Allmänna villkor för Hilton Honors

Datum för ikraftträdande: 1 mars 2017. Följande ersätter alla tidigare allmänna villkor. Genom att gå med eller fortsätta att delta efter datumet för ikraftträdandet samtycker du till följande:

Följande uppgifter utgör grunden för deltagande i förmånsprogrammet för Hilton Honors-medlemmar (”Hilton Honors” eller ”programmet”). Dessa villkor (”villkor”) är avsedda att skydda medlemmar i Hilton Honors (”medlemmar”) och Hilton Honors Worldwide, LLC (”Hilton Honors” eller ”vi”). Ditt deltagande i programmet styrs av dessa allmänna villkor och det är ditt ansvar att läsa igenom och förstå dem.

Om du behöver ett förtydligande eller vidare information kan du kontakta närmaste Hilton Reservations and Customer Care-center eller skicka e-post till hhonors@hilton.com. Observera dock att villkoren för Hilton Honors-programmet inte kan ersättas eller ändras på annat sätt än skriftligen från Hilton Honors.

Allmänt

 1. Medlemskap i Hilton Honors-programmet och dess förmåner erbjuds helt enligt Hilton Honors (ett helägt dotterbolag till Hilton Domestic Operating Company Inc.) eget gottfinnande. Hilton Honors definieras som Hilton Honors Worldwide, LLC, dess dotterbolag, anknutna företag, direktörer, styrelseledamöter, partner, anställda och ombud.
 2. Hilton Honors-programmets allmänna villkor styrs av och ska tolkas i överensstämmelse med lagarna i delstaten New York i USA utan att detta ska ge någon kraft till val av lag eller stridande lagar som skulle orsaka att andra delstatliga lagar skulle gälla. Krav får inte lösas genom någon form av stämning i grupp. Genom att delta i Hilton Honors-programmet samtycker medlemmarna att platsen för alla mål ska vara Eastern District of Virginia, eller, om det inte finns någon federal domsrätt, i Fairfax County i Virginia. Programmets allmänna villkor som anges häri ersätter alla tidigare allmänna villkor för programmet.
 3. Medlemskap i och ansökan om medlemskap i Hilton Honors-programmet ogiltigförklaras om detta förbjuds enligt lag på medlemmens eller ansökandens hemort.
 4. Programmet har inget fast slutdatum och kan fortsätta tills Hilton HHonors bestämmer sig för att avsluta programmet, när som helst, med eller utan föregående meddelande. Medlemmarna kommer att ha tolv månader på sig från meddelandedatumet för programmets avslutande att samla och lösa in önskade förmåner. Detta innebär, oavsett hur mycket du har deltagit i programmet, att din rätt till att samla poäng och lösa in dem mot förmåner kan avbrytas av Hilton Honors tolv månader efter att Hilton Honors meddelar att programmet avslutas.
 5. Hilton Honors förbehåller sig rätten att lägga till, ändra, ta bort eller på annat sätt ändra regler, procedurer, villkor, fördelar eller förmåner som gäller programmet efter eget gottfinnande, med eller utan meddelande, även om ändringarna kan påverka värdet hos poäng, förmånskuponger eller bekräftelser som redan har samlats in. Detta innebär att Hilton Honors kan göra ändringar som påverkar, men inte begränsas till, hotell i Hilton-familjen, samarbeten med resepartner, regler för förtjänst av Hilton Honors-poäng, regler och procedurer för användning av förmåner, fortsatt tillgänglighet för förmåner, förmånstyper samt egenskaper i specialerbjudanden.
 6. Endast enskilda personer som är myndiga på sin hemort får bli medlemmar i Hilton Honors (definieras som enskilda personer som har godtagits som medlemmar av Hilton Honors). Företag, föreningar eller grupper har ej rätt att bli medlemmar i Hilton Honors. Gifta par som blev medlemmar i Hilton Honors andelsfond före den 1 april 2004 får delta tillsammans via Hilton Honors andelsfond.
 7. Medlemskapet i programmet ger medlemmarna rätt att tjäna poäng som kan lösas in mot förmåner enligt programvillkoren. Medlemsfördelar och förmåner erbjuds i god tro, men kanske inte är tillgängliga om detta förbjuds enligt lagar eller förordningar i det land där medlemmen är bosatt.
 8. Medlemmar får inte inneha medlemskap i eller tjäna poäng för flera konton.
 9. Hilton Honors förbehåller sig rätten att avbryta medlemskapet i Hilton Honors, inklusive eventuell Elite-nivåstatus (inklusive status som Silver Elite-, Gold Elite- och Diamond Elite-medlem), för medlemmar som verkar använda programmet på ett sätt som är oförenligt med villkoren eller syftet med programmet eller någon del av programmet, inklusive men ej begränsat till inlösen av förmåner eller användning av kuponger. Hilton Honors förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande avbryta medlemskapet för medlemmar som Hilton Honors tror eller som det finns rimliga grunder att misstänka har:
  1. agerat på ett sätt som är inkonsekvent med gällande lokala eller federala lagar, regler eller påbud,
  2. överträtt eller brutit mot programmets allmänna villkor,
  3. har deltagit i något bedrägligt eller oärligt beteende, stöld, missvård eller missgärning i samband med kontot, inklusive utan begränsning, omfattande inlösen av förmåner eller användning av intyg, eller andra medlemsförmåner,
  4. deltagit i något oriktigt, bedrägligt, nedbrytande, olämpligt, stötande eller fientligt beteende, vare sig det är fysiskt, verbalt eller skriftligt, mot något hotell i Hilton-familjen eller deras gäster eller anställda eller mot Hilton eller någon av dess anställda eller uppdragstagare eller
  5. underlåtit att betala fakturor eller konton som förfaller till Hilton eller något hotell i Hilton-familjen.
  Avbrutet medlemskap kan leda till att alla insamlade poäng och Hilton Honors-kuponger, -förmåner och -fördelar går förlorade, inklusive förlust av eventuell förknippad Elite-nivåstatus. Utöver avbrytandet av Hilton Honors-medlemskapet skall Hilton Honors ha rätt att vidta lämpliga administrativa och/eller rättsliga åtgärder, inklusive och utan begränsning åtal, enligt det som företaget efter eget gottfinnande bedömer vara nödvändigt.
 10. Försäljning av eller byteshandel med Hilton Honors-poäng, kuponger, förmånsbekräftelser eller andra Hilton Honors-förmåner från andra än Hilton Honors är förbjudet. Alla poäng, kuponger eller förmåner som Hilton Domestic Operating Company Inc. enligt eget gottfinnande anser vara överlåtna, sålda eller tilldelade i strid mot programvillkoren kan beslagtas eller avbrytas.
 11. Alla tolkningar av programvillkoren skall göras enligt Hilton Honors egna gottfinnande.
 12. Begreppet ”hotell inom Hilton-familjen” så som det används i dessa villkor definieras som ett hotell som deltar i Hilton Honors-programmet. Alla Hampton by Hilton™-hotell i Kina är för närvarande uteslutna från Hilton Honors-programmet.
 13. Medlemmar som inte har någon berättigande aktivitet såsom definieras under a. – d. nedan, under någon sammanhängande period på 12 månader, kan tas bort från programmet och få sina insamlade poäng förverkade. Enligt Hilton Honors gottfinnande kan dessa medlemmar beviljas att vara kvar i programmet och tas bort efter fem års inaktivitet. För att behålla insamlade Hilton Honors-poäng måste medlemmen vidta en av följande åtgärder inom en sammanhängande period på 12 månader:
  1. bo på ett hotell inom Hilton-familjen enligt villkoren häri,
  2. tjäna Hilton Honors-poäng genom en tredje part för insamling av Hilton Honors-poäng med ett gemensamt kreditkort, enligt dess villkor.
  3. köpa Hilton Honors-poäng, eller
  4. ge bort poäng via Hilton Honors Giving Back-programmet.
 14. Underlåtenhet att vidta någon av åtgärderna (a), (b), (c) eller (d) som beskrivs ovan kommer att leda till att alla insamlade poäng förverkas och att medlemmens konto avaktiveras efter fem års inaktivitet. När medlemmens poäng är förverkade kan medlemmen inte återta dem, men medlemmen kan börja tjäna poäng igen. Alla förmåner som har lösts in av medlemmen innan poängen förverkas (såsom hotellbokningar eller kuponger för hyra av bil) kommer fortfarande att gälla. Detta gäller alla år för medlemskapet, innefattande utan begränsningar, medlemskapets första år. Medlemmar som inte gör lånerelaterade betalningar på skulder till Hilton Grand Vacations®, inklusive men ej begränsat till kapitalbetalningar, räntebetalningar, förseningsavgifter och serviceavgifter får ett antal poäng avdragna som motsvarar antalet insamlade poäng i samband med Hilton Grand Vacations®. Dessutom kommer medlemmar som inte betalar belopp som är skyldiga Hilton Grand Vacations® att få eventuell Elite-nivåstatus som uppnåtts genom Hilton Grand Vacations förverkad.
 15. Varje medlem ansvarar för att känna till programvillkoren och hur många poäng som finns på kontot. Hilton Honors kan försöka, men måste inte, meddela aktiva medlemmar om vissa ärenden, inklusive meddelande om förverkande av poäng eller ändringar i programmet. Varken Hilton Honors eller tredjepartsföretag som deltar som marknadsföringspartner i programmet (”marknadsföringspartner”) kommer att hållas ansvariga för underlåtenhet att göra så och kommer inte att hållas ansvariga för oriktig eller felaktig avskrift av medlemmars kontaktuppgifter, för problem som gäller utrustning eller program som förknippas med eller används av medlemmen, för mänskliga fel, avbrott, borttagande, utelämnande, defekt, eller linjefel hos telefonnät eller elektronisk överföring, för problem gällande datorutrustning, programvara, oförmåga att komma in på webbplatser eller online-tjänster, för andra tekniska eller icke-tekniska fel, för förlorad, sen, stulen, oläslig, ofullständig, förvanskad, felsänd, vanställd eller felaktigt portostämplad post eller e-post av någon som helst anledning.
 16. Varje medlem ansvarar för att skapa privat kontoåtkomstinformation och för att upprätthålla säkerheten för sådan information. Om säkerheten för denna information överträds av en medlem eller tredje part kommer Hilton Honors inte att hållas ansvarigt för obehörig åtkomst till medlemmens konto, insamling av poäng, inlösen av förmåner eller annan kontoaktivitet som följer på detta, och i inga fall kommer Hilton Honors att hållas ansvarigt för att ersätta medlemmen för några inlösta poäng eller andra skador eller förluster som påstås ha följt på sådan obehörig åtkomst. Om en medlem blir medveten om bedräglig aktivitet, innefattande obehörig inlösen av medlemmens poäng eller förmåner, ska medlemmen anmäla den bedrägliga aktiviteten till Hilton Honors skriftligen inom 90 dagar efter det inträffade och tillhandahålla all efterfråga information och samarbete till Hilton Honors för att kunna återfå förlorade poäng eller förmåner, vilket kan ges enligt Hilton Honors egna gottfinnande.
 17. Varje medlem ansvarar för att underrätta Hilton Honors om alla ändringar som görs i medlemmens kontaktuppgifter.
 18. Insamlade poäng och förmånskuponger och -bekräftelser utgör inte medlemmarnas egendom. Utöver det som framställs specifikt häri är varken insamlade poäng eller förmånskuponger eller -bekräftelser överförbara av någon anledning eller genom lagens tillämpning. Poäng och intyg som insamlats av andelsfondmedlemmar kan användas av endera makan eller maken som angivits på kontot.
 19. Specifika programförmåner och -tjänster har upprättats för alla medlemmar, men förmåner och tjänster som erbjuds av hotell inom Hilton-familjen kan variera. Om Hilton Honors eller någon Hilton Honors-marknadsföringspartner på felaktigt sätt nekar en medlem insamling av poäng eller förmåner, kommer Hilton Honors eller marknadsföringspartnerns ansvar att begränsas till det motsvarande värdet för insamlingen eller förmånen såsom fastställs av Hilton Honors.
 20. Hilton Honors ansvarar inte och antar ingen ansvarsskyldighet för ändringar eller upphörande av marknadsföringspartnerns tjänster eller produkter som kan påverka erbjudna programförmåner, insamling av poäng eller nedskrivning av intyg.
 21. Ingenting i villkoren för Hilton Honors-programmet är avsett att eller ska tolkas för att skapa eller upprätta någon som helst agentur, partnerskap eller joint venture-relation mellan Hilton Honors och marknadsföringspartnern.
 22. I händelse av en medlems dödsfall kan poängen på medlemmens konto överlåtas till en annan aktiv medlem efter att Hilton Honors har fått in och godkänt viss begärd dokumentation och information. Visa dokumentation som krävs avseende överflyttning av en avliden medlems förmåner. För att berättigas måste överföringen begäras och obligatoriska dokument och information ska tillhandahållas inom ett år efter medlemmens dödsfall. Alla överlåtelser sker enligt Hilton Honors egna gottfinnande. Alla beslut som fattas av Hilton Honors som svar på en begäran om överlåtelse är slutgiltiga och är inte föremål för ytterligare granskning eller tvist. Elite-status kan inte överlåtas och poäng som tas emot av en medlem genom en sådan överlåtelse räknas inte mot en Elite-status.

