niezależnie od zakresu udziału w Programie, prawo uczestników do zbierania Punktów i odbierania Nagród może zostać wycofane przez Hilton Honors dwanaście miesięcy po ogłoszeniu zakończenia Programu przez Hilton Honors.
 5. Spółka Hilton Honors zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania, usuwania i zmieniania wszystkich reguł, procedur, warunków, korzyści lub Nagród dotyczących Programu według własnego uznania, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez uprzedzenia, nawet jeśli takie zmiany mogą wpłynąć na wartość już zgromadzonych Punktów, Certyfikatów Nagród lub Potwierdzeń. Oznacza to, że spółka Hilton Honors może wprowadzić zmiany, które wpłyną między innymi na hotele należące do sieci Hilton, współpracę z biurami podróży, reguły gromadzenia punktów Hilton Honors i wymiany Punktów Hilton Honors, reguły i procedury korzystania z Nagród, ciągłą dostępność Nagród, typy Nagród i elementy ofert specjalnych.
 6. Tylko osoby fizyczne pełnoletnie w swoim miejscu zamieszkania mogą zgłaszać się do programu Hilton Honors i zostawać jego Uczestnikami (zdefiniowanymi jako osoby fizyczne zaakceptowane jako Uczestnicy przez spółkę Hilton Honors). Korporacje, stowarzyszenia lub grupy nie mogą zgłaszać się do programu Hilton Honors. Małżeństwa, które zostały uczestnikami Funduszu wzajemnego Hilton Honors przed 1 kwietnia 2004 mogą brać udział w programie wspólnie, korzystając z Funduszu wzajemnego Hilton Honors.
 7. Udział w programie upoważnia Uczestników do gromadzenia Punktów, które można wymieniać na Nagrody zgodnie z Warunkami Programu. Korzyści i Nagrody dla uczestników programu są oferowane w dobrej wierze, ale mogą być niedostępne, jeśli zabrania tego prawo lub regulacje w kraju zamieszkania Uczestnika.
 8. Uczestnicy nie mogą korzystać z wielu kont jednocześnie ani gromadzić Punktów za ich pomocą.
 9. Hilton Honors zastrzega sobie prawo do zawieszenia członkostwa lub odebrania statusu uczestnika, w tym również dowolnego statusu kategorii Elite (włącznie ze statusami Silver Elite, Gold Elite oraz Diamond Elite), dowolnemu Uczestnikowi Programu podejrzanemu o korzystanie z niego w sposób niezgodny z zasadami zawartymi w Warunkach albo sprzeczny z przeznaczeniem Programu lub dowolnej jego części, włączając w to między innymi wymianę Punktów na Nagrody oraz korzystanie z Certyfikatów. Hilton Honors zastrzega sobie również prawo do odebrania statusu Uczestnika dowolnej osobie, wobec której Hilton Honors posiada uzasadnione przesłanki, by podejrzewać (wedle własnego uznania), że:
  1. postąpiła ona w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, regulacjami lub rozporządzeniami prawa miejscowego lub federalnego;
  2. naruszyła lub złamała dowolną zasadę Programu zawartą w Regulaminie;
  3. dopuściła się oszustwa lub innego nieuczciwego działania, kradzieży, nieprawidłowości lub wykroczenia powiązanego z korzystaniem z konta, włączając w to między innymi realizację Nagród oraz korzystanie z Certyfikatów lub innych korzyści członkowskich;
  4. dopuściła się nadużycia, oszustwa lub zakłócającego porządek, niewłaściwego, obraźliwego lub agresywnego zachowania, w postaci fizycznej, słownej lub pisemnej, wobec dowolnego hotelu należącego do sieci Hilton, gości lub pracowników tego hotelu, lub też wobec spółki Hilton, jej pracowników czy kontrahentów; lub
  5. nie uiściła jakichkolwiek opłat lub płatności należnych spółce Hilton lub dowolnemu hotelowi należącemu do sieci Hilton.
  Odebranie statusu uczestnika może skutkować utratą wszystkich nagromadzonych Punktów oraz anulowaniem Certyfikatów, korzyści i przywilejów związanych z programem Hilton Honors, włączając w to utratę jakiegokolwiek powiązanego statusu kategorii Elite. Oprócz zakończenia członkostwa uczestnika w programie Hilton Honors spółka Hilton Honors ma również prawo do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych i/lub prawnych, w tym między innymi postępowania karnego, jakie będą według jej wyłącznego uznania niezbędne.
 10. Sprzedaż lub przekazywanie w ramach barteru Punktów Hilton Honors, Certyfikatów i Potwierdzeń Nagród oraz innych korzyści Hilton Honors przez podmiot inny niż spółka Hilton Honors jest zabronione. Wszystkie Punkty, Certyfikaty lub korzyści, które – według wyłącznego uznania spółki Hilton Domestic Operating Company Inc. – zostały przekazane, sprzedane lub scedowane w sposób niezgodny z Warunkami Programu, mogą zostać skonfiskowane lub anulowane.
 11. Wszystkie Warunki Programu interpretuje się według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors.
 12. Używany w niniejszych Warunkach termin „hotel należący do sieci Hilton” oznacza każdy hotel uczestniczący w programie Hilton Honors. Wszystkie hotele Hampton by Hilton™ w Chinach kontynentalnych są obecnie wyłączone z programu Hilton Honors.
 13. Uczestnicy, którzy nie wykonali czynności uprawniających do uzyskania punktów, zdefiniowanych w punktach od a. do d. poniżej, w okresie 12 kolejnych miesięcy, mogą zostać usunięci z Programu, a wszystkie zgromadzone przez nich Punkty mogą ulec przepadkowi. Hilton Honors może, według własnego uznania, zezwolić takim Uczestnikom na pozostanie w Programie i usunąć ich z niego po pięciu latach nieaktywności. Aby zachować zgromadzone punkty programu Hilton Honors, Uczestnik Programu musi w okresie 12 kolejnych miesięcy wykonać jedną z poniższych czynności:
  1. przenocować w hotelu należącym do sieci Hilton zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie;
  2. uzyskać punkty programu Hilton Honors z zewnętrznego źródła umożliwiającego gromadzenie punktów programu Hilton Honors, w tym za pomocą karty kredytowej oferowanej wspólnie z marką Hilton, zgodnie z obowiązującymi warunkami;
  3. kupić punkty programu Hilton Honors; lub
  4. podarować Punkty poprzez program dzielenia się korzyściami Hilton Honors.
 14. Niewykonanie opisanych wyżej czynności (a), (b), (c) lub (d) spowoduje przepadek wszystkich zgromadzonych Punktów, a po pięciu latach nieaktywności — dezaktywację konta Uczestnika. Gdy Punkty ulegną przepadkowi, Uczestnik nie może ich wykorzystać, ale ma prawo rozpocząć ponowne gromadzenie Punktów. Wszystkie Nagrody wykupione przez Uczestnika Programu przed przepadkiem Punktów (np. rezerwacja hotelowa lub voucher na wynajem samochodu) zachowują ważność. Ma to zastosowanie do dowolnego roku uczestnictwa, w tym między innymi roku pierwszego. Uczestnicy Programu, którzy nie płacą terminowo opłat hipotecznych należnych Hilton Grand Vacations®, w tym między innymi rat kapitałowych, rat odsetkowych, kar za spóźnienie i opłat za obsługę, podlegają przepadkowi Punktów o wartości równej liczbie Punktów zgromadzonych w związku z Hilton Grand Vacations®. Uczestnicy Programu, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań wobec Hilton Grand Vacations®, mogą również utracić status Elite uzyskany dzięki udziałowi w programie Hilton Grand Vacations®.
 15. Każdego Uczestnika Programu obowiązuje znajomość bieżących Warunków Programu i liczby Punktów na swoim koncie. Spółka Hilton Honors może podjąć próbę (ale nie ma obowiązku) wysyłania do aktywnych Uczestników Programu korespondencji informującej o interesujących ich kwestiach, w tym powiadomień o przepadku Punktów albo zmianach w Programie. Ani spółka Hilton Honors, ani przedsiębiorstwa zewnętrzne uczestniczące w Programie w roli partnerów marketingowych (zwane „Partnerami Marketingowymi”) nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie tej czynności, nie odpowiadają więc za niepoprawny lub niedokładny zapis danych kontaktowych Uczestnika Programu, za problemy związane ze sprzętem lub oprogramowaniem należącym do Uczestnika Programu lub przez niego używanym, za błędy ludzkie, wszelkie zakłócenia, usunięcia, pominięcia, wady lub awarie dotyczące sieci telefonicznej lub transmisji elektronicznej, za problemy dotyczące sprzętu komputerowego, oprogramowania, braku dostępu do wszelkich stron internetowych lub usług online, za wszelkie inne błędy lub awarie techniczne i inne, ani za utracone, opóźnione, skradzione, nieczytelne, niekompletne, zniekształcone, niewłaściwie skierowane, uszkodzone albo dostarczone po terminie wiadomości wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną z jakiegokolwiek powodu.
 16. Każdy Uczestnik Programu odpowiada za utworzenie swoich prywatnych danych dostępowych do konta i za ich bezpieczeństwo. W razie naruszenia bezpieczeństwa informacji przez Uczestnika lub osobę trzecią, spółka Hilton Honors nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieautoryzowane przez Uczestnika operacje, takie jak dostęp do konta, gromadzenie Punktów, wymiana Punktów na Nagrody ani inna aktywność na koncie, będące skutkiem tego naruszenia bezpieczeństwa, i w żadnym wypadku Hilton Honors nie odpowiada za zwrócenie Uczestnikowi Programu wszelkich wymienionych Punktów ani za wynagrodzenie mu innych szkód lub strat wynikających z rzeczonego nieautoryzowanego dostępu. Jeśli Uczestnik dowie się o jakichkolwiek nieuczciwych działaniach, w tym nieautoryzowanej wymianie jego Punktów lub Nagród, musi zgłosić to spółce Hilton Honors na piśmie w ciągu 90 dni od wystąpienia danego zdarzenia, a także współpracować ze spółką Hilton Honors i dostarczyć jej wszystkie dalsze żądane informacje niezbędne do ustalenia, czy jest uprawniony do zwrotu utraconych Punktów lub Nagród, przy czym zwrot taki zależy wyłącznie od uznania spółki Hilton Honors.
 17. Każdy Uczestnik ma obowiązek informować spółkę Hilton Honors o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych.
 18. Zgromadzone Punkty, Certyfikaty i Potwierdzenia Nagród nie stanowią własności Uczestników. Jeśli nie sprecyzowano inaczej, zebrane Punkty oraz Certyfikaty/Potwierdzenia Nagród nie mogą być zamienione z żadnego powodu, ani z mocy obowiązującego prawa. Punkty i certyfikaty zebrane przez członków Mutual Fund Members mogą być wykorzystane małżonka wyszczególnionego na koncie.
 19. Określone korzyści i usługi Programu są oferowane wszystkim Uczestnikom; zakres korzyści i usług oferowanych przez hotele należące do sieci Hilton może się jednak różnić. Jeśli spółka Hilton Honors lub którykolwiek z Partnerów Marketingowych Hilton Honors niesłusznie odmówi Uczestnikowi naliczenia punktów lub korzyści, odpowiedzialność spółki Hilton Honors lub jej Partnera Marketingowego będzie ograniczona do wartości równoważnej naliczonym punktom lub korzyściom, określanej według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors.
 20. Spółka Hilton Honors nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zmiany lub wycofanie usług lub produktów świadczonych lub udostępnianych przez Partnera Marketingowego, wpływające na oferowane w Programie Nagrody, naliczenie Punktów lub zmianę wartości Certyfikatów.
 21. Żadnego z Warunków programu Hilton Honors nie należy interpretować jako zapisu tworzącego relację przedstawicielstwa, partnerstwa lub spółki joint-venture między spółką Hilton Honors Worldwide a Partnerami Marketingowymi.
 22. W przypadku śmierci Uczestnika Punkty na koncie Uczestnika mogą być przekazane na innego aktywnego Uczestnika po uzyskaniu i zatwierdzeniu przez Hilton Honors wymaganych dokumentów i informacji. Zobacz wymaganą dokumentację dotyczącą przekazania korzyści należących do zmarłego Uczestnika Programu. Aby móc przejąć punkty, należy zażądać transferu oraz przekazać wszystkie niezbędne dokumenty i informacje w ciągu jednego roku od daty śmierci Członka. Każde przekazanie Punktów pozostaje wyłączną decyzją Hilton Honors. Decyzje podjęte przez Hilton Honors w odpowiedzi na żądanie transferu są ostateczne i nie podlegają ponownemu rozważeniu czy negocjacji. Status Elite nie może zostać przeniesiony, a Punkty otrzymane przez Uczestnika poprzez taki transfer nie będą zaliczane do statusu Elite.

