ข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส

วันที่มีผล 19 สิงหาคม 2016 เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนหน้า การเข้าร่วมหรือคงการเข้าร่วมหลังจากวันที่มีผลหมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อมูลต่อไปนี้รวมกันเป็นเกณฑ์พื้นฐานการเข้าร่วมโปรแกรมรางวัลสำหรับแขกของฮิลตัน ออนเนอร์ส ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "โปรแกรม") ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์ส ("สมาชิก") และ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. ("Hilton Honors Worldwide, L.L.C." หรือ "เรา") การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ของคุณจะได้รับการดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณมีหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

หากต้องการการชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ที่ใกล้ที่สุด หรือส่งอีเมลมาที่ hhonors@hilton.com อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมของฮิลตัน ออนเนอร์สไม่สามารถแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hilton Honors Worldwide, L.L.C.

ทั่วไป

 1. การมอบการเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของ Hilton Honors Worldwide, Inc. อย่างสมบูรณ์ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. หมายถึง Hilton Honors Worldwide, L.L.C. บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ คู่ค้า พนักงาน และตัวแทน
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สได้รับการดูแลและตีความภายใต้กฎหมายของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่ส่งผลต่อตัวเลือกกฎหมาย หรือข้อขัดแย้งของเงื่อนไขและกฎระเบียบของกฎหมายที่จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของมลรัฐอื่นๆ ไม่สามารถแก้ไขการอ้างสิทธิ์ผ่านการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ การเข้าร่วมโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายความว่า สมาชิกยินยอมที่จะให้การพิจารณาคดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของ Eastern District of Virginia หรือหากไม่มีเขตอำนาจศาลส่วนกลาง การพิจารณาคดีทั้งหมดอยู่ในอำนาจของแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี มลรัฐเวอร์จิเนีย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้านี้ทั้งหมด
 3. การเป็นสมาชิกและการสมัครสมาชิกในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สจะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายในประเทศภูมิลำเนาของสมาชิกหรือผู้สมัครมีการห้ามการเป็นสมาชิก
 4. โปรแกรมไม่มีวันที่ยุติที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอาจดำเนินการต่อไปจนกว่า Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. จะตัดสินใจยุติโปรแกรมได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกจะมีเวลาสิบสองเดือนหลังจากวันที่ประกาศยุติโปรแกรม เพื่อสะสมและแลกรางวัลที่ต้องการ ทั้งนี้ หมายความว่า Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. จะยุติสิทธิ์ในการสะสมคะแนนและแลกรางวัลของคุณหลังจากที่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ประกาศยุติโปรแกรมแล้วสิบสองเดือน ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลานานเพียงใด
 5. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. สงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ขั้นตอน เงื่อนไข สิทธิประโยชน์ รางวัลหรือระดับของรางวัลเกี่ยวกับโปรแกรมตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อมูลค่าของคะแนน หรือใบรับรองรางวัล หรือการยืนยันที่สะสมไปแล้ว ทั้งนี้ หมายความว่า Hilton Honors Worldwide, L.L.C. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ แต่ไม่จำกัดเพียงโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton การเข้าร่วมของบริษัทคู่ค้าด้านการท่องเที่ยว กฎระเบียบสำหรับการรับคะแนนสะสมฮิลตัน ออนเนอร์ส ระดับการแลกรับรางวัล กฎระเบียบและขั้นตอนสำหรับการใช้รางวัล ความพร้อมให้บริการต่อเนื่องของรางวัล ประเภทของรางวัล และคุณลักษณะของข้อเสนอพิเศษ
 6. บุคคลที่มีอายุบรรลุนิติภาวะตามกำหนดของเมืองที่พำนักของตนเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์ส และร่วมเป็นสมาชิก (หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกโดย Hilton Honors Worldwide, L.L.C.) ไม่อนุญาตให้องค์กร สมาคม หรือกลุ่มบุคคลลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์ส คู่สมรสที่เป็นสมาชิกกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สก่อนวันที่ 1 เมษายน 2004 สามารถเข้าร่วมโปรแกรมร่วมกันได้ผ่าน กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 7. การเป็นสมาชิกโปรแกรมให้สิทธิ์สมาชิกในการรับคะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกเป็นรางวัลได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม การมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลของสมาชิกเป็นไปตามเจตนาที่ดี อย่างไรก็ตาม อาจไม่สามารถมอบสิทธิประโยชน์และรางวัลดังกล่าวได้ หากกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศที่สมาชิกพำนักอยู่ไม่อนุญาต
 8. สมาชิกต้องไม่มีการเป็นสมาชิกหรือรับคะแนนในหลายบัญชี