Insamling av poäng

 1. Hilton Honors-poäng kan endast tjänas in för hotellvistelser vid vistelser på hotell inom Hilton-familjen. Deltagande hotell inom Hilton-familjen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Hotellförteckningarna på Hilton.com eller Hilton Honors anger vilka hotell som deltar. Alla Hampton by Hilton™-hotell i Kina är för närvarande uteslutna från Hilton Honors-programmet. Om ett hotell lämnar Hilton-familjen kommer inga vistelser efter det datumet att vara giltiga för förtjänst av Hilton Honors-poäng, oavsett när bokningen gjordes.
 2. För att kunna tjäna Hilton Honors-poäng för hotellvistelser måste medlemmar vara registrerade och betalande gäster på ett deltagande hotell inom Hilton-familjen och uppfylla alla villkor som beskrivs häri. Medlemmar kan också tjäna Hilton Honors-poäng för berättigande kostnader som betalas med Hilton Honors-kreditkort (en förteckning över sådana kreditkort finns här), med förbehåll för villkoren i respektive kortinnehavaravtal. Se allmänna villkor för kreditkort för ytterligare information. Poäng kan också tjänas in för andra aktiviteter, vilket kan meddelas av Hilton Honors vid olika tillfällen.
 3. En ”vistelse” definieras som det totala antalet sammanhängande nätter som tillbringas på samma hotell, oavsett om gästen checkar ut och in igen. Följande typer av ej berättigande vistelser är specifikt uteslutna ur definitionen ”vistelse”:
  • hel- och researrangörspaket,
  • avtalade besättningspriser,
  • rabatterade priser för resebyråer,
  • exklusiva paket för kasinokortinnehavare,
  • obehöriga medlemmar som bor till priser för Go Hilton-teammedlemmar eller Family & Friends Travel-priser,
  • vistelser som har bokats med Hilton Grand Vacations Club- och Hilton Club-timeshareprogram, Hilton Grand Vacations-marknadsföringspaket med krav på försäljningspresentation,
  • kostnadsfria eller byteshandelsrum,
  • NET Group-priser,
  • Series Group- eller IT Group-priser,
  • avtalade Entertainment- eller Encore-priser,
  • bokningar genom tredje parts webbplats (oavsett betalt pris) samt
  • bokningar genom dolda kanaler där märket eventuellt inte är känt vid inköpstillfället.
  Hilton Honors-poäng (eller vistelsekredit) kan inte tjänas (även som My Way-fördel) för eller under ej berättigande vistelser, innefattande utan begränsning, kostnader som ådragits under ej berättigande vistelser. Om minst en natt under medlemmens vistelse förbrukas med hjälp av Hilton Honors-förmånspoäng kommer hela vistelsen att anses vara en förmånsvistelse och då kan Hilton Honors-poäng tjänas in. Deltagande hotell fastställer om kringkostnader som har tillkommit under endera vistelsen är berättigande att få poäng, med undantag för att poäng inte kan tjänas in för kringkostnader på Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® samt Home2 Suites by Hilton®.
 4. Inga poäng, flygbonus eller krediter mot nivåstatus kommer att utfärdas vid frånvaro när medlemmen har gjort en bokning som garanteras med kreditkort men sedan inte checkar in på hotellet – oavsett om kreditkortet debiteras för en del av bokningen eller inte, enligt hotellets policy angående frånvaro.
 5. Medlemmar kan tjäna grundpoäng för upp till två rum per vistelse, om alla berättigande avgifter för båda rummen betalas på en räkning. Grundpoäng kommer att tjänas för alla berättigande kostnader som ådras för båda rummen. Begreppet ”berättigande kostnader” definieras nedan. Bonuspoäng som utfärdas för grundpoäng, inklusive nivåbonus (15 %, 25 % eller 50 %, beroende på medlemsnivå), bonuspoäng som tjänas in via Hilton Honors-poäng och förtjänstalternativ för Hilton Honors-poäng samt kampanjer för dubbla eller tredubbla grundpoäng gäller för den totala grundpoängkredit som tjänats in för båda rummen. För alla andra bonusar, innefattande bonuspoäng för Hilton Honors-marknadsföringspartner och andra kampanjbonusar, kommer bonuspoäng att ges för endast ett rum. För att uppnå nivåstatus kan medlemmar endast få kredit för vistelser för ett enda rum. För att tjäna flygmil för vistelser kan medlemmar endast få flygmil för ett rum.
 6. Dubbla poäng innebär att medlemmen kommer att få en bonus som motsvarar antalet grundpoäng som förtjänats under en vistelse, och tredubbla poäng innebär att medlemmen kommer att få en bonus som är det dubbla antalet av grundpoäng som förtjänats under en vistelse. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå.
 7. Medlemmar kommer att tjäna Hilton Honors-grundpoäng för varje berättigande USD (eller annan motsvarande valuta) som debiteras en enskild medlems hotellräkning (”berättigande räkning”) för vistelser på deltagande hotell inom Hilton-familjen.
 8. För hotell inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations® skall ”berättigande kostnader” avse: rumsavgifter, mat och dryck, telefon, tvätt, pay-per-view-filmer, underhållning och fritidsanläggningar samt andra kringkostnader som debiterats medlemmens rum under vistelsen. Restaurangavgifter eller andra avgifter som inte debiteras medlemmens rum under vistelsen är inte berättigande för kredit. Sådana hotell inom Hilton-familjen kan, för poänginsamlingsändamål, utelämna kringkostnader från ej anknutna hotellenheter som inte ägs och/eller drivs av hotellet, inklusive men ej begränsat till försäljningsställen för mat och dryck, presentbutiker, apotek, klädbutiker, galleri- eller specialbutiker eller fritids- eller underhållningsställen. För hotell som ingår i Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® och Homewood Suites by Hilton® avser ”berättigande kostnader” endast rumspriset. Avgifter i samband med banketter eller andra cateringtillställningar anses inte vara berättigande kostnader för att samla in poäng, med undantag för poäng som förtjänats genom kvalificerande möten eller evenemang genom Hilton HHonors-programmen för evenemangsplanerare och evenemangsbonus. Kostnader som ådragits under ej berättigande vistelser anses inte vara berättigande kostnader.
 9. Inga tillämpliga federala, delstatliga eller lokala skatter, inklusive och utan begränsning besöksskatt, anses vara berättigande kostnader och kommer att uteslutas från insamling av poäng för hotellvistelser.
 10. Medlemmar kan inte samla mer än 100 000 grundpoäng under en vistelse, oavsett belopp på berättigande kostnader, med undantag för hotell inom Canopy™ by Hilton, Curio – A Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton och Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq, för vilka det inte finns någon övre gräns.
 11. Poäng som utfärdas för vistelser på hotell inom Hilton-familjen utanför USA kommer att baseras på lokala valutor som växlas till USD. Lokala valutor kommer att växlas till USD veckovis med den valutakurs som gäller vid tidpunkten för växlingen. Denna kurs kommer att enligt Hilton Honors egna gottfinnande, baserat på standardmässiga valutaväxlingsmetoder, men den kan skilja sig från valutaväxlingsmetoder som används av kreditkortsföretag.
 12. Medlemmar vars enskilda hotellräkningar debiteras direkt till ett företag och de medlemmar som godkänner betalning vid utcheckning är berättigande för Hilton Honors-poäng, enligt vad som beskrivs häri. Grupphuvudfakturering där avgifter för flera rum läggs på samma hotellräkning och debiteras ett företag, gemensam adress eller som betalas vid utcheckning av en person är inte berättigande för Hilton Honors-poäng. Kringkostnader (de som debiteras på en medlems rum) som betalas direkt av medlemmen vid utcheckning är berättigande för poängkredit. Kringkostnader som debiteras på en huvudfaktura är inte berättigande för poängkredit.
 13. Månatliga aktivitetsutdrag finns tillgängliga via e-post eller via medlemmars kontoinformation online.
 14. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng eller flygbonus för hotellvistelser som de löser in med marknadsföringspartners rabattkupong/kupong för kostnadsfri vistelse (t.ex. frequent flyer-förmån eller reseförmån), såvida detta inte anges på kupongen. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng för kringkostnader under hotellvistelser som de löser in med marknadsföringspartners rabattkupong/kupong för kostnadsfri vistelse, såvida detta inte anges på kupongen.
 15. Medlemmar kan tjäna poäng (ej flygbonus) för kringkostnader på ett hotell i Hilton-familjen under en förmånsvistelse som betalas med poäng, förutsatt att sådana avgifter bedöms vara berättigande kostnader på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, och Hilton Garden Inn® hotels. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng för kringkostnader under förmånsvistelser på hotell i familjerna Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton®. Medlemmar kan dock tjäna poäng på den del som betalas med pengar under en Points & Money Rewards™-vistelse på alla deltagande hotell i Hilton-familjen, utom på kringkostnader på hotell inom Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton. För att räkna vistelser och nätter för Elite-nivåkvalificering (såsom beskrivs nedan) kommer förmånsvistelser att räknas mot det totala antalet vistelser och nätter.
 16. Hilton Honors-poäng som har förtjänats av enskilda medlemmar kan endast överföras i enlighet med programmet för poängöverlåtelse och registrering eller vid dödsfall som definieras häri.
 17. Alla poäng som erbjuds i samband med specifika hotellvistelser kommer att anses vara förtjänade när vistelsen är fullbordad, fullt betald och tillagd i medlemmens konto. Poängen kommer inte att vara tillgängliga för inlösen innan vistelsen har fullbordats och betalats och poängen har lagts till i medlemmens konto.
 18. Om medlemmar tror att de inte har fått rätt poängkredit eller flygbonus för hotellvistelser måste de skicka in en skriftlig förfrågan om sådan kredit till närmaste Hilton Reservations and Customer Care-kontor, tillsammans med en kopia av medlemmens hotellräkning. Underlåtenhet att skicka in korrekt och oförändrad dokumentation kan leda till att sådan poängkredit eller flygbonus avvisas. För medlemmens skydd bör all hotellresedokumentation behållas av medlemmen tills poängkrediten syns på Hilton Honors-kontoutdraget. Förfrågningar måste komma in till Hiltons bokningar och kundvård inom sex månader från aktivitetsdatumet. För nya medlemmar kommer kredit att godkännas för vistelser som görs inom 30 dagar innan registrering i programmet. Skriftliga förfrågningar måste också innefatta medlemmens namn, Hilton Honors-kontonummer, adress samt telefonnummer.
 19. Våra medlemmar kan välja hur de vill tjäna in Hilton Honors-poäng eller flygbonuspoäng, med hjälp av Double Dipping® som väljer antingen Hilton Honors-poäng och flygbonus eller Hilton Honors-poäng och poäng. Ytterligare information om förtjänstalternativ finns i villkoren för förtjänstalternativet Double Dip.
 20. Nuvarande anställda på Hilton Domestic Operating Company Inc., dess moderbolag, anknutna företag och dotterbolag samt anställda på eller ägare till hotell inom Hilton-familjen (sammantaget ”anställda”) är berättigade att delta i Hilton Honors-programmet såsom framställs häri, men de är föremål för vissa undantag från dessa villkor för Hilton Honors, i enlighet med de policy för anställda som finns på webbplatsen för Hilton Honors-teammedlemmar.