Gromadzenie punktów

 1. Punkty programu Hilton Honors można otrzymywać wyłącznie za pobyt w hotelach należących do sieci Hilton. Lista hoteli uczestniczących w Programie i należących do sieci Hilton może zostać zmieniona w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Aktualną listę hoteli należących do sieci i uczestniczących w Programie można znaleźć na stronie Hilton.com lub HiltonHonors.com. Wszystkie hotele Hampton by Hilton™ w Chinach kontynentalnych są obecnie wyłączone z programu Hilton Honors. Jeśli dany hotel przestanie należeć do sieci Hilton, nie będzie można otrzymywać Punktów programu Hilton Honors za pobyt w tym hotelu po tej dacie, bez względu na termin dokonania rezerwacji.
 2. Aby otrzymać Punkty programu Hilton Honors za pobyt w hotelu, Uczestnik Programu musi być zameldowanym, uiszczającym należności gościem hotelu należącego do sieci Hilton i spełnić wszystkie wymagania opisane w niniejszym dokumencie. Uczestnicy Programu mogą też uzyskać Punkty programu Hilton Honors za objęte programem obciążenia kart kredytowych Hilton Honors, których lista dostępna jest tutaj, zgodnie z warunkami określonymi w umowie posiadacza karty. Szczegółowe informacje można znaleźć w Warunkach dotyczących kart kredytowych. Punkty można też otrzymywać okresowo za inne działania wskazywane każdorazowo przez spółkę Hilton Honors.
 3. „Pobyt” definiuje się jako łączną liczbę nocy spędzonych kolejno w tym samym hotelu, bez względu na to, czy gość się w tym czasie wymelduje i zamelduje ponownie. Z definicji „pobytu” są wyłączone następujące rodzaje pobytów nieobjętych programem:
  • Pakiety hurtowe/operatorów wycieczek;
  • zakontraktowane stawki dla załóg;
  • Stawki rabatowe biura podróży;
  • Pakiety wyłącznie dla posiadaczy kart graczy kasyna;
  • Nieuprawnieni Uczestnicy realizujący pobyt na podstawie Go Hilton Team Member lub stawek podróży dla rodziny i przyjaciół;
  • pobyty zapewnione przy użyciu programów korzystania z nieruchomości w oznaczonym czasie Hilton Grand Vacations Club i Hilton Club , pakietów marketingowych Hilton Grand Vacations z wymogiem prezentacji sprzedaży;
  • pokoje gratisowe lub barterowe;
  • Stawki NET Group;
  • Stawki Series Group lub IT Group;
  • Zakontraktowane stawki Entertainment lub Encore;
  • rezerwacje z zewnętrznych stron internetowych (niezależnie od opłaconej stawki); i
  • rezerwacje dokonywane przez kanał rezerwacji „opaque”, w którym marka może być lub nie być znana w momencie dokonywania zakupu.
  Punktów programu Hilton Honors (albo bonów pobytowych) nie można uzyskać (także jako korzyści My Way) podczas pobytów nieobjętych programem, co dotyczy też łącznych uwzględnionych na rachunku kosztów poniesionych podczas takich pobytów. Jeśli co najmniej jeden nocleg Uczestnika Programu został opłacony przy użyciu Punktów Hilton Honors, cały pobyt uznaje się za „Pobyt bonusowy” i można naliczyć Punkty Hilton Honors. Hotel uczestniczący w programie zdecyduje, czy opłaty dodatkowe poniesione podczas któregoś z tych pobytów kwalifikują się do przyznania za nie Punktów; nie dotyczy to opłat dodatkowych w hotelach Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton®.
 4. Żadne Punkty, mile ani punkty pozwalające na zmianę statusu członkowskiego nie zostaną przyznane w razie niewykorzystania pobytu, gdy Uczestnik Programu dokona rezerwacji gwarantowanej kartą kredytową, ale później nie zamelduje się w hotelu – bez względu na to, czy karta kredytowa Uczestnika Programu zostanie obciążona kwotą za jakąkolwiek część zarezerwowanego pobytu zgodnie z zasadami hotelu dotyczącymi niewykorzystania pobytu.
 5. Członek Programu może uzyskać punkty podstawowe za maksymalnie dwa pokoje podczas pobytu, jeśli wszystkie objęte programem opłaty za oba pokoje zostaną zapłacone w ramach jednego łącznego rachunku. Punkty podstawowe można uzyskać za wszystkie uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem za oba pokoje. Termin „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” jest zdefiniowany poniżej. Punkty bonusowe przyznane na podstawie punktów podstawowych, w tym premie za kategorię członkostwa (15%, 25% lub 50% w zależności od kategorii Uczestnika Programu), Punkty bonusowe uzyskane na podstawie Punktów programu Hilton Honors oraz w ramach sposobu gromadzenia Punktów programu Hilton Honors, a także promocje polegające na przyznaniu podwójnej lub potrójnej liczby Punktów podstawowych mają zastosowanie do łącznej sumy Punktów podstawowych uzyskanych za oba pokoje. W przypadku wszystkich innych premii, w tym punktów premiowych Partnerów Marketingowych Hilton Honors i innych premii promocyjnych, punkty premiowe będą przyznawane tylko za jeden pokój. Do celów związanych z uzyskaniem określonego statusu członkowskiego Uczestnik może otrzymać bon pobytowy za tylko jeden pokój. Do celów związanych z gromadzeniem mil za pobyt mile można uzyskać za tylko jeden pokój.
 6. „Podwójne punkty” oznaczają, że Uczestnik Programu otrzyma premię równą liczbie punktów podstawowych uzyskanych podczas pobytu, zaś „potrójne punkty” – że uzyskana premia będzie równa dwukrotności liczby Punktów Podstawowych uzyskanych podczas pobytu. Punkty premiowe uzyskane na podstawie punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite.
 7. Uczestnicy Programu otrzymują Punkty podstawowe Hilton Honors za każdego objętego programem dolara amerykańskiego (lub jego odpowiednika w innej walucie) zaliczonego w poczet rachunku hotelowego danego Uczestnika Programu („rachunku objętego programem”) za pobyty w uczestniczących w programie hotelach należących do sieci Hilton.
 8. W przypadku hoteli Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® i Hilton Grand Vacations® termin „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” oznacza: cenę pokoju, napojów i wyżywienia, połączeń telefonicznych, pralni, filmów dostępnych za opłatą (pay-per-view), korzystania z obiektów rozrywkowych i rekreacyjnych oraz inne dodatkowe opłaty doliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu podczas jego pobytu. Opłaty restauracyjne lub inne opłaty niedoliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu podczas pobytu nie kwalifikują się do przyznania punktów. Hotele należące do sieci Hilton mogą podczas naliczania Punktów pomijać opłaty dodatkowe dla niestowarzyszonych podmiotów hotelowych, które nie należą do hotelu i/lub nie są przez niego prowadzone, w tym między innymi sklepów spożywczych, sklepów z pamiątkami, aptek i drogerii, sklepów odzieżowych, galerii, sklepów specjalistycznych i koncesjonowanych placówek rekreacyjnych i rozrywkowych. W przypadku hoteli Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® oraz Homewood Suites by Hilton® termin „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” oznacza wyłącznie stawkę za pokój. Opłaty związane z bankietami lub innymi usługami cateringowymi nie są uznawane za „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” dla celów naliczania Punktów; wyjątkiem są Punkty uzyskane podczas objętych programem spotkań lub imprez w ramach Programów planowania imprez i bonusów imprezowych Hilton Honors. Uwzględnionych na rachunku opłat poniesionych podczas pobytu nieobjętego programem nie uznaje się za „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem”.
 9. Obowiązujące podatki federalne, stanowe i lokalne, w tym między innymi podatek za pobyt w danej miejscowości, nie są uznawane za „uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem” i pomija się je podczas naliczania Punktów za pobyty w hotelach.
 10. Podczas jednego pobytu uczestnik może uzyskać maksymalnie 100 000 punktów podstawowych, bez względu na kwotę uwzględnionych na rachunku opłat objętych programem; nie dotyczy to hoteli Canopy™ by Hilton, Curio – A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton i Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq, w których nie ma ustalonego ograniczenia.
 11. Punkty przyznane za pobyty w hotelach należących do sieci Hilton poza USA są naliczane na podstawie kwot w walucie lokalnej przeliczonych na dolary amerykańskie. Kwoty w walucie lokalnej przelicza się na dolary USA raz w tygodniu przy użyciu podawanego publicznie kursu walut obowiązującego w momencie przeliczenia. Kurs ten będzie określany według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors na podstawie standardowych metod przeliczania walut, ale może różnić się od kursów walut stosowanych przez wystawców kart kredytowych.
 12. Uczestnik Programu, którego indywidualny rachunek za pobyt w hotelu jest wystawiany bezpośrednio na firmę i który odpowiada za autoryzację rozliczenia przy wymeldowaniu, jest uprawniony do uzyskania punktów programu Hilton Honors zgodnie z opisanymi tu zasadami. Grupowe umowy dotyczące zbiorowych rozliczeń, gdzie opłaty za wiele pokojów są umieszczane na jednym rachunku wystawianym na firmę, na wspólny adres lub rozliczanym przy wymeldowaniu przez jedną osobę, nie uprawniają jednak do uzyskania punktów programu Hilton Honors. Opłaty dodatkowe (doliczone do rachunku pokoju Uczestnika Programu) opłacone przez Uczestnika bezpośrednio przy wymeldowaniu uprawniają do uzyskania Punktów. Opłaty dodatkowe doliczone do rachunku zbiorczego nie uprawniają do uzyskania Punktów.
 13. Miesięczne zestawienia operacji można otrzymywać pocztą elektroniczną lub znaleźć w informacjach online na temat konta.
 14. Uczestnicy Programu nie otrzymują Punktów ani mil za pobyty w hotelu wykupione za pomocą certyfikatu zniżkowego/bezpłatnego wystawionego przez Partnera Marketingowego (np. dla częstych klientów linii lotniczych lub biur podróży), o ile na certyfikacie nie zaznaczono inaczej. Uczestnicy Programu nie otrzymują punktów za opłaty dodatkowe podczas pobytów wykupionych za pomocą certyfikatu zniżkowego/bezpłatnego wystawionego przez Partnera Marketingowego, o ile na certyfikacie nie zaznaczono inaczej.
 15. Uczestnicy mogą uzyskać punkty (nie mile) za opłaty dodatkowe w hotelu należącym do sieci Hilton podczas korzystania z nagrody w postaci pobytu w hotelu za wszystkie punkty, pod warunkiem, że opłaty te uznaje się za uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites® i Hilton Garden Inn®. Uczestnicy Programu nie otrzymują Punktów za opłaty dodatkowe podczas korzystania z Nagrody w postaci pobytu w hotelach Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® lub Home2 Suites by Hilton. Uczestnicy programu zdobywają jednak punkty odpowiadające wartości pieniężnej nagrody programu „Punkty i środki pieniężne” we wszystkich uczestniczących w programie hotelach sieci Hilton, z wyłączeniem opłat dodatkowych w hotelach Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton hotels. Przy naliczaniu pobytów i noclegów w celu kwalifikacji do poziomu członkostwa Elite (jak wyjaśniono poniżej) nagrody w postaci pobytu w hotelu są zaliczane do ogólnej liczby pobytów i noclegów.
 16. Punkty Hilton Honors zdobywane przez indywidualnych Uczestników mogą być przekazywane zgodnie z Programem przekazywania i rejestrowania Punktów lub po śmierci Uczestnika, na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 17. Punkty oferowane w związku z konkretnymi pobytami w hotelu uznaje się za uzyskane, jeśli pobyt został zakończony, w pełni opłacony i dodany do konta Uczestnika Programu. Punktów nie można wymienić na nagrody, dopóki pobyt nie zostanie zakończony i opłacony, a Punkty nie zostaną dodane do konta Uczestnika Programu.
 18. Jeśli Uczestnik Programu uważa, że nie otrzymał właściwej liczby Punktów lub mil za pobyty w hotelach, musi napisać w tej sprawie wniosek do najbliższego biura działu obsługi klienta i rezerwacji Hilton, załączając czytelną kopię swojego rachunku za pobyt w hotelu. Niedostarczenie odpowiedniej i niezmienionej dokumentacji może spowodować odmowę naliczenia Punktów lub mil. Dla ochrony swoich interesów Uczestnik Programu powinien zachować całą dokumentację podróży i pobytu w hotelu do momentu pojawienia się Punktów na jego zestawieniu Hilton Honors. Wnioski o naliczenie punktów muszą zostać odebrane przez dział rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC) w ciągu sześciu miesięcy od dnia czynności objętej programem. W przypadku nowych Uczestników Programu uznawane są punkty za każdy pobyt w ciągu 30 dni przed zgłoszeniem się do Programu. Pisemne wnioski muszą też zawierać imię i nazwisko Uczestnika Programu, numer jego konta Hilton Honors, adres i numer telefonu, pod którym jest dostępny w ciągu dnia.
 19. Uczestnicy programu mogą zdecydować, w jaki sposób chcą zbierać punkty programu Hilton Honors oraz nagrody za mile za podróże liniami lotniczymi wykorzystując opcję Double Dipping®: wybierając punkty i mile – Hilton Honors Points & Miles; lub tylko punkty – Hilton Honors Points & Points. Więcej informacji na temat sposobów gromadzenia Punktów można znaleźć w warunkach dotyczących sposobu gromadzenia Punktów Double Dip.
 20. Obecni pracownicy spółki Hilton Domestic Operating Company Inc., jej podmiotów nadrzędnych, stowarzyszonych i zależnych, a także pracownicy lub właściciele hoteli należących do sieci Hilton (zwani zbiorczo „Pracownikami”) mają prawo do udziału w Programie Hilton Honors na określonych w niniejszym dokumencie warunkach, podlegają jednak określonym wyjątkom od Warunków programu Hilton Honors zgodnie z zasadami dotyczącymi pracowników podanymi na stronie internetowej dla członków zespołu Hilton Honors.