 9. Hilton Honors Worldwide, L.L.C. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส รวมถึงสถานะระดับ Elite (รวมถึงสถานะสมาชิก Silver Elite Gold Elite และ Diamond Elite) ของสมาชิกที่มีลักษณะการใช้งานโปรแกรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือวัตถุประสงค์ของโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกรับรางวัล หรือการใช้ใบรับรอง นอกจากนี้ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกของสมาชิกที่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะเชื่อว่า หรือในกรณีที่มีมูลเหตุอันควรให้สงสัยว่ามีลักษณะดังนี้
  1. การกระทำในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายกลาง ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติที่มีผลบังคับใช้
  2. ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรแกรม
  3. เกี่ยวข้องในการฉ้อโกงหรือการประพฤติที่ไม่ซื่อตรง ลักทรัพย์ การประพฤติผิดหรือประพฤติมิชอบในด้านการบัญชี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแลกรับรางวัลหรือการใช้ใบรับรอง หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของสมาชิก
  4. เกี่ยวข้องในการประพฤติในทางที่ผิด ฉ้อโกง ก่อกวน ไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ หรือเป็นปรปักษ์ ไม่ว่าจะทางกายภาพ วาจา หรือลายลักษณ์อักษร ที่กระทำต่อโรงแรมใดก็ตามในกลุ่ม Hilton หรือแขกหรือพนักงานของโรงแรม หรือต่อ Hilton หรือต่อพนักงาน หรือพนักงานสัญญาจ้าง หรือ
  5. ล้มเหลวที่จะชำระใบเรียกเก็บเงินหรือรายการบัญชีที่ถึงกำหนดชำระแก่ Hilton หรือโรงแรมใดก็ตามในกลุ่ม Hilton
  การเป็นสมาชิกที่ถูกยกเลิกดังกล่าวอาจนำไปสู่การสูญเสียคะแนนสะสมทั้งหมด และการยกเลิกใบรับรองฮิลตัน ออนเนอร์ส สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ รวมถึงสูญเสียสถานะระดับ Elite ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการยกเลิกการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแล้ว Hilton Honors Worldwide, L.L.C. ยังมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทางปกครองและ/หรือทางกฎหมายที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟ้องคดีอาญา ตามที่เห็นสมควรโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 10. ห้ามมิให้ขายหรือแลกเปลี่ยนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส บัตรกำนัล การยืนยันรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของฮิลตัน ออนเนอร์สใดๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินการของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. การโอน ขาย หรือกำหนดคะแนน ใบรับรอง หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ Hilton เห็นว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมตามดุลยพินิจของบริษัท อาจถูกริบหรือยกเลิก
 11. การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมทั้งหมดต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว
 12. คำว่า "โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton" ตามที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หมายถึง โรงแรมหนึ่งๆ ภายในกลุ่ม Hilton ที่ใช้แบรนด์เดียวกันและโรงแรมอื่นๆ ที่เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 13. สมาชิกที่ไม่มีกิจกรรมที่มีสิทธิ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. - ง. ด้านล่างในระยะเวลา 12 เดือนติดกันอาจถูกนำออกจากโปรแกรม และจะต้องถูกริบคะแนนสะสมทั้งหมด สมาชิกดังกล่าวอาจได้รับอนุญาตให้อยู่ในโปรแกรมต่อไป และถูกนำออกไปหลังจากไม่ใช้งานเป็นระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide หากต้องการเก็บคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่สะสมไว้เอาไว้ สมาชิกต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดกัน ดังนี้
  1. เข้าพักในโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
  2. รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ผ่านแหล่งที่มาบุคคลที่สามของการสะสมคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตที่ร่วมดำเนินการกับ Hilton ตามข้อกำหนดของแหล่งที่มาดังกล่าว
  3. ซื้อคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือ
  4. บริจาคคะแนนผ่าน โปรแกรมบริจาคของฮิลตัน ออนเนอร์ส
 14. หากไม่ดำเนินการตาม (ก), (ข), (ค) หรือ (ง) ตามที่ระบุไว้ด้านบนจะส่งผลให้มีการริบคะแนนสะสมทั้งหมด หลังจากการไม่ใช้งานเป็นเวลานานห้าปี จนถึงการปิดใช้งานบัญชีของสมาชิก เมื่อมีการริบคะแนนแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถเรียกคืนคะแนนที่ถูกริบไปได้ แต่สมาชิกสามารถเริ่มรับคะแนนใหม่ได้หลังจากนั้น รางวัลใดๆ ที่สมาชิกแลกก่อนการริบคะแนน (เช่น การจองโรงแรมหรือบัตรกำนัลการเช่ารถที่ได้รับ) จะยังสามารถใช้งานได้ ข้อกำหนดนี้มีผลต่อทุกๆ ปีของการลงทะเบียน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปีแรกของการลงทะเบียน สมาชิกที่ไม่ชำระการจำนองที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่ Hilton Grand Vacations® เป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชำระเงินต้น การชำระเงินดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า และค่าธรรมเนียมการบริการ จะถูกริบคะแนนเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนคะแนนที่สะสมที่เกี่ยวข้องกับ Hilton Grand Vacations® นอกจากนี้ สมาชิกที่ไม่ชำระยอดคงค้างให้กับ Hilton Grand Vacations® จะถูกริบสถานะระดับ Elite ใดๆ ที่ได้รับผ่าน Hilton Grand Vacations®