Hilton Honors-bonuspoäng för hyra av bil

Hilton Honors-bonuspoäng ges för hyrning av bil med Hilton Honors biluthyrningspartner. Metoder för varierar beroende på marknadsföringspartner. Visa Hilton Honors-marknadsföringspartner för hyrbilar och antalet Hilton Honors-bonuspoäng som kan tjänas in. För Thrifty måste medlemmar bo på ett hotell inom Hilton-familjen under hyresperioden och uppvisa ett giltigt bilhyresavtal eller nycklarna vid incheckning på hotellet. För alla andra Hilton Honors-biluthyrningspartner krävs inga hotellvistelser och medlemmar måste uppvisa sitt Hilton Honors-kort eller tillhandahålla ett Hilton Honors-kontonummer när de hämtar ut bilen.

Förtjänstsätt för Double Dip®

 1. Medlemmar kan välja ett av följande två förtjänstsätt i sin Hilton Honors-profil:
  • Hilton Honors-poäng och flygbonus: 10 Hilton Honors-grundpoäng (utom 5 Hilton Honors-grundpoäng på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™) plus ett flygbonuspoäng per berättigande spenderad USD, utom för vissa flygbolag som erbjuder olika flygbonuspoäng per berättigande spenderad USD: flygbonus varierar mellan flygbolag (upp till 100 flygbonuspoäng per vistelse på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™),
  • Hilton Honors-poäng och Hilton Honors-poäng: 10 Hilton Honors-grundpoäng (utom 5 Hilton Honors-grundpoäng på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™) plus ytterligare 5 Hilton Honors-bonuspoäng (2,5 Hilton Honors-bonuspoäng på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™) per berättigande spenderad USD.

  Om medlemmen inte väljer ett förtjänstalternativ i sin Hilton Honors-profil tjänar medlemmen automatiskt endast in 10 Hilton Honors-grundpoäng (utom 5 Hilton Honors-grundpoäng på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™) per berättigande spenderad USD. Medlemmar kan fylla i sina Hilton Honors-profiler på www.hiltonhonors.com eller genom att ringa Hilton Reservations and Customer Care. Förtjänstalternativet Hilton Honors-poäng för poäng och flygbonus är endast tillgängligt hos deltagande flygbolagspartner. En förteckning över dessa finns på denna länk.

 2. Medlemmar som väljer att tjäna Hilton Honors-poäng och Hilton Honors-poäng kan inte tjäna flygmil via kampanjerbjudanden för flygmil.
 3. Medlemmar kan ändra förtjänstsätt när som helst. Förtjänstsättet som är tillgängligt klockan 23:59:59 amerikansk Central Standard Time på utcheckningsdagen för en vistelse kommer att vara det alternativ som styr förtjänsten för den vistelsen. Inga ändringar kan göras i efterhand för tidigare vistelser.
 4. Medlemmar kan tjäna poäng och flygbonus för vistelser så som definieras under Insamling av poäng.

Flygmilsprogram

 1. Medlemmar som väljer förtjänstsättet poäng och flygmil kan tjäna flygmil för vistelser, enligt begreppets definition häri. Ytterligare information om förtjänstalternativ finns i villkoren för förtjänstalternativet Double Dip. Flygmil kan tjänas utan att behöva göra flygresor.
 2. För att få flygbonus måste medlemmar lägga in sina frequent flyer-nummer i Hilton Honors-profilen på www.hiltonhonors.com eller genom att ringa Hilton Reservations and Customer Care. Om medlemmen inte anger ett frequent flyer-nummer i sin Hilton Honors-profil (eller väljer ett valfritt förtjänstalternativ i sin profil) tjänar medlemmen automatiskt endast in 10 Hilton Honors-grundpoäng (utom 5 Hilton Honors-grundpoäng på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™) per berättigande spenderad USD. Flygmil kan endast tjänas för ett flygbolagsprogram för en berättigande vistelse.
 3. Medlemmar kan endast samla in upp till 10 000 flygbonuspoäng per vistelse (eller motsvarande i flygbolagspartnerns valuta), utom med avseende på Home2 Suites by Hilton® och Tru by Hilton™ som begränsar insamlingen till 100 flygbonuspoäng per vistelse (eller motsvarande i flygbolagspartnerns valuta) och med undantag för följande flygbolag: Aeromexico – upp till 20 000 Premier Points, AIR MILES Canada – upp till 1 000 flygbonuspoäng, El Al Israel Airlines – upp till 250 bonuspoäng, Iberia – upp till 1 000 flygbonuspoäng, LAN – upp till 20 000 kilometer, Virgin Atlantic Airways – upp till 20 000 flygbonuspoäng och Air New Zealand – upp till 30 000 Airpoints-dollar.
 4. Medlemmar kommer inte att tjäna flygmil för förmånsvistelser.

Information om förtjänstbelopp finns under Förtjänst av flygbonus.

Hilton Honors-bekvämligheter för alla medlemmar, inklusive medlemmar på nivåerna Blue, Silver Elite, Gold Elite och Diamond Elite

Ett antal tjänster och fördelar (”bekvämligheter”) finns tillgängliga för Hilton Honors-medlemmar. Dessa bekvämligheter erbjuds helt enligt Hilton Honors och det enskilda hotellets gottfinnande. Alla bekvämligheter erbjuds inte av alla hotell inom Hilton-familjen. När betalning av avgifter på ett hotell krävs kan du kontrollera vilka bekvämligheter som innefattas för det enskilda hotellet. Om en medlem på felaktigt sätt nekas en bekvämlighet av Hilton Honors eller ett hotell inom Hilton-familjen (förutsatt att Hilton Honors eller hotellet i allmänhet erbjuder den bekvämligheten) kommer Hilton Honors att efter eget gottfinnande begränsa ansvaret till bekvämlighetens motsvarande värde. Aktuella Hilton Honors-bekvämligheter omfattar:

 • Privat Hilton Honors-bokningsnummer i USA och Kanada: 1-800-4HONORS. Utanför USA och Kanada kan du kontakta närmaste kontor för Hiltons bokningar och kundvård.
 • Särskilda Hilton Reservations and Customer Care-kontor för förfrågningar från medlemmar.
 • E-postkontakter:
 • Onlinekontoinformation
 • Automatisk förfrågan om konto: Telefon dygnet runt, alla dagar i veckan. I USA och Kanada (avgiftsfritt): 1 800 548 8690. Utanför USA: +1 800 449 4155.
 • Förhandsregistrering och snabbare incheckning: Tillgängligt för alla medlemmar för vilka Hilton Honors har uppgifter om rumsval och ett giltigt kreditkortsnummer. Hotell inom Hilton-familjen kan reservera kredit på en gästs kreditkort för kostnader för tjänster utöver tillämpliga rumspriser. Hilton Honors har meddelat alla kreditkortstjänster att all kredit som reserveras av vissa hotell inom Hilton-familjen i New York och som inte används för utnyttjade tjänster ska släppas när gästen avreser. Genom att använda snabbare incheckning samtycker medlemmen till att kredit reserveras av hotellet som en del av den överenskomna servicekostnaden. Som en del av Hilton Honors-programmet för snabbare incheckning samtycker medlemmen till att Hilton Honors kan fungera som medlemmens ombud i syfte att skriva under hotellets gästregister.
 • Inlösen av poäng online för förfrågningar om förmånshotellvistelser. Medlemmar kan få åtkomst till sina konton online genom att klicka på fliken Förmån.
 • Den andra gästen bor utan kostnad: En andra gäst bor gratis i medlemmens rum under kvalificerande vistelser på hotell när ytterligare avgifter finns för två personer i dubbelrum. Den här förmånen exkluderar vistelser på hotell när priset inkluderar ytterligare komponenter (t.ex. måltider, aktiviteter, parkering) eller specialpriser (t.ex. paketpriser, priser för rum inklusive frukost) som gäller som en avgift per person eller per rum.
 • Sen utcheckning: Måste begäras och gäller i mån av tillgänglighet.
 • Snabb utcheckning: Många hotell inom Hilton-familjen erbjuder snabb utcheckning. Fråga efter ZipOut Check-Out® eller Video Check-Out.
 • På Qasr al Sharq får alla medlemmar två inkluderade flaskor vatten per vistelse.
 • Kostnadsfri standardinternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell och semesteranläggningar inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations™. För Diamond-medlemmar ingår kostnadsfri premiuminternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® och Home2 Suites by Hilton®. Kvalificering för alla HHonors-förmåner på hotellet, inklusive kostnadsfritt internet och MyWay-förmåner som kostnadsfria snacks och drycker, kostnadsfri kontinental frukost och uppgraderingar i mån av tillgänglighet, kräver att en bekräftad bokning har gjorts via en av följande kanaler:

  • Webbplatsen för ett officiellt Hilton-hotellmärke eller Hilton Honors (t.ex. Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com osv.),
  • Telefonsamtal till Hilton Reservations & Customer Care (1-800-4HONORS eller ett lokalt Hilton-bokningskontor),
  • Hilton Honors eller Hiltons mobilapp,
  • Direkt på ett hotell som ingår i Hilton-familjen eller
  • Via en IATA-ackrediterad resebyrå (”resebyrå”) som bokar via en Hilton-kanal eller följande globala distributionssystem: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan och SABRE.
 • Förmåner på hotellet medges ej under följande omständigheter:
  • För bokningar gjorda via en bokningskanal som inte tillhör Hilton eller ett icke-utsett GDS, en tredje parts webbplats eller någon annan kanal,
  • priser på ”ogenomskinliga” webbplatser där både hotellmärket och det specifika hotellet är okända tills bokningen har gjorts eller
  • hotell- eller resepaket från tredje part som inte har bokats via en av de kvalificerande kanalerna.
  • Bokning av icke berättigande vistelser (så som definieras i avsnittetInsamling av poäng), såvida inte specifika förmåner ingår i hotellavtalet.

Medlemskapsnivåer för Hilton Honors

Tjäna nivåstatus

Medlemmar kan tjäna och behålla Elite-nivåstatus baserat på vistelser, nätter eller grundpoäng som har förtjänats under ett kalenderår. Ett kalenderår innebär 1 januari till 31 december. Medlemmar måste omkvalificera för Elite-status varje kalenderår. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå.

Gå till en högre Elite-nivå

Medlemmar kan få en högre Elite-nivåstatus när deras vistelser, nätter eller grundpoäng under ett kalenderår kvalificerar medlemmen för nästa nivå, såsom beskrivs närmare nedan.

Behålla Elite-nivå

När medlemmen har nått en viss Elite-nivå kan medlemmen behålla den statusen under det kalenderår som Elite-nivån uppnåddes och under det efterföljande kalenderåret. Dokumentation (så som den definieras under punkt 17 under Insamling av poäng) måste tillhandahållas inom 90 dagar efter vistelsen för att räknas mot nivåkvalificering.

Silver Elite-medlemskap

 1. Hilton Honors Silver Elite-medlemskap ges till medlemmar med fyra vistelser eller 10 nätter som har förtjänats under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade grundpoäng kommer att räknas mot kvalificering till Silver Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå.
  • Silver Elite-medlemmar får:
   • 15 % bonus på grundpoäng som förtjänats under den period som de är Silver Elite-medlemmar. Bonusar kommer att tillämpas på vistelser i den ordning de läggs in på medlemmens konto.
   • Kostnadsfri standardinternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations™.*
   • Två kostnadsfria flaskor vatten per vistelse på hotell inom Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton™ och Hilton Garden Inn.*
   • Femte natten kostnadsfri: För varje förmånsvistelse på fem eller fler nätter i ett standardrum är var femte natt fri. Medlemmar kan använda den femte fria natten under ett obegränsat antal vistelser per år. Gäller endast fem sammanhängande nätter under samma förmånsvistelse i standardrum som betalas med poäng på samma hotell eller semesteranläggning, upp till 20 nätter, när det bekräftas vid bokningstillfället. Högst fyra fria nätter kommer att ges per vistelse. Om en kostnadsfri natt nekas, bokningen ställs in eller utcheckning sker före den femte natten kommer den fria natten att förverkas och inte ha något kontant, poäng- eller förmånsvärde. När förmånen med femte natten fri har tillämpats kommer berättigade medlemmar att debiteras 0 poäng för vistelsens 5:e, 10:e, 15:e och 20:e natt så som tillämpligt. Alla andra nätter i vistelsen kommer att debiteras med fullständigt pris för standardrumsförmåner. Ett standardrum definieras av varje enskilt hotell och gäller i mån av tillgänglighet på deltagande hotell inom Hilton-familjen. Gäller endast förmånsvistelser i standardrum och inte för betalda vistelser eller Points & Money Rewards™. Gäller inte när vistelsen bokas som en del av ett erbjudande, ett paket eller en kampanj för förmånsvistelser som erbjuds av Hilton eller någon av dess partner.

    * Förmåner med vatten på flaska kan ingå i resortavgiften (om tillämpligt). Internetanslutningen är eventuellt inte kostnadsfri i möteslokaler eller på hotell med resortavgift.

Gold Elite-medlemskap

 1. Hilton Honors Gold Elite-medlemskap kommer att ges till medlemmar med 20 vistelser, 40 nätter eller 75 000 grundpoäng som har förtjänats under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade grundpoäng kommer att räknas mot kvalificering till Gold Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå.
 2. Gold Elite-medlemmar kommer att få följande under vistelser som registrerad Gold Elite-medlem:
  • 25 % bonus på grundpoäng som förtjänats under den period som de är Gold Elite-medlemmar. Bonusar kommer att tillämpas på vistelser i den ordning de läggs in på medlemmens konto.
  • Kostnadsfri standardinternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton®, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations™.*
  • Två kostnadsfria flaskor vatten per vistelse på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites och Hilton Garden Inn.*
  • Femte natten kostnadsfri: För varje förmånsvistelse på fem eller fler nätter i ett standardrum är var femte natt fri. Medlemmar kan använda den femte fria natten under ett obegränsat antal vistelser per år. Gäller endast fem sammanhängande nätter under samma förmånsvistelse i standardrum som betalas med poäng på samma hotell eller semesteranläggning, upp till 20 nätter, när det bekräftas vid bokningstillfället. Högst fyra fria nätter kommer att ges per vistelse. Om en kostnadsfri natt nekas, bokningen ställs in eller utcheckning sker före den femte natten kommer den fria natten att förverkas och inte ha något kontant, poäng- eller förmånsvärde. När förmånen med femte natten fri har tillämpats kommer berättigade medlemmar att debiteras 0 poäng för vistelsens 5:e, 10:e, 15:e och 20:e natt så som tillämpligt. Alla andra nätter i vistelsen kommer att debiteras med fullständigt pris för standardrumsförmåner. Ett standardrum definieras av varje enskilt hotell och gäller i mån av tillgänglighet på deltagande hotell inom Hilton-familjen. Gäller endast förmånsvistelser i standardrum och inte för betalda vistelser eller Points & Money Rewards™. Gäller inte när vistelsen bokas som en del av ett erbjudande, ett paket eller en kampanj för förmånsvistelser som erbjuds av Hilton eller någon av dess partner.
  • Välj en My Way On-Property-fördel. Klicka på denna länk för att se alternativen vid de olika hotellmärkena inom Hilton-familjen. På hotell inom Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ och Tapestry Collection by Hilton™ kan Hilton Honors-medlemmar på Gold-nivå uppgraderas till bättre rum, upp till rumstyp Executive Floor.  De bättre rummen kan även omfatta rum som inte ligger på Executive-våningen men ger tillgång till Executive Lounge, de näst bästa tillgängliga rumstyperna, rum med attraktiv utsikt eller attraktiva bekvämligheter eller rum som hotellet identifierar som ”preferred” och de kan variera beroende på hotellmärke. Gruppbokningar och vissa priser är inte berättigande för inkluderade uppgraderingar. Alla uppgraderingar beviljas enligt tillgänglighet för hela vistelsen, så som fastställs vid incheckningstillfället. Uppgraderingar kommer endast att ges för ett rum för medlemmen, oavsett eventuella ytterligare rum som medlemmen har betalat vid eller efter bokningstillfället. Följande kedjor erbjuder inte inkluderade uppgraderingar: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® och Hilton Grand Vacations®.

   * Förmåner som internetanslutning, film på rummet och vatten på flaska kan ingå i resortavgiften (om tillämpligt).