Punkty Premiowe Hilton Honors za wynajem samochodu

Punkty premiowe Hilton Honors są przyznawane za wynajem samochodów w wypożyczalniach będących Partnerami Marketingowymi programu Hilton Honors. Sposoby przyznawania Punktów bonusowych różnią się w zależności od Partnera Marketingowego. Zapoznaj się z listą wypożyczalni samochodów będących Partnerami Marketingowymi Hilton Honors oraz ilością Punktów bonusowych Hilton Honors, które można zdobyć. W przypadku firmy Thrifty Uczestnicy Programu muszą zatrzymać się w hotelu należącym do sieci Hilton przez okres wynajmu samochodu i przedstawić w momencie zameldowania ważną umowę najmu samochodu lub kluczyki do niego. W przypadku innych wypożyczalni samochodów będących Partnerami Marketingowymi programu Hilton Honors, pobyt w hotelu nie jest wymagany, a Uczestnicy Programu muszą w momencie odbioru samochodu okazać kartę Hilton Honors lub podać numer swojego konta w programie Hilton Honors.

Sposoby gromadzenia punktów Double Dip®

 1. Opcję zdobywania punktów można zaznaczyć w profilu, wybierając jedną z dwóch opcji:
  • Punkty i mile Hilton Honors: 10 Punkty podstawowe Hilton Honors (z wyjątkiem 5 punktów podstawowych Hilton Honors w hotelach Home2 Suites by Hilton® i Tru by Hilton™) plus jedna mila lotnicza na jednego wydanego dolara amerykańskiego objętego programem, z wyjątkiem niektórych linii lotniczych, które oferują różne mile na jednego wydanego dolara amerykańskiego objętego programem: mile różnią się w zależności od linii lotniczej (do 100 mil na jeden nocleg w hotelach Home2 Suites by Hilton® i Tru by Hilton™);
  • Punkty Hilton Honors i Punkty Hilton Honors: 10 Punkty podstawowe Hilton Honors (z wyjątkiem 5 punktów podstawowych Hilton Honors w Tru by Hilton™ i Home2 Suites by Hilton®), a ponadto 5 punkty dodatkowe Hilton Honors (2,5 punkty dodatkowe Hilton Honors w hotelach Tru by Hilton™ i Home2 Suites by Hilton®) za każdego wydanego dolara amerykańskiego objętego programem.

  Jeśli uczestnik programu nie wybierze sposobu zbierania punktów w swoim profilu Hilton Honors, będzie automatycznie otrzymywać tylko 10 punkty podstawowe Hilton Honors (albo 5 punkty podstawowe Hilton Honors w hotelach Tru by Hilton™ i Home2 Suites by Hilton®) za każdego wydanego dolara amerykańskiego objętego programem. Uczestnicy Programu mogą uzupełnić swój profil Hilton Honors, odwiedzając stronę www.hiltonhonors.com lub dzwoniąc do działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton. Opcja wyboru sposobu gromadzenia Punktów i Mil Hilton Honors dostępna jest wyłącznie u Partnerów Marketingowych linii lotniczych uczestniczących w programie – lista ta jest dostępna pod tym łączem.

 2. Uczestnicy Programu, którzy wybiorą sposób gromadzenia punktów określany jako „punkty programu Hilton Honors i punkty programu Hilton Honors”, nie mają prawa do gromadzenia mil w ramach ofert promocyjnych dotyczących mil.
 3. Uczestnicy Programu mogą zmienić wybrany sposób gromadzenia punktów w dowolnej chwili. Sposobem decydującym o naliczeniu punktów za pobyt jest sposób gromadzenia punktów obowiązujący dla danego Uczestnika Programu o godz. 23:59:59 standardowego czasu centralnego (CST) w dniu wymeldowania na końcu danego pobytu. Nie można wprowadzać zmian obowiązujących wstecz i dotyczących zakończonych pobytów.
 4. Uczestnicy Programu mogą gromadzić Punkty i mile za pobyty w sposób zdefiniowany w części Gromadzenie Punktów.

Programy zbierania mil

 1. Członkowie, którzy wybiorą Opcję „Punkty i mile”, zdobywają mile za „pobyty” zgodnie z definicją w niniejszym regulaminie. Więcej informacji na temat sposobów gromadzenia Punktów można znaleźć w warunkach dotyczących sposobu gromadzenia Punktów Double Dip. Mile można uzyskać bez odbywania podróży lotniczej.
 2. Aby otrzymać mile, Uczestnicy Programu muszą podać w profilu Hilton Honors swój numer często podróżującego pasażera; można to zrobić, odwiedzając stronę www.hiltonhonors.com lub dzwoniąc do lokalnego biura działu obsługi klienta i rezerwacji Hilton. Jeśli uczestnik programu nie poda w profilu Hilton Honors swojego numeru często podróżującego pasażera (lub nie wybierze sposobu zbierania punktów w swoim profilu), będzie automatycznie otrzymywać tylko 10 punkty podstawowe programu Hilton Honors (albo 5 punkty podstawowe programu Hilton Honors za pobyt w hotelach Tru by Hilton™ i Home2 Suites by Hilton) za każdego wydanego dolara amerykańskiego objętego programem. Mile za każdy objęty programem pobyt można uzyskać tylko w programie jednej linii lotniczej.
 3. Uczestnicy programu mogą uzyskać do 10 000 mil lotniczych za pobyt (lub ich równoważną kwotę w walucie stosowanej przez linię lotniczą będącą Partnerem Marketingowym); wyjątkiem są pobyty w hotelach Home2 Suites by Hilton® i Tru by Hilton™, gdzie liczba uzyskanych mil jest ograniczona do 100 mil lotniczych za pobyt (lub ich równoważnej kwoty w walucie stosowanej przez linię lotniczą będącą Partnerem Marketingowym) z wyjątkiem następujących linii lotniczych: Aeromexico: do 20 000 punktów Premier Points; AIR MILES Canada: do 1 000 mil w ramach nagrody; El Al Israel Airlines: do 250 Punktów linii lotniczej; Iberia: do 1 000 Punktów linii lotniczej; LAN: do 20 000 kilometrów; Virgin Atlantic Airways: do 20 000 mil; Air New Zealand: do 30 000 dolarów Airpoint.
 4. Nie można uzyskać mil za nagrody w postaci pobytu w hotelu.

Informacje o liczbie uzyskanych mil można znaleźć w części Gromadzenie Mil.

Udogodnienia Hilton Honors dla wszystkich Uczestników Programu, w tym należących do kategorii Blue, Silver Elite, Gold Elite i Diamond Elite

Dla Uczestników Programu Hilton Honors dostępne są określone usługi i korzyści (zwane „Udogodnieniami”). Udogodnienia te są oferowane wyłącznie według uznania spółki Hilton Honors i danego hotelu. Nie wszystkie Udogodnienia są udostępnianie przez wszystkie hotele należące do sieci Hilton. Jeśli wymagana jest opłata za korzystanie z obiektów rekreacyjnych, należy sprawdzić dostępność Udogodnień w danym hotelu. Jeśli Hilton Honors lub hotel należący do sieci Hilton niesłusznie odmówią Uczestnikowi Programu Udogodnienia (pod warunkiem, że Hilton Honors lub dany hotel ogólnie oferują takie Udogodnienie), ich odpowiedzialność będzie ograniczona do wartości równoważnej wartości rzeczonego Udogodnienia określonej według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors. Obecne Udogodnienia Hilton Honors obejmują:

 • Prywatny numer ds. rezerwacji Hilton Honors w USA i Kanadzie: 1-800-4HONORS. Poza USA i Kanadą należy zadzwonić do najbliższego biura działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC).
 • Specjalne biura działu obsługi klienta i rezerwacji Hilton zajmujące się obsługą zapytań Uczestników Programu.
 • Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 • Informacje o kontach online
 • Zautomatyzowana obsługa zapytań dotyczących konta: Telefon 24 godzin dziennie, siedem dni w tygodniu. W USA i Kanadzie (połączenie bezpłatne): 1-800-548-8690. Poza USA: +1-800-449-4155.
 • Wcześniejsza rejestracja i przyspieszone zameldowanie: Dostępne dla wszystkich Uczestników Programu, którzy podali w swoich danych preferencje dotyczące pokoju i ważny numer karty kredytowej. Hotele należące do sieci Hilton mogą zablokować na karcie kredytowej gościa określoną kwotę oprócz obowiązujących stawek pokoi, przeznaczoną na pokrycie kosztów obsługi. Spółka Hilton Honors powiadomiła wszystkich wystawców kart kredytowych, że takie obciążenia zablokowane przez niektóre hotele należące do sieci Hilton w Nowym Jorku i niewykorzystane na pokrycie kosztów wyświadczonych usług powinny być zwolnione po wyjeździe gościa. Korzystając z opcji Expedited Check-In (przyspieszone zameldowanie), Uczestnik Programu wyraża zgodę na zablokowanie takiej kwoty przez hotel jako części uzgodnionego kosztu obsługi. Korzystając z programów Hilton Honors Expedited Check-In (przyspieszone zameldowanie), Uczestnik Programu zgadza się, na pełnienie przez Hilton Honors funkcji jego przedstawiciela wyłącznie w celu podpisania rejestru gości hotelu.
 • Wymiana punktów na Nagrody w postaci pobytu w hotelu, realizowana online Uczestnicy Programu mogą uzyskać dostęp do swojego konta online, klikając zakładkę „Nagrody”.
 • Bezpłatny pobyt dla drugiego gościa: Podczas uprawnionych pobytów, tam gdzie pobierane są dodatkowe opłaty za pobyt dwóch osób, drugi gość mieszka bezpłatnie w pokoju Uczestnika programu. Nie dotyczy to pobytów w hotelach, gdzie cena obejmuje dodatkowe elementy (np. wyżywienie, rekreację, parking) lub stawki specjalne (np. stawki pakietowe, stawki obejmujące zakwaterowanie ze śniadaniem) rozliczane według liczby osób lub za pokój.
 • Wymeldowanie w późniejszych godzinach: Należy wystąpić o nie wcześniej i zależy od dostępności.
 • Ekspresowe wymeldowanie: Wiele hoteli należących do sieci Hilton oferuje możliwość przyspieszonego wymeldowania. Należy zapytać o opcję ZipOut CheckOut® (błyskawiczne wymeldowanie) lub Video Check-Out (wymeldowanie wideo).
 • W hotelach Qasr al Sharq wszyscy Uczestnicy Programu otrzymują podczas pobytu dwie bezpłatne butelki wody.
 • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Standard w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ oraz Hilton Garden Inn® i Hilton Grand Vacations™. Dla uczestników kategorii Diamond bezpłatny dostęp do Internetu klasy Premium w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton®. Możliwość korzystania z oferty związanej z punktami programu Hilton Honors, w tym z bezpłatnego dostępu do Internetu oraz programu MyWay, który obejmuje bezpłatne przekąski i napoje, bezpłatne śniadanie kontynentalne oraz podwyższenie standardu pokoju w miarę możliwości lokalowych, wymaga potwierdzenia rezerwacji za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

  • Oficjalna bezpośrednia strona marki hotelu Hilton lub programu Hilton Honors (np. Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com itp.),
  • Linia telefoniczna do spraw rezerwacji i obsługi klienta sieci Hilton (1-800-4HONORS lub lokalne biuro rezerwacji sieci Hilton),
  • Aplikacja mobilna Hilton Honors lub Hilton.
  • Bezpośrednio w hotelu należącym do sieci Hilton albo
  • Poprzez rezerwację w posiadającym akredytację IATA profesjonalnym detalicznym biurze podróży (zwanym dalej „Biurem podróży”), za pośrednictwem serwisu Hilton bądź jednego z następujących Systemów Globalnej Dystrybucji: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan lub SABRE.
 • Udogodnienia na terenie obiektu nie przysługują w następujących okolicznościach:
  • Rezerwacje dokonane za pośrednictwem nienależącego do grupy Hilton kanału rezerwacyjnego bądź niewytypowanego Systemu Globalnej Dystrybucji (GDS), niezależnej strony internetowej lub jakiegokolwiek innego kanału.
  • Oferty cenowe dostępne na „nietransparentnych” stronach internetowych, które nie podają marki oraz szczegółowych danych hotelu do momentu dokonania rezerwacji lub
  • Niezależne pakiety hotelowe lub podróżne, niezarezerwowane za pośrednictwem jednego z uprawnionych kanałów.
  • Rezerwacja pobytów nieobjętych programem (zgodnie z postanowieniami części Zdobywanie Punktów), chyba że umowa z hotelem przewiduje specjalne korzyści.