 15. สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่รับรู้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และจำนวนคะแนนในบัญชีของตนอยู่เสมอ Hilton อาจลอง (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ส่งการติดต่อทางจดหมายถึงสมาชิกที่มีการใช้งาน เพื่อแจ้งเรื่องที่สมาชิกสนใจ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนการริบคะแนน หรือการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. หรือบริษัทบุคคลที่สามที่เข้าร่วมเป็นคู่ค้าด้านการตลาดของโปรแกรม ("คู่ค้าด้านการตลาด") จะไม่รับผิดหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบสำหรับการคัดข้อมูลติดต่อของสมาชิกที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก หรือสมาชิกเป็นผู้ใช้ สำหรับข้อผิดพลาดของบุคคล สำหรับการขัดจังหวะ การลบ หากละเว้น ความเสียหาย หรือความล้มเหลวของสายเครือข่ายโทรศัพท์ใดๆ หรือการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ การไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์ใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือที่ไม่ใช่ทางเทคนิค หรือการทำงานผิดปกติ สำหรับไปรษณีย์ที่สูญหาย ส่งถึงช้า ถูกขโมย อ่านไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ บิดเบือน จ่าหน้าผิด ฉีกขาด หรือพัสดุที่เกินกำหนด หรือจดหมายอื่นๆ หรืออีเมล ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ
 16. สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่สร้างข้อมูลการเข้าถึงบัญชีส่วนตัว และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว หากความปลอดภัยดังกล่าวถูกฝ่าฝืนโดยสมาชิก หรือบุคคลที่สาม Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. จะไม่รับผิดสำหรับการเข้าถึงบัญชีดังกล่าวใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยสมาชิก การสะสมคะแนน การแลกรางวัล หรือกิจกรรมอื่นๆ ของบัญชีที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. จะไม่รับผิดชอบในการคืนคะแนนใดๆ ที่ถูกแลก หรือความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นๆ ที่ถูกอ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวให้สมาชิก หากสมาชิกรับทราบกิจกรรมฉ้อฉลใดๆ ซึ่งรวมถึงการแลกคะแนนหรือรางวัลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกต้องรายงานกิจกรรมฉ้อฉลดังกล่าวต่อ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันหลังจากเกิดเหตุ และแจ้งข้อมูลที่ร้องขอเพิ่มเติมทั้งหมด และร่วมมือกับ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. เพื่อที่จะมีสิทธิ์ในการทดแทนคะแนนหรือรางวัลที่สูญเสียไป ซึ่งการทดแทนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว
 17. สมาชิกแต่ละรายมีหน้าที่แจ้ง Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของตน
 18. คะแนนที่สะสม ตลอดจนใบรับรองและการยืนยันรางวัลไม่ถือเป็นทรัพย์สินของสมาชิก ไม่สามารถโอนคะแนนที่สะสม ตลอดจนใบรับรอง/การยืนยันรางวัลในทุกกรณี หรือตามการดำเนินการของกฎหมาย เว้นแต่ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ณ ที่นี้ คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีรายชื่อในบัญชีสามารถใช้คะแนนและใบรับรองที่สะสมโดยสมาชิกกองทุนรวมได้
 19. แม้ว่าจะมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และบริการเฉพาะโปรแกรมสำหรับสมาชิกทั้งหมด แต่สิทธิประโยชน์และบริการที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton อาจแตกต่างกันไป หาก Hilton Honors Worldwide, L.L.C. หรือคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส ปฏิเสธการมอบคะแนนหรือสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกอย่างไม่สมควร การรับผิดของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. หรือคู่ค้าด้านการตลาดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเทียบเท่ากับคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ตามการตัดสินของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว
 20. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ไม่รับผิดชอบ และไม่รับผิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคู่ค้าด้านการตลาดใดๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อรางวัลของโปรแกรมที่มอบให้ การสะสมคะแนน หรือการลดค่าของใบรับรองต่างๆ
 21. ข้อความทั้งหมดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่มีเจตนาหรือต้องตีความเพื่อสร้างหรือก่อตั้งความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทตัวแทน คู่ค้า หรือการลงทุนร่วมกับ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. และคู่ค้าด้านการตลาด
 22. ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต คะแนนในบัญชีของสมาชิกสามารถโอนให้กับสมาชิกรายอื่นที่มีการใช้งาน เมื่อ Hilton Honors Worldwide ได้รับและอนุมัติเอกสารและข้อมูลที่ร้องขอบางประการ ดูเอกสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการถ่ายโอนสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ในการใช้สิทธิ์ ต้องมีคำขอการโอนและแสดงเอกสารรวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดภายในหนึ่งปีนับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต การโอนใดๆ ก็ตามอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงฝ่ายเดียว การตัดสินใจใดๆ ของ Hilton Honors Worldwide ในการตอบสนองคำขอเกี่ยวกับการโอนถือเป็นสิ้นสุด และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการตรวจสอบหรือการโต้แย้งหลังจากนี้ สถานะ Elite ไม่สามารถโอนได้ และคะแนนที่ได้รับจากสมาชิกผ่านการโอนนั้นจะไม่นับเป็นคะแนนเพื่อให้ได้รับสถานะ Elite