Diamond Elite-medlemskap

 1. Hilton Honors Diamond Elite-medlemskap ges till medlemmar med 30 vistelser, 60 nätter eller 120 000 grundpoäng som har förtjänats under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade bonuspoäng räknas inte för kvalificering till Diamond Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå.
 2. Diamond Elite-medlemmar kommer att få följande under vistelser som registrerad Diamond Elite-medlem:
  • 50 % bonus på grundpoäng som förtjänats under den period som de är Diamond Elite-medlemmar.
  • Kostnadsfri premiuminternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® och Home2 Suites by Hilton®.*
  • Två kostnadsfria flaskor vatten per vistelse på hotell inom Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites och Hilton Garden Inn®.*
  • Femte natten kostnadsfri: För varje förmånsvistelse på fem eller fler nätter i ett standardrum är var femte natt fri. Medlemmar kan använda den femte fria natten under ett obegränsat antal vistelser per år. Gäller endast fem sammanhängande nätter under samma förmånsvistelse i standardrum som betalas med poäng på samma hotell eller semesteranläggning, upp till 20 nätter, när det bekräftas vid bokningstillfället. Högst fyra fria nätter kommer att ges per vistelse. Om en kostnadsfri natt nekas, bokningen ställs in eller utcheckning sker före den femte natten kommer den fria natten att förverkas och inte ha något kontant, poäng- eller förmånsvärde. När förmånen med femte natten fri har tillämpats kommer berättigade medlemmar att debiteras 0 poäng för vistelsens 5:e, 10:e, 15:e och 20:e natt så som tillämpligt. Alla andra nätter i vistelsen kommer att debiteras med fullständigt pris för standardrumsförmåner. Ett standardrum definieras av varje enskilt hotell och gäller i mån av tillgänglighet på deltagande hotell inom Hilton-familjen. Gäller endast förmånsvistelser i standardrum och inte för betalda vistelser eller Points & Money Rewards™. Gäller inte när vistelsen bokas som en del av ett erbjudande, ett paket eller en kampanj för förmånsvistelser som erbjuds av Hilton eller någon av dess partner.
  • Garanterad tillgänglighet vid bokning, med förbehåll för de begränsningar som framställs häri, på hotell inom Hilton-familjen när betalda bokningar görs innan midnatt lokal tid för hotellet, två eller flera dagar (48 timmar) före avsedd ankomst. BEGRÄNSNINGAR: Denna garanti gäller inte för bokningar som har betalats delvis eller till fullo med Hilton Honors-poäng eller kuponger för kostnadsfria nätter som har utfärdats av Hilton. Den här garantin gäller inte hotell som är överbokade med 10 % eller mer (dvs. när 110 % eller mer av rummen är bokade). För vissa hotell inom Hilton-familjen gäller denna garanti inte på hotell som är överbokade med 2 % eller mer (dvs. när 102 % eller fler av rummen är bokade). Kontakta det enskilda hotellet eller visa hotell med högsta gräns på 2 % för att fastställa om begränsningen på 2 % gäller. Garantin gäller heller inte hotell under datum med särskild efterfrågan. Begreppet datum med särskild efterfrågan är datum som bestäms av hotellet och Hilton Honors, enligt deras egna gottfinnande, som är särskilt populära bokningsdatum, såsom större evenemang på orten eller nyårsafton. Garantin gäller endast ett rum som bokats med ett giltigt kreditkort och som gästas av Diamond Elite-medlemmar. Märk att den här garantin inte påverkar priset, och bokningar som görs under garantin kommer att gälla under hotellets rådande pris för det begärda boendealternativet. Om medlemmen inte ankommer på planerad tid eller inte avbokar och får ett avbokningsnummer kommer kreditkortet att debiteras för hyra av ett rum för en natt plus skatt. Bokningsgarantin på 48 timmar gäller bokningar som görs online genom ett hotells webbplats, genom Hiltons bokningar och kundvård, genom den särskilda serviceavdelningen för Diamond-medlemmar eller direkt genom hotellet. Kampanjförmåner gäller inte för bokningar som görs under bokningsgarantin på 48 timmar. Bokningsgarantin på 48 timmar kan vara periodvis begränsad på hotell i familjerna Homewood Suites by Hilton och Home2 Suites by Hilton på grund av gästernas vanligtvis längre vistelser på Homewood Suites by Hilton och Home2 Suites by Hilton. 48-timmarsgarantin gäller inte på Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa eller Hilton Grand Vacation.
  • Välj en My Way On-Property-fördel. Klicka på denna länk för att se alternativen vid de olika hotellmärkena inom Hilton-familjen.
  • På hotell inom Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio – A Collection by Hilton and DoubleTree by Hilton™ och Tapestry Collection by Hilton™ erhåller Hilton Honors-medlemmar på Diamond-nivå uppgradering till ett bättre rum, baserat på tillgång vid incheckningstillfället (dock ej på Napua Tower på Grand Wailea och Imperial Floor på Rome Cavalieri). Uppgraderingar för Diamond-medlemmar i Hilton Honors kan omfatta uppgraderingar till sviter i typerna ”Junior”, ”Standard” eller ett sovrum. Uppgraderingar kan också ske till rum med populär utsikt, hörnrum, rum på höga våningsplan, rum med särskilda bekvämligheter eller rum på Executive-våningar. Uppgraderingar undantas för Executive-sviter, villor och särskilda boendealternativ (vilka kan innefatta men inte begränsas till boendealternativen Vista och Villa), enligt hotellets egna gottfinnande. Gruppbokningar och vissa priser är inte berättigande för sviter och kanske inte är berättigande för inkluderade uppgraderingar. Alla uppgraderingar beviljas enligt tillgänglighet för hela vistelsen, så som fastställs vid incheckningstillfället. Föredragna rum bestäms av varje enskild egendom och kan skilja sig åt vid olika kedjor. Uppgraderingar kommer endast att ges för ett rum för medlemmen, oavsett eventuella ytterligare rum som medlemmen har betalat vid eller efter bokningstillfället. Följande kedjor erbjuder inte inkluderade uppgraderingar: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® och Hilton Grand Vacations®.
   * Förmåner som internetanslutning, film på rummet och vatten på flaska kan ingå i resortavgiften (om tillämpligt).

Inlösen av förmåner

 1. För att kvalificeras för en förmån (en ”förmån”) måste medlemmen ha tillräckligt antal poäng på kontot för att kunna lösa in förmånen, med följande undantag: Vid tidpunkten för inlösen kan medlemmar köpa Hilton Honors-bonuspoäng för att uppnå krävd nivå för inlösen (upp till 80 000 per kalenderår). Se avsnittet Köpa poäng för att läsa de fullständiga villkoren för poängköp.
 2. Förmånsnätters priser förändras numera beroende på faktorer som hotellet, daglig efterfrågan samt rumspriset. Priserna uppdateras kontinuerligt och kan ändras i realtid.
 3. Medlemmen har eget ansvar för att hålla sig informerad om programmet och att begära de specifika förmånerna online, via Hilton Reservations and Customer Care, på telefon eller via mobilappen. När förmåner begärs på telefon måste medlemmen tillhandahålla sina kontouppgifter. Vissa förmåner kan vara tillgängliga för utskrift vid inlösen online.
 4. När en förmån begärs kommer det motsvarande antalet poäng att dras av från medlemmens konto. Vid inlösen av poäng för hotellförmånsvistelser online, på telefon eller via mobilappen eller växling av Hilton Honors-poäng mot flygbonus via förmånsväxling kommer poängen att dras automatiskt från medlemmens konto när medlemmen slutför transaktionen.
 5. Förmånen kan utfärdas till Hilton Honors-medlemmen eller till en annan person som medlemmen utser. När förmånen har delats ut kan den inte överlåtas och får endast användas av personen vars namn som står på förmånen. Om en annan person än den som står på förmånsdokumentationen försöker lösa in förmånen kommer den att anses vara ogiltig och boende eller transport kommer att nekas.
 6. En förmånskupong som kan lösas in mot förmånen och som begärs av medlemmen kommer att delas ut via webbplatsen när detta görs online, i mobilappen eller via Hilton Reservations and Customer Care.
 7. Förmåner får ej säljas, auktioneras, bytas, förhandlas, köpas eller på annat sätt överlåtas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Hilton Honors. Alla förmåner som mottas på sådant sätt utan krävt tillstånd kommer att anses ha mottagits på bedräglig väg och ses som ogiltiga. Ändrade förmånsintyg är ogiltiga. Ogiltiga intyg kommer inte att mottas.
 8. Förmånsintyg kommer inte ersättas, ges ut på nytt eller krediteras om de förloras, stjäls eller på annat sätt förstörs. Hilton Honors ansvarar inte för U.S. Postal Services eller andra leverantörers arbetsutövning.
 9. Alla förmåner lyder under vissa begränsningar. Se de allmänna villkoren villkoren nedan eller online under Förmåner, vilka gäller för varje förmån.
 10. Marknadsföringspartners användning av förmåner lyder under kapacitetsstyrning, vilken begränsar tillgängligheten av hyrbilar, kryssningar eller produkter som erbjuds av vissa hyrbilsföretag eller andra Hilton Honors-marknadsföringspartner.
 11. Reseförmåner är vanligtvis giltiga i ett år från utgivningsdatumet, men Hilton Honors kan vid olika tidpunkter erbjuda förmåner med kortare giltighetsperioder. Giltighetsperioder för reseförmåner står på förmånsintyget.
 12. Förmåner får inte kombineras med andra intyg, rabatter, paket eller kampanjerbjudanden, såvida detta inte anges skriftligen från Hilton Honors.
 13. Förmåner kan inte lösas in mot kontanter, priser eller kredit. Förmåner går inte att byta.
 14. Poäng som har dragits av från medlemmens konto för en förmån kan sättas in igen, enligt Hilton Honors gottfinnande, förutsatt att all förmånsdokumentation (inklusive hotell-, bil- och kryssningskuponger) som förknippas med förmånen återlämnas i oanvänt skick före utgångsdatumet på dokumentationen. Förmåner kommer endast sättas in igen på ursprungskontot från vilket poängen drogs av.
 15. Kampanjförmåner som inte har poängavdrag kommer inte att förlängas bortom giltighetsdatumet, bytas eller sättas in igen på medlemmens konto mot poäng eller framtida användning.
 16. Medlemmar kan begära snabbare leverans av förmånsdokumentation (för boende i USA) till en minsta serviceavgift på 25 USD som betalas i förväg med kreditkort (kan inte levereras till postboxar). Den minsta serviceavgiften för snabbare leverans av förmånen till medlemmar som bor utanför kontinental-USA eller Puerto Rico är 50 USD. Innefatta kreditkortsnummer och utgångsdatum i formuläret för begäran av förmån när tjänsten för snabbare förmån används.
 17. Intyg är ogiltiga när de är kopierade eller när de förbjuds enligt lag.
 18. Alla förmåner måste lösas in enligt de instruktioner som anges på intyget.
 19. Förmåner från Hilton Honors-marknadsföringspartner kan när som helst och utan föregående meddelande ersättas med motsvarande förmåner från Hilton Honors. Fastställandet av motsvarande förmåner görs enligt Hilton Honors gottfinnande.
 20. Hotellförmånsvistelser gäller för fullständig inlösen av poäng eller inlösta poäng i kombination med pengar. Förmånsvistelser kan användas i standardrum eller premiumrum och båda förmånstyperna avser rumspriset med två gäster. Ytterligare gäster, minst 19 gamla, lyder under standardavgifterna för extra personer. All ådragen skatt i samband med mottagning eller användning av Hilton Honors-förmåner, innefattande men inte begränsat till, lokal skatt eller besöksskatt, internationell avreseskatt, tullavgifter, flygplatsavgifter eller enskild inkomstskatt är användarens eget ansvar. Kringkostnader är användarens eget ansvar.
 21. Hilton Honors ansvarar inte för transport eller andra tjänster som marknadsföringspartner tillhandahåller eller underlåter att tillhandahålla.
 22. Förmånsintyg för spelmarker kan endast lösas in vid deltagande spelställen och lyder under de allmänna villkoren för spelmarkerförmåner.
 23. Medlemmar som bor i länder där inlösen av poäng mot Hilton Honors-förmåner, partnerförmåner eller byte av förmåner är förbjudet kan inte få sådana förmåner.