Poziomy uczestnictwa w programie Hilton Honors

Zdobywanie statusów członkowskich

Uczestnicy Programu mogą zdobyć i zachować status członkowski Elite na podstawie liczby pobytów, noclegów lub Punktów podstawowych uzyskanych w jakimkolwiek roku kalendarzowym. „Rok kalendarzowy” oznacza okres od 1 stycznia do 31 grudnia w każdym roku. Uczestnicy muszą ponownie zakwalifikować się do uzyskania statusu Elite w każdym roku kalendarzowym. Punkty premiowe uzyskane na podstawie punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite.

Przejście na wyższy poziom członkostwa Elite

Uczestnicy Programu mogą zdobyć wyższy poziom członkostwa Elite, jeśli w roku kalendarzowym uzyskają liczbę pobytów, noclegów lub punktów podstawowych kwalifikującą do kolejnego poziomu, jak to szczegółowo przedstawiono poniżej.

Utrzymanie poziomu członkostwa Elite

Gdy Uczestnik Programu uzyska określony poziom członkostwa Elite, może utrzymać go przez rok kalendarzowy, w którym poziom ten został uzyskany, i przez kolejny rok kalendarzowy. Aby dany pobyt został uwzględniony w kwalifikacji do określonej kategorii członkostwa, jego dokumentacja (zdefiniowana w punkcie nr17 części „Naliczanie Punktów”) musi zostać dostarczona w ciągu 90 dni od rozpoczęcia pobytu.

Członkostwo Silver Elite

 1. Poziom członkostwa Hilton Honors Silver Elite jest przyznawany Uczestnikom Programu, którzy zgromadzili 4 pobyty lub 10 noclegów uzyskanych w ciągu jakiegokolwiek roku kalendarzowym. „Nocleg” oznacza nocleg będący częścią „pobytu” w rozumieniu niniejszego dokumentu. Uzyskane punkty podstawowe są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Silver Elite. Punkty premiowe uzyskane na podstawie punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite.
  • Posiadacze członkostwa Silver Elite otrzymują następujące korzyści:
   • Premię równą 15% punktów podstawowych uzyskanych w okresie posiadania członkostwa Silver Elite. Premie będą naliczane w odniesieniu do pobytów w kolejności, w jakiej są rejestrowane na koncie Uczestnika Programu.
   • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Standard w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® i Hilton Grand Vacations™.*
   • Dwie bezpłatne butelki wody podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ i Hilton Garden Inn.*
   • Piąty nocleg gratis: W przypadku każdej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym, obejmującego co najmniej pięć noclegów, co piąty nocleg jest bezpłatny. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z opcji Piąty nocleg gratis podczas nieograniczonej liczby pobytów w ciągu roku. Oferta dotyczy tylko pięciu kolejnych noclegów w ramach tej samej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym za wszystkie Punkty w tym samym hotelu, przy długości pobytu do 20 noclegów i przy potwierdzeniu podczas rezerwacji. W ciągu jednego pobytu można otrzymać maksymalnie cztery bezpłatne noclegi. W razie odrzucenia oferty bezpłatnego noclegu, anulowania rezerwacji lub wymeldowania się przed wykorzystaniem piątego noclegu, bezpłatny nocleg ulega przepadkowi, przestaje mieć wartość pieniężną lub punktową i nie może być wykorzystany jako Nagroda. Po skorzystaniu z opcji Piąty nocleg gratis cena za 5., 10., 15. i 20. noc pobytu dla członków kwalifikujących się do promocji będzie wynosić 0 pkt stosownie do przypadku. Wszystkie inne noce pobytu zostaną naliczone według obowiązującej pełnej ceny pobytu w pokoju standardowym. Pokój standardowy jest definiowany przez każdy hotel i zależy od dostępności w uczestniczących w Programie hotelach należących do sieci Hilton. Oferta dotyczy tylko nagród w postaci pobytu w pokoju standardowym i nie ma zastosowania do pobytów opłaconych lub opcji Nagrody za Punkty i Środki pieniężne™. Oferta nie ma zastosowania, jeśli pobyt jest zarezerwowany jako część nagrody w postaci pobytu w hotelu, w ramach pakietu lub promocji oferowanych przez spółkę Hilton lub jej partnerów.

    *Korzyści w postaci butelek wody mogą być zawarte w opłacie pobieranej przez ośrodek, tam gdzie ma to zastosowanie. Dostęp do internetu może nie być bezpłatny w salach konferencyjnych lub w hotelach, w których obowiązuje opłata naliczana przez kurort.

Członkostwo Gold Elite

 1. Kategoria członkostwa Hilton Honors Gold Elite jest przyznawana Uczestnikom Programu, którzy zgromadzili 20 pobytów, 40 noclegów lub 75 000 Punktów podstawowych uzyskanych w ciągu jakiegokolwiek roku kalendarzowego. „Nocleg” oznacza nocleg będący częścią „pobytu” w rozumieniu niniejszego dokumentu. Uzyskane punkty podstawowe są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Gold Elite. Punkty premiowe uzyskane na podstawie punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite.
 2. Uczestnicy Programu na poziomie Gold Elite otrzymają podczas pobytu następujące korzyści:
  • Premię równą 25% punktów podstawowych uzyskanych w okresie posiadania członkostwa Gold Elite. Premie będą naliczane w odniesieniu do pobytów w kolejności, w jakiej są rejestrowane na koncie Uczestnika Programu.
  • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Standard w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® i Hilton Grand Vacations™.*
  • Dwie bezpłatne butelki wody podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites i Hilton Garden Inn.*
  • Piąty nocleg gratis: W przypadku każdej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym, obejmującego co najmniej pięć noclegów, co piąty nocleg jest bezpłatny. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z opcji Piąty nocleg gratis podczas nieograniczonej liczby pobytów w ciągu roku. Oferta dotyczy tylko pięciu kolejnych noclegów w ramach tej samej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym za wszystkie Punkty w tym samym hotelu, przy długości pobytu do 20 noclegów i przy potwierdzeniu podczas rezerwacji. W ciągu jednego pobytu można otrzymać maksymalnie cztery bezpłatne noclegi. W razie odrzucenia oferty bezpłatnego noclegu, anulowania rezerwacji lub wymeldowania się przed wykorzystaniem piątego noclegu, bezpłatny nocleg ulega przepadkowi, przestaje mieć wartość pieniężną lub punktową i nie może być wykorzystany jako Nagroda. Po skorzystaniu z opcji Piąty nocleg gratis cena za 5., 10., 15. i 20. noc pobytu dla członków kwalifikujących się do promocji będzie wynosić 0 pkt stosownie do przypadku. Wszystkie inne noce pobytu zostaną naliczone według obowiązującej pełnej ceny pobytu w pokoju standardowym. Pokój standardowy jest definiowany przez każdy hotel i zależy od dostępności w uczestniczących w Programie hotelach należących do sieci Hilton. Oferta dotyczy tylko nagród w postaci pobytu w pokoju standardowym i nie ma zastosowania do pobytów opłaconych lub opcji Nagrody za Punkty i Środki pieniężne™. Oferta nie ma zastosowania, jeśli pobyt jest zarezerwowany jako część nagrody w postaci pobytu w hotelu, w ramach pakietu lub promocji oferowanych przez spółkę Hilton lub jej partnerów.
  • Wybór korzyści My Way bezpośrednio w hotelu. Aby wyświetlić opcje dostępne we wszystkich hotelach należących do sieci Hilton, kliknij tutaj. W hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ i Tapestry Collection by Hilton™ uczestnicy programu Hilton Honors kategorii Gold mogą otrzymać podwyższenie standardu pokoju do preferowanej kategorii, aż do kategorii pokojów w strefie Executive.  Preferowane pokoje mogą również obejmować pokoje nieznajdujące się na piętrze Executive, ale dające dostęp do holu Executive, następne najlepsze dostępne rodzaje pokojów z pożądanym widokiem lub udogodnieniami lub inne pokoje określone jako „preferowane” przez hotel i mogą się różnić w zależności od marki. Rezerwacje grupowe i określone stawki nie upoważniają do bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju. Wszystkie podwyższenia standardu pokoju są przyznawane w zależności od dostępności miejsc podczas całego pobytu, określanej w momencie zameldowania. Podwyższenie standardu pokoju może dotyczyć tylko jednego pokoju dla Uczestnika Programu, bez względu na to, czy w momencie rezerwacji lub później zakupił on dodatkowe pokoje. Następujące marki hoteli nie oferują bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™ , Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® i Hilton Grand Vacations®.

   * Korzyści w postaci dostępu do Internetu, centrum fitness, filmów w pokoju i butelek wody mogą być zawarte w opłacie pobieranej przez ośrodek, tam gdzie ma to zastosowanie.