เกณฑ์การสะสมคะแนน

 1. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เป็นโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton เท่านั้น โรงแรมที่เข้าร่วมภายในกลุ่ม Hilton อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดดูรายชื่อโรงแรมที่ Hilton.com หรือที่ HHonors.com เพื่อดูโรงแรมที่เข้าร่วม โรงแรม Hampton by Hilton™ ทุกสาขาในสาธารณรัฐจีนไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สของ Hilton ในขณะนี้ หากโรงแรมหนึ่งๆ ไม่ได้เป็นโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton แล้ว การเข้าพักหลังจากวันที่โรงแรมออกจากกลุ่มจะไม่มีสิทธิ์รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ว่าจะดำเนินการจองเมื่อใด
 2. หากต้องการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเข้าพักในโรงแรม สมาชิกจะต้องลงทะเบียน เป็นสมาชิกแบบชำระเงินที่โรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมภายในกลุ่ม Hilton และมีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ สมาชิกยังสามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับการเรียกเก็บที่มีสิทธิ์จากบัตรเครดิตฮิลตัน ออนเนอร์ส สามารถดูรายชื่อบัตรเครดิตดังกล่าวได้ที่นี่ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แสดงในข้อตกลงของสมาชิกบัตร ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรเครดิตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถรับคะแนนได้จากกิจกรรมอื่นๆ ที่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. กำหนดเป็นครั้งคราวด้วย
 3. "การเข้าพัก" หมายถึงจำนวนคืนทั้งหมดที่เข้าพักติดต่อกันที่โรงแรมเดียวกัน ไม่ว่าแขกเช็คเอาต์และเช็คอินเข้ามาใหม่อีกหรือไม่ ข้อยกเว้นจากคำจำกัดความของคำว่า "การเข้าพัก" ได้แก่การเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ต่อไปนี้ แพ็คเกจของผู้ให้บริการนำเที่ยวแบบเหมา/แบบปกติ อัตราค่าห้องพักตามสัญญาสำหรับลูกเรือ อัตราส่วนลดสำหรับบริษัทท่องเที่ยว แพ็คเกจพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าใช้บริการคาสิโน อัตราค่าห้องพักสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งใช้สิทธิ์ของสมาชิกทีมงาน Go Hilton หรือการเดินทางของครอบครัวและเพื่อน การเข้าพักโดยใช้สิทธิ์ของ Hilton Grand Vacations Club และสิทธิ์ตามโปรแกรมไทม์แชร์ของ Hilton Club แพ็คเกจการตลาดของที่ต้องมีการนำเสนอการขาย ห้องพักอภินันทนาการหรือห้องพักที่เป็นการแลกเปลี่ยน รางวัลการเข้าพัก (ตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้) อัตราค่าห้องพักสุทธิแบบกลุ่ม อัตราค่าห้องพักกลุ่มที่จัดต่อเนื่องหรือกลุ่มไอที อัตราค่าห้องพักตามสัญญาเพื่อความบันเทิงหรือสำหรับการเข้าพักซ้ำ การจองผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (โดยไม่คำนึงถึงอัตราค่าห้องพักที่จ่ายไป) และช่องทางการจองที่ “ไม่ชัดเจน” ซึ่งแบรนด์อาจเป็นที่รู้หรือไม่รู้จักเมื่อทำการซื้อ อาจไม่ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส (หรือเครดิตการเข้าพัก) (ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ My Way) สำหรับ หรือระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์ หากการเข้าพักของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคืนเป็นการใช้คะแนนรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส การเข้าพักทั้งหมดในครั้งนั้นจะถือว่าเป็น "รางวัลการเข้าพัก" และจะไม่ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ยกเว้นกรณีที่สมาชิกใช้รางวัลการอัปเกรดห้องพัก จำนวนเงินใดๆ ก็ตามในการจองเดิมจะได้รับคะแนนและ/หรือไมล์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ โรงแรมที่ร่วมโปรแกรมจะเป็นผู้ตัดสินว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักเหล่านั้นมีสิทธิ์ได้รับคะแนนหรือไม่ เว้นแต่ว่าจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่โรงแรม Hampton by Hilton™,Homewood Suites by Hilton® และ Home2 Suites by Hilton® โรงแรม Hampton by Hilton™ ทุกสาขาในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สในขณะนี้
 4. จะไม่มีการมอบคะแนน ไมล์ หรือเครดิตสถานะระดับใดๆ สำหรับสถานการณ์ "การไม่เข้าพัก" เมื่อสมาชิกได้ทำการจองที่รับประกันโดยบัตรเครดิต แต่ไม่มาเช็คอินที่โรงแรม โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกถูกเรียกเก็บเงินส่วนใดส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่จองไว้ตามนโยบาย "การไม่เข้าพัก" ของโรงแรมหรือไม่