Inlösen av förmåner för Hilton Honors

Byten får endast göras i de specifika steg som finns via denna hyperlänk. Både kontot för marknadsföringspartnerprogrammet och Hilton Honors-kontot måste stå i samma namn. När bytet har gjorts kan det inte återkallas eller ångras och administrationsavgifter kan inte återbetalas. Hilton Honors förmånsbytesprogram är en förmån i Hilton Honors-programmet och är tillgänglig med förbehåll för villkoren för Hilton Honors-programmet. Det kan ta 60 dagar för bytet att läggas in på kontot.

Fria hotellnätter

 1. Hotellförmånsvistelser (”förmånsvistelser”) är vistelser på hotell inom Hilton-familjen där man använder endast poäng eller poäng kombinerat med betalning eller, om tillgängligt, en förmånskupong. Om någon del av medlemmens poäng används för vistelsen kommer hela vistelsen att betraktas som en förmånsvistelse.
 2. Medlemmar kan boka en förmånsvistelse i standard- eller premiumrum med en nästan helt valfri kombination av poäng och pengar, i steg om 1 000 poäng och med början på 5 000 poäng. Points & Money Rewards är tillgängligt på alla hotell i Hilton-familjen som deltar i Hilton Honors-programmet, utan undantagsdatum.
 3. Medlemmar kan boka ett kostnadsfritt standard- eller premiumrum med endast Hilton Honors-poäng. Standard- och premiumrumsförmåner är tillgängliga på alla hotell i Hilton-familjen som deltar i Hilton Honors-programmet, utan undantagsdatum.
 4. Du kan se tillgänglighet för olika typer av förmånsvistelser på alla deltagande hotell på hotellets webbplats, genom att ringa 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) från USA eller Kanada eller på www.HiltonHonors.com. Medlemmar som bor utanför USA och Kanada måste ringa närmaste kontor för Hiltons bokningar och kundvård.
 5. Deltagande hotell inom Hilton-familjen och förmånstyper kan ändras när som helst och utan föregående meddelande enligt Hilton Honors gottfinnande.
 6. Förmånsvistelser är inte föremål för undantagsdatum eller kapacitetsstyrning. Alla förmåner är beroende av tillgänglighet och det kan hända att vissa typer av förmånsvistelser inte är tillgängliga på medlemmens begärda datum.
 7. När Hilton Honors-poäng löses in för en förmånsvistelse måste medlemmen antingen boka en förmånsvistelse online eller ringa 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) inom USA eller Kanada för bokningar och underrätta bokningsspecialisten om sin avsikt att använda Hilton Honors-poäng. Medlemmar som bor utanför USA och Kanada måste ringa närmaste kontor för Hiltons bokningar och kundvård. Om en förmånsvistelse bokas online kommer medlemmar att få en bekräftelsesida tillsammans med bokningen av hotellförmånsvistelsen och förmånsintyget i en onlinetransaktion. När en bonusvistelse bokas per telefon kommer e-postmeddelandet med din bekräftelse att innehålla ditt bonuscertifikat-ID.
 8. Om denna procedur inte följs kan bokningen, boende eller betalning av publicerat pris avbrytas. Boendealternativ måste bokas före hotellförmånsvistelsen.
 9. Alla bokningar av förmånsvistelser måste garanteras med kreditkort. Vissa hotell kan kräva en deposition istället för garanti via kreditkort. Depositioner kan inte åsidosättas för bokningar av förmånsvistelser. För utebliven ankomst eller avbokning av premiebokningar utanför den tidsram som har fastställs av hotellets individuella avbokningsregler kommer avgift och skatt för en natt att debiteras i enlighet med hotellets bästa pris för valt datum. Allmän avbokningspolicy: Avboka 24 timmar före ankomst för att undvika straffavgifter för avbokning. Ytterligare avbokningspolicyer finns för varje enskilt hotell och kan skilja sig från den allmänna avbokningspolicyn. I sådana fall ska det enskilda hotellets avbokningspolicy gälla.
 10. En bokning av förmånsvistelse är giltig för det boendealternativ som anges däri för ett rum på ett hotell för en vistelse (såsom begreppet definieras häri) och enligt vad som anges på intyget eller bekräftelsen för förmånsvistelsen. För att ändra plats för en bokning av förmånsvistelse måste medlemmen först avboka den befintliga förmånsvistelsen och sedan boka den nya förmånsvistelsen på önskad egendom. En medlem som vill ändra datum i en bokad förmånsvistelse måste kontakta Hilton Reservations and Customer Care före ankomsten på hotellet för förmånsvistelsen. Hotellets personal kommer inte att kunna ändra några datum för en medlems förmånsvistelse och medlemmen kan gå miste om sina poäng.
 11. Ingen kredit eller ersättning kommer att ges för några förmånsintyg som bara används delvis.
 12. Kampanjförmåner gäller endast för standardrum.
 13. Resebyråer kan inte få provision för förmånsvistelser.
 14. Antalet förmånsvistelser och antalet nätter under en förmånsvistelse kommer att räknas mot antalet vistelser eller nätter som krävs för kvalificering till Elite-nivå.
 15. Medlemmar kommer att tjäna poäng (och flygbonus om det valda förtjänstalternativet är flygbonus) under förmånsvistelser som betalas med poäng och pengar, på alla utlägg för berättigande kostnader på hotell och semesteranläggningar i familjerna Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations®. Medlemmar kommer endast att tjäna poäng (och flygbonus) för kringkostnader under fullständiga förmånsvistelser på hotell i familjerna Waldorf Astoria® Hotels & Resorts Hotels, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Hilton Hotels and Resorts, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations®. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng (eller flygbonus) för kringkostnader under förmånsvistelser på hotell i familjerna Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® eller Homewood Suites by Hilton®.
 16. Förmånsmottagare kan behöva skriva under en friskrivningsklausul och en förklaring som tillåter användning av deras namn eller bild i reklamsyfte utan ytterligare ersättning.
 17. Märk att disken för förmåner vid Hiltons bokningar och kundvård är öppen från 5:00 förmiddag tills 1:30 förmiddag, Central Standard Time, 7 dagar i veckan.

Spelmarker

 1. Spelchipförmåner utfärdas ej längre fr.o.m. den 19 augusti 2016. Alla utestående spelchipförmåner kommer att godtas tills förmånen har använts eller fram till ett (1) år efter att förmånen utfärdades. Kontakta Hilton Reservations and Customer Care med ytterligare frågor om denna förmån.

Evenemangsplaneringsprogram – Hotell i USA och Kanada

 1. Endast den person som är angiven i evenemangskontraktet kan motta bonuspoäng för evenemangsplanerare för berättigande avgifter som förknippas med evenemanget. Mängden bonuspoäng för evenemangsplanerare bestäms av hotellet och måste förhandlas och överenskommas i evenemangsavtalet. Hotellet kan efter eget gottfinnande och i fall till fall bestämma huruvida flygmil i tillägg till bonuspoäng för evenemangsplanerare för berättigande avgifter som rör evenemanget ska erbjudas. Hotellet kan bestämma efter eget gottfinnande huruvida evenemanget gäller för evenemangsplanerarprogrammet.
 2. Berättigande avgifter innefattar alla evenemangsförknippade utgifter (listas i avtalet) som betalas av mötes- eller evenemangsplaneraren som står i avtalet (såsom hyra av konferensrum, catering, gästrum, med undantag för skatter och serviceavgifter). Om gästrum inte innefattas i evenemangsplanerarens avtal är medlemmar som bokar rum under sitt eget konto berättigade att tjäna Points & Miles® för vistelser i enlighet med Hilton Honors allmänna villkor. Om gästrum innefattas i evenemangsavtalet är medlemmar som bokar rum i samband med det här evenemanget inte berättigade att tjäna Points & Miles® för vistelsen. Hotellet kan efter eget gottfinnande bestämma huruvida avgifterna är berättigande avgifter. Ett kvalificerande evenemang kan innefatta, men är inte begränsat till, ett grupp- eller affärsmöte, evenemang såsom bröllopsmottagningar, familjeåterföreningar eller konferenser som avtalats genom försäljnings- eller cateringavdelningen och som sålts till publicerade priser med ett minsta värde på 1 000 USD i berättigande avgifter.
 3. Erbjudandet gäller endast nya evenemangsbokningar.
 4. Högst 100 000 Hilton Honors-poäng kan tjänas per evenemang. Om hotellet väljer att tillhandahålla flygmil i tillägg till bonuspoäng för evenemangsplanerare för berättigande avgifter i samband med evenemanget kan högst 100 000 flygmil (eller motsvarande, beroende på flygbolagspartner) tjänas per evenemang.
 5. Medlemmar som arrangerar kvalificerande evenemang på hotell inom Hilton-familjen i USA och Kanada kan få 1 Hilton Honors-bonuspoäng per berättigande USD som betalas för berättigande evenemangskostnader. Om hotellet väljer att tillhandahålla flygpoäng i tillägg till bonuspoäng för evenemangsplanerare för berättigande avgifter i samband med evenemanget, skulle planeraren få 1 flygpoäng per USD som betalas för berättigande avgifter för evenemanget (eller motsvarande, beroende på flygbolagspartner).
 6. Mottagaren av bonusen för evenemangplanerare måste inte vara registrerad gäst eller delta i mötet. Mottagaren av bonus för evenemangsplanerare måste vara medlem i Hilton Honors för att få poäng (och flygbonus om hotellet väljer att erbjuda flygbonus i tillägg till poäng för evenemanget) i samband med evenemanget. Enskilda personer kan registrera sig i Hilton Honors för att uppfylla det här kravet för berättigande.
 7. Poäng (och flygbonus om hotellet väljer att erbjuda flygbonus i tillägg till poäng för evenemanget) som utfärdas för evenemang som arrangeras på hotell inom Hilton-familjen i Kanada kommer att baseras på lokal valuta växlad till USD. Lokala valutor kommer att växlas till USD den dag som evenemanget betalas med den valutakurs som gäller vid tidpunkten för växlingen. Denna kurs kommer att bestämmas enligt Hilton Honors eget gottfinnande, baserat på standardmässiga valutaväxlingsmetoder, men den kan skilja sig från valutaväxlingsmetoder som används av kreditkortsföretag.
 8. Det kan ta 6–8 veckor efter att evenemanget har betalats helt till att poäng kommer in (och flygbonus om hotellet väljer att erbjuda flygbonus i tillägg till poäng för evenemanget) på medlemmens konto.
 9. Evenemangsplanerarbonusen är tillgänglig för reseombud, reseförsäljare eller konferensplanerare som bokar och fullbordar ett kvalificerande evenemang.
 10. Flygbolagsprogram som deltar i Hilton Honors™ evenemangsplanerarprogram (om det är tillämpligt) kan ändras utan föregående meddelande. Flygmil som insamlats och förmåner som delats ut lyder under de allmänna villkoren för varje deltagande flygbolags förmånsprogram.
 11. Hilton Honors evenemangsplanerarbonus delas ut efter hotellets egna gottfinnande och kanske inte delas ut för alla gruppevenemang. Andra begränsningar kan också gälla.
 12. Inga Hilton Honors-poäng eller flygmil kommer att tilldelas vid frånvaro eller inställda evenemang när evenemanget garanteras med kreditkort men sedan inte hålls – oavsett om kreditkortet debiteras för en del av evenemanget eller inte, enligt hotellets policy angående frånvaro eller inställning.
 13. Medlemskap i Hilton Honors, förtjänst av Points & Miles samt inlösen av poäng är föremål för villkoren för Hilton Honors. Förtjänster för evenemangsplanerare är ogiltiga där detta förbjuds enligt lokal lag.