Członkostwo Diamond Elite

 1. Kategoria członkostwa Hilton HHonors Diamond Elite jest przyznawana Uczestnikom Programu, którzy zgromadzili 30 pobytów, 60 noclegów lub 120 000 Punktów podstawowych uzyskanych w ciągu jakiegokolwiek roku kalendarzowego. „Nocleg” oznacza nocleg będący częścią „pobytu” w rozumieniu niniejszego dokumentu. Uzyskane punkty podstawowe są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Diamond Elite. Punkty premiowe uzyskane na podstawie punktów podstawowych nie są zaliczane na poczet kwalifikacji do kategorii Elite.
 2. Uczestnicy Programu na poziomie Diamond Elite otrzymają podczas pobytu następujące korzyści:
  • Premię równą 50% punktów podstawowych uzyskanych w okresie posiadania członkostwa Diamond Elite.
  • Bezpłatny dostęp do Internetu klasy Premium w pokoju i lobby podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® i Home2 Suites by Hilton®.*
  • Dwie bezpłatne butelki wody podczas pobytu w hotelach Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites i Hilton Garden Inn®.*
  • Piąty nocleg gratis: W przypadku każdej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym, obejmującego co najmniej pięć noclegów, co piąty nocleg jest bezpłatny. Uczestnicy Programu mogą skorzystać z opcji Piąty nocleg gratis podczas nieograniczonej liczby pobytów w ciągu roku. Oferta dotyczy tylko pięciu kolejnych noclegów w ramach tej samej nagrody w postaci pobytu w pokoju standardowym za wszystkie Punkty w tym samym hotelu, przy długości pobytu do 20 noclegów i przy potwierdzeniu podczas rezerwacji. W ciągu jednego pobytu można otrzymać maksymalnie cztery bezpłatne noclegi. W razie odrzucenia oferty bezpłatnego noclegu, anulowania rezerwacji lub wymeldowania się przed wykorzystaniem piątego noclegu, bezpłatny nocleg ulega przepadkowi, przestaje mieć wartość pieniężną lub punktową i nie może być wykorzystany jako Nagroda. Po skorzystaniu z opcji Piąty nocleg gratis cena za 5., 10., 15. i 20. noc pobytu dla członków kwalifikujących się do promocji będzie wynosić 0 pkt stosownie do przypadku. Wszystkie inne noce pobytu zostaną naliczone według obowiązującej pełnej ceny pobytu w pokoju standardowym. Pokój standardowy jest definiowany przez każdy hotel i zależy od dostępności w uczestniczących w Programie hotelach należących do sieci Hilton. Oferta dotyczy tylko nagród w postaci pobytu w pokoju standardowym i nie ma zastosowania do pobytów opłaconych lub opcji Nagrody za Punkty i Środki pieniężne™. Oferta nie ma zastosowania, jeśli pobyt jest zarezerwowany jako część nagrody w postaci pobytu w hotelu, w ramach pakietu lub promocji oferowanych przez spółkę Hilton lub jej partnerów.
  • Gwarantowaną dostępność rezerwacji, z zastrzeżeniem podanych w niniejszym dokumencie ograniczeń, w hotelach należących do sieci Hilton, jeśli opłacone rezerwacje zostaną dokonane przed północą czasu lokalnego hotelu, co najmniej dwa dni (48 godzin) przed planowanym przyjazdem. OGRANICZENIA: Niniejsza gwarancja ta nie dotyczy rezerwacji opłaconych częściowo lub w całości Punktami programu Hilton Honors lub certyfikatami na bezpłatne noclegi wydanymi przez Hilton. Niniejsza gwarancja nie dotyczy hotelu, w którym liczba już dokonanych rezerwacji przekracza 10% dostępnych pokoi (czyli zarezerwowano już co najmniej 110% pokoi). W przypadku niektórych hoteli należących do sieci Hilton niniejsza gwarancja nie obowiązuje, gdy liczba dokonanych rezerwacji przekroczy 2% dostępnych pokojów (czyli zarezerwowano już co najmniej 102% pokojów). Skonsultuj się z hotelem lub wyświetl hotele o ograniczeniu 2%, aby dowiedzieć się, czy ograniczenie 2% ma zastosowanie. Niniejsza gwarancja nie dotyczy również dat szczególnie pożądanych, ustalanych przez hotel. Termin „daty szczególnie pożądane” oznacza daty ustalane według wyłącznego uznania przez dany hotel i Hilton Honors, które są datami rezerwacji stale popularnymi wśród gości, np. podczas istotnych wydarzeń w okolicy lub Sylwestra i Nowego Roku. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko jednego pokoju zarezerwowanego przy użyciu ważnej karty kredytowej i zajmowanego przez Uczestnika Programu na poziomie Diamond Elite. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie wpływa na cenę pokoju, a rezerwacje dokonane w ramach tej gwarancji będą podlegać obowiązującej w hotelu stawce za żądane zakwaterowanie. Jeśli Uczestnik Programu nie przybędzie do hotelu zgodnie z planem ani nie skontaktuje się z nim w celu anulowania rezerwacji i otrzymania numeru anulowania, hotel obciąży jego kartę kredytową kwotą za jedną noc, wraz z podatkiem. 48-godzinna gwarancja rezerwacji dotyczy rezerwacji dokonanych online na stronie internetowej hotelu, za pośrednictwem działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC), w dziale obsługi klientów ze statusem Diamond lub bezpośrednio w hotelu. Nagród promocyjnych nie można wykorzystać do dokonania rezerwacji z 48-godzinną gwarancją rezerwacji. 48-godzinna gwarancja rezerwacji może być okresowo ograniczona w hotelach Homewood Suites by Hilton i Home2 Suites by Hilton, ponieważ pobyty gości w hotelach marki Homewood Suites by Hilton i Home2 Suites by Hilton są zwykle dłuższe. 48-godzinna gwarancja nie obowiązuje w hotelach Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa oraz Hilton Grand Vacation.
  • Wybór korzyści My Way bezpośrednio w hotelu. Aby wyświetlić opcje dostępne we wszystkich hotelach należących do sieci Hilton, kliknij tutaj.
  • W hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ i Tapestry Collection by Hilton™ Uczestnicy o statusie Diamond programu Hilton Honors otrzymają podwyższenie standardu pokoju do preferowanej kategorii, zależnie od dostępności w momencie przyjazdu (wyjątkiem są hotele Napua Tower w Grand Wailea i Imperial Floor w Rome Cavalieri). Podwyższenia standardu dla Uczestników programu o statusie Diamond Hilton Honors mogą obejmować podwyższenia standardu do kategorii apartamentów „junior”, „standard” lub „pojedynczego”. Może też obejmować pokoje z wybranym widokiem, pokoje narożne, pokoje na wyższych piętrach, pokoje ze specjalnymi udogodnieniami lub pokoje w strefie Executive. Podwyższenie standardu nie obejmuje apartamentów dla kadry zarządzającej, willi i specjalnych form zakwaterowania (w tym m.in. kategorii „Vista” i „Villa”), według uznania hotelu. Rezerwacje grupowe i niektóre stawki nie upoważniają do zakwaterowania w apartamentach i mogą nie upoważniać do bezpłatnego podwyższenia standardu. Wszystkie podwyższenia standardu pokoju są przyznawane w zależności od dostępności miejsc podczas całego pobytu, określanej w momencie zameldowania. Preferowane pokoje są określane w każdym hotelu z osobna i mogą różnić się w obrębie każdej z marek. Podwyższenie standardu pokoju może dotyczyć tylko jednego pokoju dla Uczestnika Programu, bez względu na to, czy w momencie rezerwacji lub później zakupił on dodatkowe pokoje. Następujące marki hoteli nie oferują bezpłatnego podwyższenia standardu pokoju: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™ , Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® i Hilton Grand Vacations®.
   * Korzyści w postaci dostępu do Internetu, filmów w pokoju i butelek wody mogą być zawarte w opłacie pobieranej przez ośrodek, tam gdzie ma to zastosowanie.

Wymiana punktów na nagrody

 1. Aby zyskać uprawnienia do Nagrody (zwanej „Nagrodą”), Uczestnik Programu musi mieć na swoim koncie liczbę Punktów wystarczającą do ich wymiany na Nagrodę, z następującym wyjątkiem: w momencie wymiany punktów na nagrodę Uczestnik Programu może kupić punkty premiowe Hilton Honors, aby osiągnąć poziom niezbędny do wymiany punktów (do 80 000 punktów na rok kalendarzowy). Pełne warunki zakupu punktów można znaleźć w części „Zakup punktów”.
 2. Wycena noclegów będących nagrodą zależy obecnie od takich czynników jak konkretny hotel, poziom dziennego zapotrzebowania i stawka za pokój. Ceny są stale aktualizowane i mogą zmieniać się w czasie rzeczywistym.
 3. Zasięgnięcie informacji na temat Programu i wystąpienie o konkretne Nagrody online lub za pośrednictwem działu obsługi klienta i rezerwacji Hilton, przez telefon lub przy pomocy aplikacji mobilnej stanowi wyłączny obowiązek Uczestnika Programu. W przypadku wystąpienia o Nagrodę telefonicznie, Uczestnik Programu zostanie poproszony o weryfikację konta. Podczas wymiany punktów na nagrody online niektóre nagrody można wydrukować.
 4. Po wystąpieniu o Nagrodę liczba Punktów odpowiadająca danej kategorii Nagrody zostanie odjęta z konta Uczestnika Programu. Podczas wymiany Punktów online, telefonicznie lub przy pomocy aplikacji mobilnej na Nagrody w postaci pobytu w hotelu lub wymiany Punktów Hilton Honors na mile lotnicze w ramach Wymiany nagród, Punkty są automatycznie odejmowane z konta Uczestnika Programu po sfinalizowaniu transakcji wymiany.
 5. Nagroda może być wystawiona na Uczestnika Programu Hilton Honors lub na dowolną inną wskazaną przez niego osobę. Po wystawieniu nagroda nie może zostać przekazana innej osobie i może być wykorzystana tylko przez osobę wskazaną na nagrodzie. W razie próby wykorzystania nagrody przez osobę inną niż wskazana w dokumentacji nagrody, nagroda zostanie uznana za nieważną i nie będzie można skorzystać z zakwaterowania i (lub) transportu.
 6. Certyfikat Nagrody, który można wymienić na Nagrodę wybraną przez Uczestnika Programu, zostanie wystawiony za pośrednictwem strony internetowej podczas wymiany Punktów na nagrody online, przy pomocy aplikacji mobilnej lub przez dział obsługi klienta i rezerwacji Hilton.
 7. Nagród nie można sprzedawać, wystawiać na aukcji, wymieniać w ramach barteru, pośredniczyć w, kupować lub w inny sposób przekazywać bez wyraźnej pisemnej zgody Hilton Honors. Każda Nagroda uzyskana w powyższy sposób bez wymaganej zgody zostanie uznana za uzyskaną w sposób nieuczciwy i uznana za nieważną. Zmodyfikowane Certyfikaty nagród są nieważne. Unieważnione Certyfikaty nie będą uznawane.
 8. Certyfikaty nagród, które zostały zagubione, skradzione lub w inny sposób zniszczone, nie podlegają wymianie, ponownemu wystawieniu ani uznaniu. Hilton Honors nie odpowiada za działanie służb pocztowych w USA ani innych usługodawców.
 9. Wszystkie nagrody podlegają określonym ograniczeniom. Szczegółowe informacje na temat ograniczeń dotyczących danej nagrody można znaleźć w poniższych Warunkach lub online na stronie Nagród.
 10. Wykorzystanie nagród u Partnerów Marketingowych zależy od ograniczeń ilościowych dotyczących dostępności samochodów do wynajęcia, wycieczek lub produktów oferowanych przez konkretną wypożyczalnię samochodów lub innych Parterów Marketingowych Hilton Honors.
 11. Nagrody w postaci wyjazdów są zwykle ważne przez jeden rok od daty ich wydania, choć Hilton Honors może każdorazowo oferować Nagrody o krótszym okresie ważności. Okres ważności nagród w postaci wyjazdów jest podany na pierwszej stronie Certyfikatu nagrody.
 12. Nagród nie można łączyć z innymi Certyfikatami, rabatami, pakietami ani ofertami promocyjnymi, o ile Hilton Honors wyraźnie nie postanowi inaczej na piśmie.
 13. Nagród nie można wymieniać na gotówkę, nagrody rzeczowe ani kredyt pieniężny. Nagrody nie podlegają wymianie.
 14. Punkty, które zostały odjęte z konta Uczestnika Programu po wymianie na Nagrodę, mogą zostać mu przyznane ponownie, według uznania Hilton Honors, jedynie pod warunkiem, że CAŁA dokumentacja związana z Nagrodą (w tym Certyfikaty dotyczące hotelu, samochodu i wycieczki) zostanie zwrócona niewykorzystana przed upływem jej ważności. Nagrody mogą być zwrócone tylko na oryginalne konto, z którego zostały odjęte Punkty.
 15. Nagrody promocyjne niewiążące się z odjęciem Punktów nie podlegają wydłużeniu terminu poza datę ważności, wymianie ani zwrotowi na konto Uczestnika Programu do wykorzystania w przyszłości.
 16. Uczestnicy Programu mogą wystąpić o przyspieszoną dostawę dokumentacji nagrody (na adresy w USA) za minimalną opłatą za obsługę w wysokości 25 USD, płatną z góry kartą kredytową (nie dotyczy dostawy do skrzynek pocztowych). Minimalna opłata za obsługę przyspieszonej wysyłki nagród do Uczestników Programu mieszkających poza kontynentalną częścią USA lub Portoryko wynosi 50 USD. Występując o przyspieszoną wysyłkę nagrody, na formularzu wniosku o nagrodę należy podać numer karty kredytowej i jej datę ważności.
 17. Certyfikaty uznaje się za nieważne, jeśli zostały skopiowane albo jeśli zabrania ich obowiązujące prawo.
 18. Wszystkie nagrody muszą być wykorzystane w ścisłej zgodności z procedurami określonymi w Certyfikacie.
 19. Nagrody od Partnerów Marketingowych Hilton Honors mogą zostać w dowolnym momencie i bez uprzedzenia zastąpione przez Hilton Honors inną Nagrodą o równorzędnej wartości. Określenie równorzędnej wartości Nagród zależy od wyłącznego uznania Hilton Honors.
 20. Nagrody w postaci pobytu w hotelu mają zastosowanie w przypadku pełnej wymiany za Punkty lub wymiany za Punkty połączonej z wpłatą pieniężną. Pobyty wymienialne za punkty można wykorzystać w odniesieniu do pokojów standardowych lub Premium; oba rodzaje Nagród dotyczą stawek za pokoje dwuosobowe. Dodatkowe osoby w wieku 19 i więcej lat podlegają standardowym dopłatom za kolejne osoby. Uregulowanie wszelkich zobowiązań podatkowych powstałych w związku z odebraniem i (lub) wykorzystaniem nagród Hilton Honors, w tym między innymi podatków lokalnych, opłat klimatycznych, podatku od wyjazdu za granicę, opłat celnych, dopłat lotniskowych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, jest wyłącznym obowiązkiem użytkownika. Pokrycie opłat dodatkowych jest obowiązkiem użytkownika.
 21. Hilton Honors nie ponosi i nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za transport ani inne usługi wyświadczone lub niewyświadczone przez Partnerów Marketingowych.
 22. Certyfikaty nagród w postaci żetonów do gier mogą być zrealizowane tylko w uczestniczących w programie ośrodkach gier i podlegają Warunkom dotyczącym nagród w postaci żetonów do gier.
 23. Uczestnicy Programu mieszkający w krajach, w których wymiana Punktów na Nagrodę Honors, Nagrodę Partnera lub w ramach Wymiany Nagród jest zabroniona, nie kwalifikują się do takich Nagród.