 5. สมาชิกสามารถรับคะแนนฐานจากห้องพักสูงสุดสองห้องต่อการเข้าพักหนึ่งครั้ง หากมีการชำระค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับห้องพักทั้งสองห้องในโฟลิโอเดียวกัน จะได้รับคะแนนฐานสำหรับค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในทั้งสองห้อง คำว่า "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" มีความหมายตามด้านล่างนี้ คะแนนโบนัสที่ออกตามคะแนนฐาน ซึ่งรวมถึงโบนัสตามระดับชั้น (15%, 25% หรือ 50% ขึ้นอยู่กับระดับของสมาชิก) คะแนนโบนัสที่ได้รับผ่านคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และโปรโมชันคะแนนฐานสองเท่าหรือสามเท่า จะใช้กับเครดิตคะแนนฐานทั้งหมดที่ได้รับสำหรับห้องพักทั้งสองห้อง สำหรับโบนัสอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคะแนนโบนัสคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส และโบนัสโปรโมชันอื่นๆ จะมีการให้คะแนนโบนัสแก่ห้องพักห้องเดียวเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับสถานะระดับ สมาชิกสามารถรับเครดิตการเข้าพักได้สำหรับห้องพักห้องเดียวเท่านั้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับไมล์สำหรับการเข้าพัก สามารถรับไมล์สำหรับห้องพักห้องเดียวเท่านั้น
 6. "คะแนนสะสมสองเท่า" หมายถึง สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเท่ากับจำนวนของคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างการพัก "คะแนนสะสมสามเท่า" หมายถึง สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัสเท่ากับจำนวนคะแนนพื้นฐานที่ได้รับระหว่างการพักสองเท่า คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 7. สมาชิกจะได้รับคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับทุกๆ ดอลลาร์สหรัฐ (หรือสกุลเงินอื่นๆ ในมูลค่าเทียบเท่า) ซึ่งถูกเรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินโรงแรมของสมาชิกแต่ละราย ("โฟลิโอที่มีสิทธิ์") สำหรับการเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมภายในกลุ่ม Hilton
 8. คำว่า “ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์” สำหรับโรงแรม Hilton®, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ byHilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™ Embassy Suites by Hilton™,Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® และ Waldorf Astoria* จะมีความหมายว่า: อัตราค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม โทรศัพท์ ซักรีด ภาพยนตร์จ่ายเมื่อดู ความบันเทิง และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสันทนาการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปที่ห้องพักของสมาชิกระหว่างการเข้าพักของสมาชิก ค่าใช้จ่ายที่ห้องอาหารหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้เรียกเก็บไปยังห้องพักของสมาชิกระหว่างการเข้าพักจะไม่มีสิทธิ์รับเครดิต โรงแรมดังกล่าวภายในกลุ่ม Hilton สามารถละเว้นการให้คะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีต่อบริษัทหรือบุคคลที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของโรงแรม โรงแรมไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายยา ร้านขายเสื้อผ้า แกลเลอรี หรือร้านค้าเฉพาะทาง สัมปทานกิจกรรมสันทนาการหรือความบันเทิง คำว่า “ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์” สำหรับโรงแรม Hampton by Hilton™, Home2 Suites by Hilton® และ HomewoodSuites by Hilton® หมายถึงอัตราค่าห้องพักเท่านั้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงหรือฟังก์ชันการจัดงานอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" สำหรับวัตถุประสงค์ในการสะสมคะแนน โดยมีข้อยกเว้นสำหรับคะแนนที่ได้รับจากการจัดการประชุมหรืองานอีเวนต์ที่มีคุณสมบัติผ่าน โปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์และโบนัสสำหรับงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าพักที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์"
 9. ภาษีของรัฐบาลกลาง ภาครัฐ หรือท้องถิ่นใดๆ ที่มีการเรียกเก็บ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการเข้าเมือง (city occupancy tax) ไม่ถือว่าเป็น "ค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์" และจะถูกละเว้นจากวัตถุประสงค์ของการสะสมคะแนนสำหรับการเข้าพักในโรงแรม
 10. สมาชิกไม่สามารถรับคะแนนฐานมากกว่า 100,000 คะแนนระหว่างการเข้าพักหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะมีค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์จำนวนเท่าใด ยกเว้นโรงแรม Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Homewood Suitesby Hilton, Home2 Suites by Hilton และ Waldorf Astoria Jeddah – Qasr Al Sharq ซึ่งไม่มีข้อจำกัดสูงสุด
 11. คะแนนที่มอบให้สำหรับการเข้าพักที่โรงแรมต่างๆ ภายในกลุ่ม Hilton นอกประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐทุกสัปดาห์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนทีมีผล ณ เวลาที่ทำการแปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนจะตัดสินตามดุลยพินิจของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน แต่อาจแตกต่างกันไปจากอัตราการแปลงสกุลเงินที่บริษัทบัตรเครดิตใช้