Evenemangsbonusprogram – Hotell utanför USA och Kanada

 1. Endast den person som är angiven i avtalet är berättigad att få Hilton Honors-evenemangsbonuspoäng från hotellet och flygbonus för berättigande avgifter som förknippas med evenemanget. Mängden bonuspoäng för evenemanget bestäms av hotellet och måste förhandlas och överenskommas i evenemangsavtalet. Hotellet kan bestämma efter eget gottfinnande huruvida evenemanget gäller för evenemangsbonusprogrammet.
 2. Berättigande avgifter innefattar alla evenemangsförknippade utgifter (listas i avtalet) som betalas av mötes- eller evenemangsplaneraren som står i avtalet (såsom hyra av konferensrum, catering, gästrum, med undantag för skatter och serviceavgifter). Om gästrum inte innefattas i evenemangsbonusavtalet kommer medlemmar som bokar rum under sitt eget konto att kunna få Points & Miles® för vistelser i enlighet med Hilton Honors allmänna villkor. Om gästrum inte innefattas i evenemangsbonusavtalet kommer medlemmar som bokar rum under sitt eget konto inte att kunna få Points & Miles® för vistelsen Hotellet kan efter eget gottfinnande bestämma huruvida avgifterna är berättigande avgifter. Ett kvalificerande evenemang kan innefatta, men är inte begränsat till, ett grupp- eller affärsmöte, evenemang såsom bröllopsmottagningar, familjeåterföreningar eller konferenser som avtalats genom försäljnings- eller cateringavdelningen och som sålts till publicerade priser med ett minsta värde på 1 000 USD i berättigande avgifter.
 3. Erbjudandet gäller endast nya mötesbokningar.
 4. Högst 100 000 Hilton Honors-poäng och 100 000 flygmil (eller motsvarande, beroende på flygbolagspartner) kan tjänas per evenemang.
 5. Medlemmar som arrangerar kvalificerande evenemang på hotell inom Hilton-familjen utanför USA och Kanada kan få 1 Hilton Honors-bonuspoäng och 1 flygbonuspoäng per spenderad USD** eller 1,5 Hilton Honors-bonuspoäng per spenderad USD.**
 6. Hilton Honors-evenemangskrediter är kuponger som kan köpas med Hilton Honors-poäng, vilka kan användas som kredit för framtida bokningar på hotell inom Hilton-familjen utanför USA och Kanada. Evenemangskrediter kan lösas in genom att ringa närmaste kontor för Hiltons bokningar och kundvård och uppge en förmånskod. Kupongen med evenemangskredit skickas sedan till dig via reguljär post eller e-post. Mötes- eller evenemangsplanerare visar sedan upp kupongen för hotellet vid bokningen av nästa evenemang och får gällande rabatt (150 USD, 250 USD eller 500 USD). Dessa kuponger gäller i ett år efter datumet för inlösen.
 7. Mottagaren av evenemangsbonusen måste inte vara registrerad gäst eller delta i mötet. Mottagaren av evenemangsbonus måste vara medlem i Hilton Honors för att kunna få Hilton Honors Points & Miles® i samband med evenemanget. Enskilda personer kan registrera sig i Hilton Honors för att uppfylla det här kravet för berättigande.
 8. Hilton Honors-poäng och flygmil som ges för kvalificerande evenemang kommer att baseras på lokal valuta växlad till USD**. Lokala valutor kommer att växlas till USD den dag som evenemanget betalas med den valutakurs som gäller vid tidpunkten för växlingen. Det här priset kommer att bestämmas enligt Hilton Honors egna gottfinnande, baserat på standardmässiga växlingsmetoder.
 9. Det kan ta 6–8 veckor efter att mötet har betalats innan poäng och flygbonus kommer in på medlemmens konto.
 10. Hilton Honors-evenemangsbonusen är tillgänglig för reseombud, reseförsäljare eller konferensplanerare som bokar ett kvalificerande evenemang†.
 11. Flygbolagsprogram som deltar i Hilton Honors-evenemangsbonusprogram kan ändras utan föregående meddelande. Flygmil som insamlats och förmåner som delats ut lyder under de allmänna villkoren för varje deltagande flygbolags förmånsprogram.
 12. Hilton Honors evenemangsbonus delas ut efter hotellets egna gottfinnande och kanske inte delas ut för alla gruppevenemang. Andra begränsningar kan också gälla.
 13. Inga Hilton Honors-poäng eller flygmil kommer att tilldelas vid frånvaro eller inställda evenemang när evenemanget garanteras med kreditkort men sedan inte hålls – oavsett om kreditkortet debiteras för en del av evenemanget eller inte, enligt hotellets policy angående frånvaro eller inställning.
 14. Medlemskap i Hilton Honors, förtjänst av Points & Miles samt inlösen av poäng är föremål för villkoren för Hilton Honors. Evenemangsbonusprogrammet är ogiltigt där detta förbjuds enligt lag.

*Minst 200 000 JPY i Japan
**150 JPY i Japan
†Förutom för reseombud som kan få provision och bor i Japan; endast för hotell i Japan

Poängköpsprogram

 1. Poängköp är tillgängligt för medlemmar genom två olika kanaler:

  Poängköp utan bokning: Poäng kan köpas online eller via skriftlig begäran, telefon eller e-post till Hilton-bokningar och kundvård. Medlemmar kan köpa upp till 80 000 Hilton Honors-bonuspoäng per kalenderår. Poäng måste köpas i 1 000 poängsteg. Inköpsgränsen och kostnaden för poäng kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Den totala kostnaden för poäng kommer att visas för medlemmen under bokningsprocessen innan köpet är slutfört. Alla köp måste göras i USD. Poäng som köps genom den här kanalen kommer att behandlas av Points.com och köpet lyder under Points.coms allmänna villkor för poängköp.

  Poängköp under bokning: Förutom alternativet med poängköp utan bokning kan medlemmar köpa poäng under bokningsprocessen när medlemmen inte har tillräckligt många poäng för att lösa in en förmånsvistelse. Medlemmar kan köpa ett obegränsat antal poäng upp till det totala antalet poäng som krävs för att lösa in medlemmens önskade förmånsvistelse. Medlemmar måste köpa dessa poäng under bokningen av förmånsvistelsen, antingen via kreditkort online eller på telefon till 1-800-4HONORS (1-800-446.6677) i USA. Medlemmar kan enligt Hilton Honors egna gottfinnande när som helst begränsas med avseende på hur många poäng de kan köpa via detta alternativ och denna gräns kan ändras när som helst och utan föregående meddelande. Kostnaden för poäng som köps via detta alternativ är beroende av antalet poäng som köps och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Den totala kostnaden för poäng kommer att visas under bokningsprocessen före köpet. Alla köp måste göras i USD. Poäng som köps under bokning kommer att behandlas av Points.com och köpet lyder under Points.coms allmänna villkor för poängköp.
 2. Poäng som köps i poängköpsprogrammet lyder under Hilton Honors-programmets allmänna villkor.
 3. Nya Hilton Honors-medlemmar kan köpa poäng 30 dagar efter registrering om kontot har aktiviteter som omfattar en vistelse (såsom definieras häri) eller om de tjänar Hilton Honors-poäng via en Hilton Honors-marknadsföringspartner. Nya medlemmar kan köpa poäng 90 dagar efter registreringen, oavsett kontoaktivitet.
 4. Försäljning, byte, bortskänkning eller överlåtelse av Hilton Honors-poäng, poängförmåner eller andra fördelar från någon annan än Hilton Honors är strängt förbjudet. Hilton Honors-poäng, inklusive poäng som har köpts under poänginköpsprogrammet kan överföras till andra Hilton Honors-medlemmar. Poäng som köps i poänginköpsprogrammet är ej återbetalbara.
 5. Poäng som köps i poänginköpsprogrammet läggs omedelbart in på medlemmens Hilton Honors-konto (förutsatt att det inte finns några tekniska problem som förhindrar omedelbar insättning).
 6. Varje Hilton Honors-medlem eller två (2) medlemmar med ett andelsfondkonto får högst köpa fyrtio tusen (80 000) poäng utan bokning under ett kalenderår och för poäng som köps under bokning kan gränser sättas per bokning och per kalenderår enligt Hilton Honors egna gottfinnande, vilket kan ändras. Poäng utöver dessa gränser kommer inte att läggas in på någon medlems konton, oavsett om medlemmen har skickat betalning för sådana poäng.
 7. Om det skulle föreligga poäng- eller pengaavvikelser ska beräkningar enligt dessa villkor baseras på uppgifter i Hilton Honors register och dessa uppgifter ska ha företräde över uppgifter i andra register. All felaktig användning av Hilton Honors-poäng skall utgöra orsak till omedelbart beslagstagande och förverkande av sådana poäng och kan utgöra orsak till att alla poäng på medlemmens konto förverkas och/eller att medlemmen utesluts ur Hilton Honors-programmet, enligt Hilton Honors egna gottfinnande.
 8. Alla inköpta poäng kommer att vara de första poängen som löses in när medlemmen löser in poäng mot förmåner.
 9. Genom att använda poängköpsprogrammet bekräftar medlemmen sitt samtycke till dessa allmänna villkor.
 10. Medlemskap i Hilton Honors, förtjänst av Points & Miles® samt inlösen av poäng är föremål för villkoren för Hilton Honors. Hilton Honors förbehåller sig rätten att ändra Hilton Honors-programmets regler, bestämmelser, villkor, reseförmåner och tröskelvärden samt specialerbjudanden, när som helst utan föregående meddelande. Hilton Honors förbehåller sig också rätten att avsluta poängköpsprogrammet med sex (6) månaders allmänt meddelande.