Wymiana nagród Hilton Honors

Wymiana może być zrealizowana tylko w określonych przedziałach liczbowych określonych na stronie dostępnej pod tym łączem. Właścicielem konta w programie Partnera Marketingowego i konta Hilton Honors musi być ta sama osoba. Po dokonaniu Wymiany nie można jej odwrócić ani cofnąć, a opłaty za wysyłkę nie podlegają zwrotowi. Wymiana Nagród Hilton Honors stanowi korzyść w ramach programu Hilton Honors i podlega wszystkim Warunkom programu Hilton Honors. Wysyłka nagród w ramach Wymiany może trwać 60 dni.

Nagrody w postaci pobytu w hotelu

 1. Nagrody w postaci pobytu w hotelu (zwane też „Pobytami bonusowymi” to pobyty w hotelach należących do sieci Hilton zrealizowane poprzez pełną wymianę za Punkty lub za Punkty połączone z płatnością, lub Certyfikat Nagrody. Jeśli jakakolwiek część Punktów zostanie wykorzystana do zrealizowania pobytu Uczestnika Programu, cały pobyt uznaje się za Pobyt bonusowy.
 2. Uczestnicy Programu mogą zarezerwować Pobyt bonusowy w pokoju standardowym lub premium, korzystając z praktycznie każdej kombinacji Punktów i środków pieniężnych, w pakietach co 1 000 Punktów, począwszy od 5 000 Punktów. Nagrody za Punkty i Środki pieniężne są dostępne w każdym hotelu sieci Hilton, uczestniczącym w Programie Hilton Honors, bez okresów wyłączonych z promocji.
 3. Uczestnicy Programu mogą wykorzystać wszystkie Punkty Hilton Honors w celu rezerwacji bezpłatnego pokoju standardowego lub premium. Nagrody w postaci pokoju standardowego i premium są dostępne w każdym hotelu sieci Hilton, uczestniczącym w Programie Hilton Honors, bez okresów wyłączonych z promocji.
 4. Informacje o dostępności rodzajów Pobytów bonusowych w danym hotelu uczestniczącym w programie można znaleźć na stronie internetowej danego hotelu, dzwoniąc pod numer 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA lub Kanady albo odwiedzając stronę www.HiltonHonors.com. Uczestnicy Programu mieszkający poza USA i Kanadą muszą zadzwonić do najbliższego biura działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC).
 5. Uczestniczące w programie hotele należące do sieci Hilton oraz rodzaje Nagród mogą być okresowo i bez uprzedzenia zmieniane według wyłącznego uznania Hilton Honors.
 6. Pobyty bonusowe nie są objęte okresami wyłączonymi z promocji ani regulacjami obłożenia. Wszystkie Nagrody są uzależnione od ich dostępności, a niektóre rodzaje nagród w postaci Pobytów bonusowych mogą nie być dostępne w terminie podanym przez Uczestnika Programu.
 7. Wymieniając punkty programu Hilton Honors na Pobyt bonusowy, Uczestnicy Programu muszą zarezerwować taki pobyt online lub zadzwonić pod numer +1-800-4HONORS (1-800-446-6677) z USA lub Kanady, aby dokonać rezerwacji, i poinformować osobę przyjmującą rezerwację, że zamierzają wykorzystać Punkty programu Hilton Honors. Uczestnicy Programu spoza USA i Kanady muszą zadzwonić do najbliższego biura działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC). Podczas rezerwacji nagrody w postaci pobytu w hotelu dokonywanej online Uczestnikom Programu wyświetlona zostanie strona potwierdzenia, zawierająca informacje o rezerwacji pobytu, i identyfikator Certyfikatu nagrody (w ramach jednej transakcji online). W przypadku telefonicznej rezerwacji nagrody w postaci pobytu w hotelu, e-mail z potwierdzeniem będzie zawierał numer identyfikacyjny nagrody.
 8. Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować anulowanie rezerwacji, odmowę zakwaterowania lub konieczność zapłacenia opublikowanej stawki detalicznej. Zakwaterowanie należy zarezerwować przed nagrodą w postaci pobytu w hotelu.
 9. Wszystkie rezerwacje nagród w postaci pobytu w hotelu muszą zostać zagwarantowane kartą kredytową. Niektóre hotele mogą zamiast gwarancji kartą kredytową wymagać wpłacenia kaucji. Od kaucji na poczet nagród w postaci pobytu w hotelu nie można odstąpić. Pobyty niewykorzystane i odwołane nagrody w postaci pobytu hotelu poza okresami ustalonymi w warunkach anulowania rezerwacji obowiązujących w danym hotelu będą rozliczane jako trwający jedną dobę hotelową pobyt za obowiązującą w danym dniu najniższą dostępną stawkę wraz z podatkiem. Ogólne zasady anulowania rezerwacji: aby uniknąć kar za anulowanie rezerwacji, należy anulować ją 24 przed przybyciem. Każdy hotel ustala dodatkowe zasady anulowania rezerwacji, które mogą się różnić od ogólnych zasad dotyczących anulowania; w takim przypadku mają zastosowanie zasady obowiązujące w danym hotelu.
 10. Rezerwacja nagrody w postaci pobytu w hotelu jest ważna w przypadku zakwaterowania w jednym pokoju w jednym hotelu na jeden pobyt (w rozumieniu zdefiniowanym w niniejszym dokumencie), zgodnie z informacjami podanymi na Certyfikacie lub w Potwierdzeniu nagrody w postaci pobytu w hotelu. Aby zmienić lokalizację rezerwacji nagrody w postaci pobytu w hotelu, Uczestnik Programu musi najpierw anulować istniejącą rezerwację nagrody w postaci pobytu w hotelu, a następnie dokonać nowej rezerwacji nagrody w postaci pobytu w hotelu w wybranym obiekcie. Aby zmienić daty rezerwacji Pobytu bonusowego, Uczestnik Programu powinien skontaktować się z działem obsługi klienta i rezerwacji Hilton przed przyjazdem do hotelu na pobyt bonusowy. Agenci hotelowi nie będą w stanie zmienić dat żadnych pobytów bonusowych Uczestników, a Punkty Uczestnika mogą ulec przepadkowi.
 11. Za częściowo wykorzystane Certyfikaty nagród nie przysługują żadne uznania lub zwroty.
 12. Nagrody promocyjne obejmują tylko pokoje standardowe.
 13. Nagród w postaci pobytu w hotelu nie można przekazywać biurom podróży.
 14. Liczba nagród w postaci pobytu w hotelu i liczba noclegów podczas takiego pobytu jest zaliczana na poczet liczby pobytów i (lub) noclegów wymaganych do kwalifikacji do uzyskania statusu Elite.
 15. Uczestnicy będą gromadzić Punkty (i mile, jeśli wybór sposobu gromadzenia Punktów został ustawiony na mile) za połączone Pobyt bonusowe za Punkty i środki pieniężne w odniesieniu do wszelkich środków pieniężnych wydanych na uwzględnione na rachunku opłaty objęte programem w hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® oraz Hilton Grand Vacations®. Uczestnicy mogą uzyskać Punkty (nie mile) za opłaty dodatkowe wyłącznie w odniesieniu do Pobytów bonusowych pokrytych w całości z Punktów, w hotelach Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® oraz Hilton Grand Vacations®. Uczestnicy Programu nie otrzymują punktów (ani mil) za opłaty dodatkowe podczas jakiegokolwiek Pobytu bonusowego w hotelach Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® czy Homewood Suites by Hilton® hotel.
 16. Odbiorcy nagród mogą być objęci wymogiem podpisania zrzeczenia się odpowiedzialności, a także zgody na wykorzystanie ich imienia i nazwiska i (lub) zdjęcia do celów promocyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.
 17. Uwaga: biuro nagród w dziale obsługi klienta i rezerwacji Hilton (HRCC) jest czynne od 5:00 do 1:30 czasu centralnego, 7 dni w tygodniu.

Nagrody w postaci żetonów do gier

 1. Z dniem 19 sierpnia 2016 roku nie wydaje się już nagród w postaci żetonów do gry. Wszelkie występujące w obiegu nagrody w postaci żetonów do gry będą honorowane do momentu ich zużycia lub przez rok od daty ich wydania. W przypadku dalszych pytań dotyczących tej Nagrody, prosimy skontaktować się z działem obsługi klienta i rezerwacji Hilton.

Program planowania imprez – hotele w USA i Kanadzie

 1. Punkty premiowe za organizację imprezy, naliczane za objęte programem opłaty związane z imprezą, może otrzymać wyłącznie osoba wskazana w umowie. Liczba punktów premiowych za organizację imprezy jest uzależniona od uznania hotelu i musi być wynegocjowana i uzgodniona w umowie dotyczącej imprezy. Hotel może, według własnego uznania i dla każdego przypadku osobno, zdecydować, czy oprócz punktów premiowych za organizację imprezy, naliczanych za objęte programem opłaty związane z imprezą, będzie też oferować mile lotnicze. Hotel może też według własnego uznania zdecydować, czy dana impreza kwalifikuje się do objęcia programem planowania imprez.
 2. Opłaty objęte programem to wszystkie wydatki związane z imprezą (wymienione w umowie) zapłacone przez koordynatora spotkania lub imprezy wskazanego w umowie (np. wynajęcie sali konferencyjnej, catering, pokoje dla gości, z wyłączeniem podatków i opłat za obsługę). Jeśli pokoje dla gości nie są uwzględnione w umowie dotyczącej organizacji imprezy, Uczestnicy Programu rezerwujący pokoje na własne konto mogą otrzymać punkty Points & Miles® za pobyt zgodnie z Warunkami programu Hilton Honors. Jeśli pokoje dla gości są uwzględnione w umowie dotyczącej imprezy, Uczestnicy Programu rezerwujący pokoje w związku z imprezą nie mogą otrzymać punktów Points & Miles® za pobyt. Hotel może według własnego uznania zdecydować, czy opłaty są objęte programem. Impreza objęta programem to, między innymi, dowolne spotkanie biznesowe lub towarzyskie, przyjęcie weselne, spotkanie rodzinne lub konferencja, organizowane w ramach umowy z działem sprzedaży lub cateringu i sprzedane za podaną publicznie stawkę, przy czym minimalna wartość opłat objętych programem musi wynieść 1 000 USD.
 3. Oferta dotyczy tylko nowych rezerwacji imprez.
 4. Za jedną imprezę można uzyskać maksymalnie 100 000 punktów programu Hilton Honors. Jeśli hotel zdecyduje, że oprócz punktów premiowych za organizację imprezy przyzna również mile lotnicze, za jedną imprezę można otrzymać maksymalnie 100 000 mil lotniczych (lub ich odpowiednik, zależnie od linii lotniczej będącej Partnerem Marketingowym).
 5. Uczestnicy Programu, którzy organizują objęte programem imprezy w hotelach należących do sieci Hilton w USA i Kanadzie, mogą otrzymać 1 Punkt bonusowy Hilton Honors za każdego objętego programem dolara amerykańskiego wydanego na objęte programem opłaty związane z imprezą. Jeśli hotel zdecyduje, że oprócz punktów premiowych za organizację imprezy przyzna również mile lotnicze, koordynator imprezy może otrzymać maksymalnie 1 milę lotniczą za każdego dolara USD wydanego na objęte programem opłaty związane z imprezą (lub odpowiednik, zależnie od linii lotniczej będącej Partnerem Marketingowym).
 6. Odbiorca premii za organizację imprezy nie musi być zarejestrowanym gościem ani brać udziału w spotkaniu. Aby móc otrzymać Punkty (i mile lotnicze, jeśli hotel zdecyduje się oferować je oprócz Punktów za organizację imprezy) związane z imprezą, odbiorca bonusu za organizację imprezy musi być Uczestnikiem Programu Hilton Honors. Osoby fizyczne mogą rejestrować się w programie Hilton Honors, aby spełnić ten wymóg.
 7. Ilość Punktów (i mil lotniczych, jeśli hotel zdecyduje się oferować je oprócz Punktów za organizację imprezy) przyznanych za imprezy organizowane w hotelach należących do sieci Hilton Domestic Operating Company Inc. w Kanadzie będzie obliczana na podstawie waluty lokalnej przeliczonej na dolary amerykańskie. Kwoty w walucie lokalnej przelicza się na dolary USA w dniu opłacenia imprezy, przy użyciu podawanego publicznie kursu walut obowiązującego w momencie przeliczenia. Kurs ten będzie określany według wyłącznego uznania Hilton Honors na podstawie standardowych metod przeliczania walut, może jednak różnić się od kursów walut stosowanych przez wystawców kart kredytowych.
 8. Zaksięgowanie punktów (i mil lotniczych, jeśli hotel zdecyduje się oferować je oprócz Punktów za organizację imprezy) na koncie Uczestnika Programu może nastąpić do 6-8 tygodni po uregulowaniu całej płatności za imprezę.
 9. Premia za organizację imprezy jest dostępna dla biur podróży i koordynatorów konferencji, którzy zarezerwują i zrealizują imprezę objętą programem.
 10. Programy linii lotniczych uczestniczących w Programie planowania imprez Hilton Honors™ mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zgromadzone mile lotnicze i wydane nagrody podlegają warunkom programu lojalnościowego każdej linii lotniczej uczestniczącej w programie.
 11. Premia za organizację imprez Hilton Honors jest przyznawana według uznania hotelu i nie musi obowiązywać przy wszystkich imprezach grupowych. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.
 12. Punkty programu Hilton Honors ani mile lotnicze nie są przyznawane za niewykorzystane rezerwacje lub odwołane imprezy, jeśli Uczestnik Programu zarezerwował imprezę i zagwarantował ją kartą kredytową, ale później nie przeprowadził imprezy, niezależnie do tego, czy jego karta kredytowa została obciążona częścią kosztów imprezy zgodnie z zasadami hotelu dotyczącymi niewykorzystanych lub anulowanych rezerwacji.
 13. Członkostwo w programie Hilton Honors, zdobywanie Punktów i Mil oraz wymiana Punktów podlegają Warunkom programu Hilton Honors. Punkty przyznane za organizację imprezy są nieważne, jeśli zakazuje ich lokalne prawo.