 12. สมาชิกที่มีใบเรียกเก็บเงินของโรงแรมถูกส่งไปที่บริษัทหนึ่งๆ โดยตรง และสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตการชำระหนี้เมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม การจัดการออกใบเรียกเก็บเงินหลักแบบกลุ่มที่ค่าใช้จ่ายของห้องพักหลายห้องรวมอยู่ในใบเรียกเก็บเงินเดียวกัน และส่งไปที่บริษัทหรือที่อยู่หนึ่งๆ หรือมีการชำระเมื่อเช็คเอาต์โดยบุคคลหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์รับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เรียกเก็บไปยังห้องของสมาชิก) ที่สมาชิกชำระโดยตรงเมื่อเช็คเอาต์ จะมีสิทธิ์รับเครดิตคะแนน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บไปยังใบเรียกเก็บเงินหลักจะไม่มีสิทธิ์รับคะแนน
 13. สามารถดูใบแสดงรายการกิจกรรมรายเดือนผ่านทางอีเมล หรือสมาชิกสามารถเข้าถึง ข้อมูลบัญชีในระบบออนไลน์
 14. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สำหรับรางวัลการเข้าพัก หรือการเข้าพักในโรงแรมที่แลกมาด้วยใบรับรองฟรี/ส่วนลดของคู่ค้าด้านการตลาด (เช่น รางวัลสะสมไมล์ หรือรางวัลการเดินทาง) เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในใบรับรอง แต่หากสมาชิกใช้รางวัลการอัปเกรดห้องพัก เงินจำนวนใดๆ ที่ใช้จ่ายในการจองเดิมจะได้รับคะแนนที่สอดคล้องกันข้อกำหนดเหล่านี้ สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสม (ไม่ใช่ไมล์) จากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ระหว่างการเข้าพักจากการได้รับรางวัล โดยค่าใช้จ่ายนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ที่โรงแรม Hilton®,Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™,Embassy Suites®, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® และ Waldorf Astoria สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเข้าพักจากการได้รับรางวัลที่โรงแรม Hampton Inn®, Hampton Inn & Suites®, Home2 Suites by Hilton® หรือ Homewood Suites by Hilton® สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเข้าพักที่แลกมาด้วยใบรับรองฟรี/ส่วนลดของคู่ค้าด้านการตลาด เว้นแต่มีการระบุเป็นอย่างอื่นในใบรับรอง สำหรับวัตถุประสงค์ของการนับการเข้าพักและจำนวนคืนเพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite (ตามที่อธิบายด้านล่าง) รางวัลการเข้าพักจะถูกนับเป็นการเข้าพักและจำนวนคืนรวม
 15. คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่สมาชิกรายใดๆ ได้รับสามารถโอนได้โดยเป็นไปตามโปรแกรมการโอนคะแนนและการลงทะเบียน หรือกรณีที่เสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น
 16. คะแนนใดๆ ที่มอบให้ร่วมกับการเข้าพักเฉพาะจะถือว่าได้รับเมื่อการเข้าพักเสร็จสมบูรณ์ มีการชำระเงินเต็มจำนวน และเพิ่มไปยังบัญชีของสมาชิก คะแนนจะไม่พร้อมใช้สำหรับการแลกหากการเข้าพักยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการชำระเงิน และมีการเพิ่มคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกแล้ว
 17. หากสมาชิกเชื่อว่าตนเองไม่ได้รับเครดิตคะแนนและ/หรือไมล์ที่ถูกต้องสำหรับการเข้าพักที่โรงแรม สมาชิกต้องส่งคำขอเครดิตดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงาน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ที่ใกล้ที่สุด พร้อมกับสำเนาโฟลิโอโรงแรมที่ถูกต้องของสมาชิก หากไม่สามารถแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพออาจส่งผลให้มีการปฏิเสธเครดิตคะแนนหรือไมล์ดังกล่าว สำหรับการปกป้องของสมาชิก สมาชิกต้องเก็บรักษาเอกสารด้านการเดินทางของโรงแรมทั้งหมดไว้จนกว่าเครดิตคะแนนจะปรากฏบนใบแสดงรายการฮิลตัน ออนเนอร์สของตน ต้องส่งคำขอมาที่การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ภายในหกเดือนจากวันที่มีกิจกรรม สำหรับสมาชิกใหม่ เครดิตจะได้รับการยอมรับสำหรับการเข้าพักใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนการลงทะเบียนในโปรแกรม คำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรต้องระบุชื่อสมาชิก เลขที่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อในเวลากลางวัน
 18. สมาชิกสามารถเลือกวิธีที่ตนต้องการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และเครดิตไมล์สายการบินจาก Double Dipping® โดยเลือกรับคะแนนและไมล์ฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือเลือกคะแนนและคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ รูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip
 19. พนักงานปัจจุบันของ Hilton, Inc. บริษัทแม่ บริษัทในเครือและบริษัทลูก ตลอดจนพนักงานหรือเจ้าของโรงแรมภายในกลุ่ม Hilton (เรียกรวมว่า "พนักงาน") มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ แต่จะเป็นไปตามข้อยกเว้นบางประการของข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์สเหล่านี้ โดยสอดคล้องกับนโยบายพนักงานที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ TeamMembers Hilton Honor

คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจากการเช่ารถ
คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้สำหรับการเช่ารถกับคู่ค้าด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์ส วิธีการให้คะแนนโบนัสจะแตกต่างกันไปตามคู่ค้าด้านการตลาด ดูรายชื่อของพันธมิตรด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์สและจำนวนคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สที่จะได้รับ สำหรับ Thrifty สมาชิกต้องเข้าพักที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ในช่วงระยะเวลาของการเช่ารถ และแสดงข้อตกลงการเช่ารถที่ถูกต้องหรือกุญแจรถเมื่อเช็คอินที่โรงแรม สำหรับคู่ค้าด้านการตลาดที่ให้บริการเช่ารถของฮิลตัน ออนเนอร์สอื่นๆ ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องเข้าพักที่โรงแรม และสมาชิกต้องแสดงบัตรฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือแจ้งเลขที่บัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สเมื่อรับรถเช่า

ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip®

 1. สมาชิกสามารถเลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตนจากสองตัวเลือกต่อไปนี้
  • คะแนนและไมล์ฮิลตัน ออนเนอร์ส: คะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนน (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton®) พร้อมไมล์สายการบินหนึ่งไมล์ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ ยกเว้นสายการบินบางบริษัทที่มอบจำนวนไมล์ต่างกันไปต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่าย จำนวนไมล์ต่างกันไปตามสายการบิน (สูงสุด 100 ไมล์ต่อการเข้าพักที่ Home2 Suites)
  • คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส: คะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนน (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites) พร้อมคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนเพิ่มเติม (คะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 2.5 คะแนนที่ Home2 Suites) ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์

  หากสมาชิกไม่ได้เลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนในโปรไฟล์ของตน สมาชิกจะได้รับเพียงคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนนโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton®) ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ สมาชิกสามารถกรอกโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตนให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยเข้าไปที่ www.hiltonhhonors.com หรือโทรติดต่อ การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนและไมล์ฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้บริการกับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาดที่ร่วมโครงการเท่านั้น ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่ลิงก์นี้

 2. สมาชิกที่เลือกรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส และคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สไม่มีสิทธิ์รับไมล์ผ่านข้อเสนอไมล์ในโปรโมชัน
 3. สมาชิกสามารถเปลี่ยนตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนได้ทุกเมื่อ ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนที่มีอยู่สำหรับสมาชิกในเวลา 23:59:59 น. ตามเวลามาตรฐานตอนกลางของสหรัฐอเมริกาในวันที่เช็คเอาต์สำหรับการเข้าพักหนึ่งๆ จะเป็นตัวเลือกที่ใช้สำหรับการรับคะแนนในการเข้าพักครั้งนั้น ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงให้มีผลย้อนหลังสำหรับการเข้าพักที่ผ่านมาแล้ว
 4. สมาชิกสามารถรับคะแนนและไมล์สำหรับการเข้าพักที่อธิบายไว้ในหัวข้อ การสะสมคะแนน

โปรแกรมสะสมไมล์

 1. สมาชิกที่เลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนเป็น "คะแนนและไมล์" สามารถรับไมล์สำหรับ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดระบุไว้ ณ ที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนน โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนแบบ Double Dip สามารถรับไมล์ได้โดยไม่ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน
 2. หากต้องการรับไมล์สะสม สมาชิกต้องส่งเลขที่สะสมไมล์ในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยไปที่ www.hiltonhhonors.com หรือโทรติดต่อ การจองและการบริการลูกค้าของฮิลตันในพื้นที่ของคุณ หากสมาชิกไม่ระบุเลขที่สะสมไมล์ในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของตน (หรือเลือกตัวเลือกรูปแบบการรับคะแนนใดๆ ในโปรไฟล์ของตน) สมาชิกดังกล่าวจะได้รับเพียงคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 10 คะแนนโดยอัตโนมัติเท่านั้น (ยกเว้นคะแนนฐานฮิลตัน ออนเนอร์ส 5 คะแนนที่ Home2 Suites by Hilton) ต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ สามารถรับไมล์ในโปรแกรมสายการบินเดียวสำหรับการเข้าพักที่มีสิทธิ์ใดๆ
 3. สมาชิกสามารถรับไมล์สายการบินได้สูงสุด 10,000 ไมล์ต่อการเข้าพัก (หรือสกุลเงินเทียบเท่าของคู่ค้าด้านการตลาดของสายการบิน) ยกเว้น Home2 Suites by Hilton ซึ่งจำกัดการรับไมล์สายการบินที่ 100 ไมล์ต่อการเข้าพัก (หรือสกุลเงินเทียบเท่าของสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด) และยกเว้นผู้ให้บริการสายการบินต่อไปนี้ Aeromexico - สูงสุด 20,000 กิโลเมตร AIR MILES Canada - สูงสุด 1,000 ไมล์รางวัล El Al Israel Airlines - สูงสุด 250 คะแนนสายการบิน Iberia - สูงสุด 1,000 คะแนนสายการบิน LAN - สูงสุด 20,000 กิโลเมตร Virgin Atlantic Airways - สูงสุด 20,000 ไมล์ และ Air New Zealand- สูงสุด 30,000 ดอลลาร์คะแนนการบิน
 4. สมาชิกจะไม่ได้รับไมล์สำหรับรางวัลการเข้าพัก