Poängsamling och poängöverföring med Hilton Honors

Hilton Honors-medlemmar kan överföra Hilton Honors-poäng till andra Hilton Honors-medlemmar via poängsamling eller 1-till-1-överföring i steg på 1 000 poäng och upp till 500 000 poäng. Varje Hilton Honors-medlem kan överföra högst fem hundra tusen (500 000) poäng eller ta emot två miljoner (2 000 000) poäng per kalenderår via sammanlagd poängsamling eller överföring. Varje Hilton Honors-medlem kan göra högst sex (6) överföringar till andra medlemskonton och sex (6) Hilton-poängsamlingstransaktioner per kalenderår. Inbjudningar till att gå med i en poängpool betraktas inte som transaktioner. Transaktioner avser överföring av poäng till ett annat medlemskonto, antingen via 1-till-1-överföring mellan konton eller via poängsamling.

Poäng utöver dessa gränser kommer inte att läggas till på någon medlems konto. Gränserna fastställs uteslutande av Hilton Honors Worldwide L.L.C. och kan komma att ändras.

En ny Hilton Honors-medlem kan samla poäng i en pool och överföra eller ta emot poäng 30 dagar efter registreringen, förutsatt att det finns aktiviteter på kontot.  90 dagar efter registreringen kan en ny medlem samla poäng i en pool och överföra eller ta emot poäng, oavsett kontoaktivitet.

Försäljning av Hilton Honors-poäng, förmåner eller andra fördelar från någon annan än Hilton Honors är strängt förbjudet. All felaktig användning av Hilton Honors-poäng skall utgöra orsak till omedelbart beslagstagande och förverkande av sådana poäng och kan utgöra orsak till att alla poäng på medlemmens konto förverkas och att medlemmen utesluts ur Hilton Honors-programmet, enligt Hilton Honors egna gottfinnande.

En e-postadress måste anges. Den kommer dock endast att användas för transaktionsinformation och marknadsföring i samband med transaktioner. Alla Hilton Honors-villkor gäller.

Hilton Honors-andelsfond

 1. Från och med 1 april 2004 är nya Hilton Honors-andelsfondskonton inte längre tillgängliga. Medlemmar som har ett andelsfondskonto från 31 mars 2004 kommer även fortsättningsvis att få andelsfondsfördelar.
 2. Hilton Honors-andelsfondsförmåner är avsedda att ge gifta par möjlighet att kombinera sina förtjänade poäng i utbyte mot förmåner eller kombinera sina förtjänster av poäng eller vistelser i utbyte mot kvalificering för specialkampanjer eller Elite-nivå. Hilton Honors-andelsfonden är inte avsedd för att ge dubbla bonusar eller förmåner.
 3. Hilton Honors-andelsfondskonton är endast tillgängliga för par som är gifta enligt lagarna i delstaten, provinsen eller landet i vilket paret bor.
 4. För alla Hilton Honors-andelsfondskonton som kombineras mellan 1 januari 1990 och 31 mars 2004 kommer endast en Hilton Honors-registrerings- eller aktiveringsbonus att tillåtas för det gemensamma kontot.
 5. Varje make/maka som deltar i en Hilton Honors-andelsfond kommer att få samma Hilton Honors-kontonummer. När Hilton Honors-andelsfonden skapas kommer namnet och adressen för den ena maken/makan att anges som mottagare av all Hilton Honors-korrespondens.
 6. Endast ett utdrag kommer att skickas ut per Hilton Honors-andelsfondskonto. Individuella resor som samlas in av endera makan kommer att visas på ett gemensamt utdrag för Hilton Honors-andelsfonden. När en förmån begärs kommer poängen att dras från det gemensamma saldot. Enskilda saldon kommer inte att vara tillgängligt för Hilton Honors-andelsfondsdeltagare.
 7. Endera maken/makan kan använda alla insamlade poäng för att begära förmåner för vilka Hilton Honors-andelsfonden har tillräckligt många poäng. Hilton Honors ansvarar inte för och bär inget skadeansvar för oenigheter eller tvister mellan medlemmar med avseende på användning av insamlade poäng på Hilton Honors-andelsfondkontot.
 8. Om en medlem avlider kommer poängen på Hilton Honors-andelsfondkontot att tillfalla den andra maken/makan. Vid skilsmässa kommer 50 % av poängen i Hilton Honors-andelsfonden att gå till varje medlem. Båda makarna måste skriva under för att begära att kontot upplöses. Hilton Honors kan kräva officiell dokumentation som bevisar dödsfall eller skilsmässa. Hilton Honors ansvarar inte för och bär inget skadeansvar för oenigheter eller tvister mellan medlemmar med avseende på upplösningen av Hilton Honors-andelsfondkontot. Utöver det som framställs specifikt häri kan varken insamlade poäng eller andelsbevis överlåtas vid dödsfall, som en del av ett familjeärende eller på annat sätt genom tillämpning av lag.
 9. Alla allmänna villkor för Hilton Honors-programmet gäller för Hilton Honors-andelsfondskonton och medlemmar. Alla tolkningar av programvillkoren skall göras enligt Hilton Honors egna gottfinnande.

Samtycke till vår användning av information som samlats in om dig

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Hiltons globala integritetspolicy (”integritetspolicyn”).

Dessutom kan vi samla in ytterligare personuppgifter om dig genom ditt deltagande i Hilton Honors-programmet. Vi kan också använda och dela dina personuppgifter på de sätt som beskrivs nedan, i tillägg till vad som beskrivs i integritetspolicyn. Dessa allmänna villkor kompletterar integritetspolicyn vad gäller behandling av personuppgifter för Hilton Honors-programmedlemmar. Om du inte samtycker till dessa villkor kan du inte gå med i Hilton Honors-programmet.

Ytterligare personuppgifter vi samlar in innefattar information som du uppger när du registrerar dig för Hilton Honors-programmet eller när du hanterar profilen online. Under registreringen måste du uppge namn, bostadsadress och e-postadress. När du hanterar din profil online har du möjlighet att lämna ytterligare information om vilka flygbolagspartner du föredrar och dina kontonummer i deras lojalitetsprogram, vilken rumstyp du föredrar, önskat språk, dina kreditkortskonton, dina önskemål avseende mottagande av nyheter, erbjudanden och information från företag som ingår i Hilton-familjen samt att skapa ett användar-ID och ett lösenord.

Förutom användningen och delningen som anges i integritetspolicyn kan vi använda och dela vissa delar av dina personuppgifter för att kunna administrera Hilton Honors-programmet. Detta kan innefatta delning av din personliga information med våra samarbetspartners för att kreditera dig flygmil eller andra förmåner genom ditt deltagande i Hilton Honors-programmet.

Genom att registrera dig samtycker du också till att informationen överförs till länder där våra informationsbehandlingsanläggningar, affärsrörelser och hotell finns, innefattande USA och andra länder där dataskydd kan skilja sig från de som finns i ditt hemland.

För att se till att dina personliga uppgifter är riktiga och uppdaterade kan vi också dela informationen med tredje part i syfte att uppdatera och förbättra kvaliteten och innehållet i informationen vi tillhandahåller dig.

Som medlem kan du få ytterligare meddelanden från oss, inklusive Hilton Honors-utdrag, nyheter från tredje part samt erbjudanden specifika för medlemmar. Du kan även få meddelanden från våra samarbetspartners som vi samkör marknadsföringen med. Medlemmar på vissa nivåer kan också få e-post efter vistelsen från oss. Du kan ändra vilka meddelanden du ska få från oss genom att logga in på ditt konto online och hantera dina abonnemang, eller genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn.

Vi kan ändra dessa allmänna villkor vid olika tidpunkter genom att lägga upp de reviderade allmänna villkoren på vår webbplats. Vi kan då och då göra ändringar i integritetspolicyn, vilket beskrivs i integritetspolicyn. Ditt fortsatta deltagande i Hilton Honors-programmet efter att ändringar av dessa allmänna villkor eller integritetspolicyn har lagts upp anger ditt godkännande av ändringarna.

Villkor för deltagande

HILTON HONORS TILLHANDAHÅLLER HILTON HONORS-PROGRAMMET, DESSA OCH ANNAT MATERIAL SAMT ANDRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER I BEFINTLIGT SKICK OCH AVSÄGER SIG, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, UTTRYCKLIGEN ALLA SLAGS GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, DESIGN, NOGGRANNHET, FUNKTION, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. Du samtycker dessutom till att Hilton Honors inte framställer eller garanterar att Hilton Honors-programmet eller andra sådana produkter och tjänster kommer att vara oavbrutna, utan utelämnanden eller att fel kommer att korrigeras eller att ändringar kommer att implementeras. HILTON SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMLIGHET, ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR GENOM HILTON HONORS-PROGRAMMET ELLER NÅGRA ANDRA SÅDANA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, ÄVEN OM EN BEHÖRIG REPRESENTANT FÖR HILTON HONORS HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. Vissa rättsskipningsområden tillåter inte uteslutande eller begränsande av tillfälliga skador eller följdskador, därför gäller sådana undantag kanske inte dig. I händelse av att Hilton Honors hålls ansvarigt för skador som förknippas med sådana fall begränsas din enda gottgörelse till ersättning för tjänster eller produkter som du hat betalat till den ansvariga enheten som inte tillhandahölls av en sådan enhet. Du avsäger dig härmed alla rättigheter till att framföra krav eller talan i samband med sådana fall i något forum efter två (2) år efter det första inträffandet av handlingen, händelsen, tillståndet eller utelämnandet som kravet eller talan grundar sig på. Om några villkor i dessa officiella regler bedöms vara ogiltiga eller ej möjliga att upprätthålla ska resterande villkor häri förbli i full kraft och verkan. Hilton Honors underlåtenhet att utöva rättigheter som Hilton Honors beviljas härunder vid inträffande av några av de oförutsedda händelser som beskrivs i detta avtal ska inte utgöra en friskrivning från sådana rättigheter om sådana oförutsedda händelser återkommer.

 
Powered By OneLink