Program premii imprezowych – hotele poza USA i Kanadą

 1. Bonus imprezowy Hilton Honors (w postaci Punktów hotelowych i mil lotniczych) naliczany za objęte programem opłaty związane z imprezą, może otrzymać wyłącznie osoba wskazana w umowie. Kwota premii imprezowej jest uzależniona od uznania hotelu i musi być wynegocjowana i uzgodniona w umowie dotyczącej imprezy. Hotel może też według własnego uznania zdecydować, czy dana impreza kwalifikuje się do objęcia programem premii imprezowych.
 2. Opłaty objęte programem to wszystkie wydatki związane z imprezą (wymienione w umowie) opłacone przez koordynatora spotkania lub imprezy wskazanego w umowie (np. wynajęcie sali konferencyjnej, catering, pokoje dla gości, z wyłączeniem podatków i opłat za obsługę). Jeśli pokoje dla gości nie są uwzględnione w umowie dotyczącej premii imprezowej, Uczestnicy Programu rezerwujący pokoje na własne konto mogą otrzymać punkty Points & Miles® za pobyt zgodnie z Warunkami programu Hilton Honors. Jeśli pokoje dla gości są uwzględnione w umowie dotyczącej premii imprezowej, Uczestnicy Programu rezerwujący pokoje w związku z imprezą nie mogą otrzymać punktów Points & Miles® za pobyt. Hotel może według własnego uznania zdecydować, czy opłaty są objęte programem. Impreza objęta programem to, między innymi, dowolne spotkanie biznesowe lub towarzyskie, przyjęcie weselne, spotkanie rodzinne lub konferencja, organizowane w ramach umowy z działem sprzedaży lub cateringu i sprzedane za podaną publicznie stawkę, przy czym minimalna wartość opłat objętych programem musi wynieść 1 000 USD*.
 3. Oferta dotyczy tylko nowych rezerwacji spotkań.
 4. Za każdą imprezę można otrzymać maksymalnie 100 000 punktów programu Hilton Honors i 100 000 mil lotniczych (lub ich odpowiednik w zależności od linii lotniczej będącej Partnerem Marketingowym).
 5. Uczestnicy Programu organizujący objęte programem imprezy w hotelach należących do sieci Hilton poza USA i Kanadą mogą otrzymać 1 punkt bonusowy Hilton Honors i 1 milę lotniczą za 1 wydanego dolara amerykańskiego** lub 1,5 punktów bonusowych Hilton Honors za 1 wydanego dolara amerykańskiego**.
 6. Płatności za imprezy Hilton Honors to vouchery, które można kupić za Punkty programu Hilton Honors i wykorzystać do opłacania przyszłych rezerwacji w hotelach należących do sieci Hilton poza USA i Kanadą. Płatności za imprezy można wykorzystać, dzwoniąc do najbliższego biura działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton (HRCC) i podając odpowiedni kod nagrody. Voucher płatności za imprezy zostanie następnie wysłany tradycyjną pocztą lub e-mailem. Koordynator spotkania lub imprezy musi okazać voucher hotelowi podczas rezerwacji następnej imprezy i otrzyma odpowiednią zniżkę (150 USD, 250 USD lub 500 USD). Vouchery tracą ważność po jednym roku od daty ich realizacji.
 7. Odbiorca premii za organizację imprezy nie musi być zarejestrowanym gościem ani brać udziału w imprezie. Aby móc otrzymać punkty Honors Points & Miles® związane z imprezą, odbiorca premii imprezowej musi być Uczestnikiem Programu Hilton Honors. Osoby fizyczne mogą rejestrować się w programie Hilton Honors, aby spełnić ten wymóg.
 8. Liczba punktów programu Hilton Honors i mil lotniczych przyznawanych za objęte programem imprezy będzie obliczana na podstawie kwot w walucie lokalnej przeliczonych na dolary USA**. Kwoty w walucie lokalnej przelicza się na dolary USA w dniu otrzymania ostatecznej płatności za imprezę, przy użyciu podawanego publicznie kursu walut obowiązującego w momencie przeliczenia. Kurs ten będzie określany według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors na podstawie standardowych metod przeliczania walut.
 9. Zaksięgowanie Punktów i mil lotniczych na koncie Uczestnika Programu może nastąpić do 6-8 tygodni po uregulowaniu całej płatności za imprezę.
 10. Premia imprezowa Hilton Honors jest dostępna dla biur podróży i koordynatorów konferencji rezerwujących imprezy objęte programem†.
 11. Programy linii lotniczych uczestniczących w programie premii imprezowych Hilton Honors™ mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zgromadzone mile lotnicze i wydane nagrody podlegają warunkom programu lojalnościowego każdej linii lotniczej uczestniczącej w programie.
 12. Premia imprezowa Hilton Honors jest przyznawana według uznania hotelu i nie musi obowiązywać przy wszystkich imprezach grupowych. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.
 13. Punkty programu Hilton Honors ani mile lotnicze nie są przyznawane za niewykorzystane rezerwacje lub odwołane imprezy, jeśli Uczestnik Programu zarezerwował imprezę i zagwarantował ją kartą kredytową, ale później nie przeprowadził imprezy, niezależnie do tego, czy jego karta kredytowa została obciążona częścią kosztów imprezy zgodnie z zasadami hotelu dotyczącymi niewykorzystanych lub anulowanych rezerwacji.
 14. Członkostwo w programie Hilton Honors, zdobywanie Punktów i Mil oraz wymiana Punktów podlegają Warunkom programu Hilton Honors. Program premii imprezowych nie obowiązuje w krajach, w których zakazuje go lokalne prawo.

*Co najmniej 200 000 JPY w Japonii
**150 JPY w Japonii
†Z wyjątkiem otrzymujących prowizję biur podróży z siedzibą w Japonii; tylko dla hoteli w Japonii

Program zakupu punktów

 1. Uczestnicy Programu mogą kupować punkty na dwa sposoby:

  Zakup punktów poza rezerwacją: Punkty można nabyć online lub składając zamówienie na piśmie, telefonicznie lub drogą e-mailową do działu rezerwacji i obsługi klienta Hilton. Uczestnicy Programu mogą kupić do 80 000 punktów premiowych Hilton Honors w roku kalendarzowym. Punkty dostępne są w pakietach po 1 000 punktów. Maksymalna wartość zakupu oraz cena Punktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Łączny koszt zakupu Punktów będzie widoczny dla Uczestnika w trakcie dokonywania zakupu, przed ukończeniem transakcji. Za wszystkie zakupy można płacić wyłącznie dolarami USA. Zakup punktów niniejszą drogą realizowany jest za pośrednictwem Points.com, Inc. i podlega regulaminowi dokonywania zakupów punktów poprzez Points.com.

  Zakup punktów podczas rezerwacji: Oprócz kupowania Punktów bez rezerwacji, Uczestnicy Programu mogą nabywać Punkty podczas procesu rezerwacji, jeśli nie mają wystarczającej liczby Punktów, aby wymienić je na Pobyt bonusowy. Uczestnicy mogą nabyć dowolną liczbę Punktów, aż do łącznej liczby niezbędnej do rezerwacji wybranego Pobytu bonusowego. Punkty należy zakupić podczas procesu rezerwacji Pobytu bonusowego. Można to zrobić online, korzystając z karty kredytowej, lub telefonicznie pod numerem +1-800-4Honors (1-800-446-6677), na terenie USA. W dowolnym momencie i według wyłącznego uznania Hilton Honors, ilość punktów możliwych do nabycia przez Uczestników tą drogą może zostać ograniczona. Ograniczenie to może ulegać zmianom w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Koszt Punktów kupionych przy wykorzystaniu tej opcji zależy od ilości nabywanych Punktów i może zostać zmieniony w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Łączny koszt Punktów zostanie przedstawiony Uczestnikowi Programu podczas procesu rezerwacji, przed zakupem. Za wszystkie zakupy można płacić wyłącznie dolarami USA. Zakup punktów podczas procesu rezerwacji realizowany jest za pośrednictwem Points.com, Inc. i podlega regulaminowi dokonywania zakupów punktów poprzez Points.com.
 2. Zakup punktów za pośrednictwem programu zakupu punktów podlega regulaminowi programu Hilton Honors.
 3. Nowy Uczestnik programu Hilton Honors może nabyć Punkty po upłynięciu 30 dni od momentu dołączenia do Programu, jeżeli na jego koncie zapisano odpowiednią aktywność, w tym pobyt (według zawartej tu definicji) lub zdobycie Punktów Hilton Honors za pośrednictwem Partnera Marketingowego Hilton Honors. Po upływie 90 dni od dołączenia do programu nowy Uczestnik może kupować Punkty bez względu na aktywność zarejestrowaną na swoim koncie.
 4. Sprzedaż, przekazanie w barterze, darowizna lub cesja Punktów programu Hilton Honors, nagród punktowych lub innych korzyści przez podmioty inne niż Hilton Honors są wyraźnie zabronione. Punkty Hilton Honors, w tym punkty zakupione w ramach Programu zakupu punktów, można przekazać innym uczestnikom programu Hilton Honors. Punkty kupione w ramach Programu zakupu Punktów nie podlegają zwrotowi.
 5. Punkty kupione w ramach Programu zakupu Punktów są niezwłocznie księgowane na koncie Uczestnika Programu Hilton Honors (pod warunkiem, że nie ma problemów technicznych uniemożliwiających natychmiastowe zaksięgowanie).
 6. Każdy Uczestnik programu Hilton Honors lub dwoje (2) Uczestników posiadających jedno wspólne konto Funduszu wzajemnego uprawnieni są do nabycia co najwyżej czterdziestu tysięcy (80 000) Punktów w ramach zakupu poza rezerwacją w jednym roku kalendarzowym. Zakup punktów podczas rezerwacji podlega wszelkim limitom na rezerwację i rok kalendarzowy ustanowionym według wyłącznego uznania Hilton Honors. Limity te mogą ulegać zmianom. Punkty przekraczające te limity nie zostaną zaksięgowane na koncie Uczestnika Programu bez względu na to, czy Uczestnik Programu za nie zapłacił.
 7. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności dotyczących Punktów lub środków pieniężnych, obliczenia dokonywane na podstawie niniejszych Warunków dokonywane będą w oparciu o dane zawarte w zapisach Hilton Honors. Dane zawarte w zapisach Hilton Honors traktowane będą nadrzędnie względem danych we wszelkich innych zapisach. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie Punktów Hilton Honors stanowi podstawę do natychmiastowej konfiskaty i przepadku tych Punktów oraz może stanowić podstawę do przepadku wszystkich Punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika i/lub do usunięcia Uczestnika z Programu Hilton Honors, według wyłącznego uznania Hilton Honors.
 8. Punkty zakupione będą uwzględniane jako pierwsze podczas wymiany Punktów na nagrodę.
 9. Korzystając z programu zakupu punktów Uczestnik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie.
 10. Członkostwo Hilton Honors, zdobywanie Punktów i mil w programie Points & Miles® oraz wymiana Punktów na nagrody podlegają Warunkom Programu Hilton Honors. Hilton Honors zastrzega sobie prawo do zmiany reguł, regulacji, warunków, nagród w postaci wycieczek, a także limitów i ofert specjalnych dotyczących Programu Hilton Honors w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Spółka Hilton Honors zastrzega sobie także prawo do zakończenia programu zakupu punktów za sześciomiesięcznym (6-miesięcznym) wypowiedzeniem ogólnym.

Gromadzenie i przekazywanie punktów Hilton Honors

Uczestnicy programu Hilton Honors mogą przekazać punkty Hilton Honors innemu uczestnikowi programu Hilton Honors poprzez funkcję gromadzenia punktów lub przelew przy kursie 1 do 1, wybierając punkty w odstępach co 1 000, przy górnym limicie 500 000 punktów. Każdy uczestnik programu Hilton Honors może przesłać maksymalnie pięćset tysięcy (500 000) punktów i otrzymać dwa miliony (2 000 000) punktów w roku kalendarzowym poprzez funkcję gromadzenia punktów lub przelewy. Każdy uczestnik programu Hilton Honors może wykonać maksymalnie sześć (6) przelewów na konta innych uczestników oraz sześć (6) transakcji gromadzenia punktów Hilton Honors w roku kalendarzowym. Zaproszenie do dołączenia do puli punktów nie jest uważane za transakcję. Transakcja oznacza przelew punktów na konto innego uczestnika poprzez przelew przy kursie 1 do 1 lub funkcję gromadzenia punktów.

Wszelkie punkty wykraczające poza te limity nie zostaną umieszczone na koncie Uczestnika. Limity podlegają wyłącznemu uznaniu Hilton Honors Worldwide L.L.C. i mogą ulec zmianie.

Nowy uczestnik programu Hilton Honors może zacząć gromadzić w puli, przekazywać lub otrzymywać punkty w ciągu 30 dni od dołączenia do programu, pod warunkiem aktywności na koncie.   Po upływie 90 dni od dołączenia do programu nowy uczestnik może gromadzić w puli, przekazywać lub otrzymywać punkty bez względu na aktywność na koncie.

Sprzedaż Punktów Hilton Honors, Nagród lub innych korzyści przez podmioty inne niż Hilton Honors jest wyraźnie zabroniona. Jakiekolwiek niewłaściwe użycie Punktów Hilton Honors stanowi podstawę do natychmiastowej konfiskaty i przepadku tych Punktów oraz może stanowić podstawę do przepadku wszystkich Punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika i/lub do usunięcia Uczestnika z Programu Hilton Honors, według wyłącznego uznania Hilton Honors.

Transakcje wymagają adresu e-mail, który będzie używany wyłącznie na potrzeby transakcji i związanych z nią wiadomości marketingowych. Obowiązuje Regulamin programu Hilton Honors.

Hilton Honors Points Reinstate

Hilton Honors members can reinstate up to 1 000 000 expired Hilton Honors Points. Only Points balances that have expired in the previous 18 months are eligible for reinstatement. Only one reinstatement transaction is permitted per Hilton Honors account. Email address is required and will only be used for transaction and marketing communications related to this purchase. Points reinstated do not count towards elite tier qualification. Points.com and Hilton Honors reserve the right to terminate this reinstatement program at any time.

Fundusz wzajemny Hilton Honors

 1. Od dnia 1 kwietnia 2004 r. nie ma możliwości zakładania nowych kont w ramach Funduszy wzajemnych Hilton Honors. Uczestnicy Programu, którzy posiadali konto w ramach Funduszu wzajemnego w dniu 31 marca 2004 r., będą nadal otrzymywać korzyści w ramach Funduszu wzajemnego.
 2. Korzyści w ramach Funduszu wzajemnego Hilton Honors polegają na umożliwieniu parom pozostającym w związku małżeńskim łączenia uzyskanych Punktów wymienianych na nagrody i (lub) łączenia uzyskanych pobytów/Punktów w celu kwalifikacji do promocji specjalnych lub kategorii członkostwa Elite. Fundusz wzajemny Hilton Honors nie służy do przyznawania podwójnych premii i (lub) nagród.
 3. Konta w Funduszu wzajemnym Hilton Honors są dostępne tylko dla par pozostających w związku małżeńskim zawartym zgodnie z prawem stanu, prowincji lub kraju ich zamieszkania.
 4. W przypadku wszystkich kont w Funduszu wzajemnym Hilton Honors połączonych w okresie od 1 stycznia 1990 r. i 31 marca 2004 r. można otrzymać tylko jedną premię za zgłoszenie się do Programu Hilton Honors lub aktywację konta w Programie.
 5. Każdy współmałżonek uczestniczący w Funduszu wzajemnym Hilton Honors otrzymuje ten sam numer konta Hilton Honors. W momencie zakładania Funduszu wzajemnego Hilton Honors imię, nazwisko i adres jednego z małżonków zostają wskazane jako dane odbiorcy całej korespondencji związanej z Programem Hilton Honors.
 6. Dla każdego konta w Funduszu wzajemnym Hilton Honors wystawiany będzie tylko jeden wyciąg. Podróże indywidualne odbyte przez każde z małżonków będą uwzględniane na połączonym wyciągu z konta w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. W momencie wystąpienia o Nagrodę Punkty zostaną odjęte od połączonego salda. Salda indywidualne nie będą rejestrowane ani udostępniane uczestnikom Funduszu wzajemnego Hilton Honors.
 7. Każdy współmałżonek może samodzielnie wykorzystać wszystkie zgromadzone Punkty, aby wystąpić o Nagrodę/Nagrody, na których uzyskanie pozwala liczba Punktów zgromadzonych w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Spółka Hilton Honors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieporozumienia lub spory między Uczestnikami Programu dotyczące wykorzystania Punktów zgromadzonych na koncie w Funduszu wzajemnym Hilton Honors.
 8. W razie śmierci Uczestnika Programu Punkty zgromadzone w Funduszu wzajemnym Hilton Honors zostaną przekazane owdowiałemu małżonkowi. W razie rozwiązania małżeństwa każdy Uczestnik Programu otrzyma 50% punktów zgromadzonych w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Wniosek o rozwiązanie konta musi być podpisany przez oboje małżonków. Hilton Honors może zażądać przedstawienia oficjalnych dokumentów potwierdzających śmierć małżonka lub rozwiązanie małżeństwa. Hilton Honors nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieporozumienia lub spory między Uczestnikami Programu dotyczące rozwiązania kont w Funduszu wzajemnym Hilton Honors. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, zgromadzone Punkty ani Certyfikaty nie podlegają przekazaniu w razie śmierci, w ramach rozliczeń rodzinnych ani przy zastosowaniu innych środków prawnych.
 9. Wszystkie Warunki programu Hilton Honors obowiązują uczestników Funduszu wzajemnego Hilton Honors i posiadaczy kont w tym funduszu. Wszystkie Warunki Programu interpretuje się według wyłącznego uznania spółki Hilton Honors.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Globalną polityką prywatności Hilton (zwaną „Polityką prywatności”).

Udział w Programie Hilton Honors oznacza, że możemy gromadzić dodatkowe dane na temat użytkowników. Możemy też wykorzystywać i udostępniać ich dane osobowe w sposób opisany poniżej, uzupełniający sposoby określone w Polityce prywatności. Niniejsze Warunki uzupełniają Politykę prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu Hilton Honors. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA TE WARUNKI, nie może dołączać do Programu Hilton Honors.

Dodatkowe gromadzone przez nas dane osobowe obejmują informacje podawane podczas zgłaszania się do Programu Hilton Honors lub zarządzania profilem online. Podczas rejestracji wymagamy od użytkownika podania imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mail. Zarządzając swoim profilem online, użytkownik ma możliwość podania dodatkowych informacji na temat preferowanych partnerów lotniczych oraz swojego numeru w programach lojalnościowych tych partnerów, określenia własnych preferencji dotyczących rodzaju pokoju, preferencji językowych, podania numerów kart kredytowych, określenia preferencji dotyczących otrzymywania wiadomości, ofert i informacji od spółek należących do sieci Hilton oraz utworzenia nazwy użytkownika i hasła.

Oprócz sposobów wykorzystania i udostępniania danych opisanych w Polityce prywatności, możemy też wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika do celów administrowania Programem Hilton Honors. Może to obejmować udostępnianie danych osobowych użytkownika naszym partnerom biznesowym, aby przekazywać użytkownikowi mile lub inne korzyści uzyskane dzięki udziałowi w Programie Hilton Honors.

Zgłaszając się do Programu, użytkownik wyraża też zgodę na przesłanie swoich danych do krajów, w których znajdują się nasze placówki zajmujące się przetwarzaniem informacji, oddziały i hotele, w tym do USA i innych krajów, gdzie przepisy o ochronie danych osobowych mogą różnić się od tych obowiązujących w kraju użytkownika.

Aby zagwarantować rzetelność i aktualność danych osobowych użytkownika, możemy też udostępniać je osobom trzecim w celu aktualizacji i podniesienia jakości i treści przechowywanych przez nas informacji o użytkowniku.

Uczestnicy Programu mogą otrzymywać od nas dodatkowe informacje, w tym wyciągi z konta Hilton Honors, informacje i oferty od innych podmiotów przeznaczone dla Uczestników Programu Hilton Honors oraz wiadomości przesyłane wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi. W niektórych stanach Uczestnicy Programu HHonors posiadający określony poziom członkostwa mogą też otrzymywać od nas wiadomości e-mail po pobycie w naszym hotelu. Aby zmienić zakres otrzymywanych od nas informacji, należy zalogować się na swoje konto online i zmodyfikować ustawienia subskrypcji lub skontaktować się z nami w inny sposób określony w Polityce prywatności

Możemy okresowo modyfikować niniejsze Warunki, publikując ich zmienioną wersję na naszej stronie internetowej. Możemy też okresowo modyfikować Politykę prywatności, tak jak to opisano w Polityce prywatności. Uczestniczenie w Programie Hilton Honors po opublikowaniu zmienionej wersji Warunków lub Polityki prywatności oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

Warunki uczestnictwa

HILTON HONORS UDOSTĘPNIA PROGRAM HILTON HONORS, NINIEJSZY DOKUMENT I INNE MATERIAŁY ORAZ INNE USŁUGI I PRODUKTY W ICH OBECNYM STANIE (NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”) I — W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE — WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE ICH UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KONSTRUKCJI, RZETELNOŚCI, POTENCJAŁU, WYSTARCZALNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, MOŻLIWOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI. Użytkownik akceptuje także fakt, że Hilton Honors nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Program Hilton Honors lub inne produkty i usług będą działać w sposób niezakłócony, wolny od braków lub błędów, i że ich ewentualne wady zostaną usunięte a zmiany wprowadzone. W ŻADNEJ SYTUACJI, W TYM MIĘDZY INNYMI W RAZIE ZANIEDBANIA, SPÓŁKA HILTON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE ZWIĄZANE Z PROGRAMEM HILTON HONORS LUB INNYMI PRODUKTAMI I USŁUGAMI, NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL HILTON HONORS ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W niektórych jurysdykcjach wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne jest niemożliwe, takie wyłączenia mogą więc nie dotyczyć wszystkich użytkowników. W razie pociągnięcia Hilton Honors do odpowiedzialności za szkody związane z rzeczonymi kwestiami, wyłącznym i jedynym zadośćuczynieniem przysługującym użytkownikowi będzie zwrot pieniędzy za usługi i produkty, za które użytkownik zapłacił odpowiedzialnemu podmiotowi i które nie były przez ten podmiot świadczone lub nie zostały dostarczone. Użytkownik zrzeka się niniejszym wszelkich praw do wnoszenia roszczeń lub wszczynania działań związanych z rzeczonymi kwestiami na jakimkolwiek forum po upływie dwóch (2) lat od pierwszego wystąpienia czynu, zdarzenia, sytuacji lub zaniechania, które stanowią podstawę roszczenia lub działania. Jeśli któreś z postanowień niniejszego dokumentu zostanie uznane za nieważne lub niewymagalne, wszystkie jego pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Odstąpienie przez spółkę Hilton Honors od egzekwowania praw przysługujących jej na mocy niniejszego dokumentu w razie wystąpienia dowolnej przewidzianej w nim sytuacji nie oznacza zrzeczenia się takich praw w razie ponownego wystąpienia takiej sytuacji.

 
Powered By OneLink