สำหรับจำนวนไมล์ที่จะได้รับ โปรดดูที่ การรับไมล์

สิ่งอำนวยความสะดวกฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับสมาชิกทุกคนซึ่งรวมถึงสมาชิกระดับ Blue, Silver Elite, Gold Elite และ Diamond Elite

บริการและสิทธิประโยชน์จำนวนมาก ("สิ่งอำนวยความสะดวก") พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้บริการตามดุลยพินิจของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. และแต่ละโรงแรมแต่เพียงผู้เดียว สิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในโรงแรมในกลุ่ม Hilton บางแห่ง เมื่อจำเป็นต้องมีการชำระเงินค่ารีสอร์ท โปรดตรวจสอบกับแต่ละโรงแรมสำหรับความพร้อมให้บริการของสิ่งอำนวยความสะดวกที่มอบให้ หากสมาชิกได้รับการปฏิเสธการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างไม่เหมาะสมโดย Hilton Honors Worldwide, L.L.C. หรือโรงแรมภายในกลุ่มฮิลตัน (โดยมีเงื่อนไขว่า ปกติแล้วฮิลตัน ออนเนอร์สหรือโรงแรมจะให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว) การรับผิดจะถูกจำกัดให้เทียบเท่ากับมูลค่าของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นๆ ตามการตัดสินของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว สิ่งอำนวยความสะดวกฮิลตัน ออนเนอร์สในปัจจุบัน ได้แก่

 • หมายเลขการจองฮิลตัน ออนเนอร์สส่วนตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 1-800-HHONORS สำหรับนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดโทรติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ
 • สำนักงาน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton สำหรับบริการด้านการสอบถามของลูกค้า
 • ข้อมูลติดต่อทางอีเมล:
 • ข้อมูลบัญชีออนไลน์
 • การสอบถามบัญชีอัตโนมัติ: โทรศัพท์ 24 ชั่วโมงต่อวันทุกวัน ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (โทรฟรี): 1-800-548-8690 นอกสหรัฐอเมริกา: +1-800-449-4155
 • การลงทะเบียนล่วงหน้าและการเช็คอินอย่างรวดเร็ว: พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกทั้งหมดที่ฮิลตัน ออนเนอร์สมีข้อมูลความต้องการห้องพักและหมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้องในแฟ้ม โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton สามารถสงวนเครดิตจากบัตรเครดิตของแขกสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการบริการนอกเหนือจากอัตราค่าห้องพักที่เรียกเก็บ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ได้แจ้งต่อบริการบัตรเครดิตทั้งหมดว่าเครดิตดังกล่าวที่สงวนไว้สำหรับโรงแรมบางแห่งภายในกลุ่มฮิลตันในนิวยอร์ก และไม่ได้ใช้สำหรับการบริการที่จัดให้นั้น จะต้องปล่อยคืนเมื่อแขกเดินทางกลับ การใช้ Zip-In Check-In® หรือการเช็คอินอย่างรวดเร็วหมายความว่าสมาชิกยินยอมให้โรงแรมสงวนเครดิตดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริการที่ตกลงกันไว้ ในฐานะส่วนหนึ่งของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส Zip-In Check-In หรือการเช็คอินอย่างรวดเร็ว สมาชิกยินยอมว่า ฮิลตัน ออนเนอร์สอาจดำเนินการในฐานะเป็นตัวแทนของสมาชิกสำหรับวัตถุประสงค์ที่จำกัดของการลงนามการลงทะเบียนแขกของโรงแรม
 • การแลกคะแนนออนไลน์สำหรับคำขอรางวัลการเข้าพักโรงแรม สมาชิกสามารถเข้าถึง บัญชีผู้ใช้ออนไลน์ โดยคลิกที่แท็บ "รางวัล"
 • แขกคนที่ 2 เข้าพักฟรี: แขกคนที่สองสามารถเข้าพักฟรีในห้องพักของสมาชิกสำหรับการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข ณ โรงแรม โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเข้าพักคู่ สิทธิประโยชน์นี้ใช้ไม่ได้กับโรงแรมใดๆ เมื่ออัตราค่าเข้าพักรวมส่วนประกอบเพิ่มเติม (เช่น มื้ออาหาร กิจกรรม การจอดรถ) หรืออัตราพิเศษ (เช่น อัตราแบบแพ็คเกจ อัตราที่พักและอาหารเช้า) ที่มีการเสนอราคาเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนหรือต่อห้อง
 • เช็คเอาต์ล่าช้า: ต้องมีการขอและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 • เช็คเอาต์อย่างรวดเร็ว: โรงแรมหลายแห่งภายในกลุ่ม Hilton ให้บริการการเช็คเอาต์อย่างรวดเร็ว สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ZipOut CheckOut® หรือการเช็คเอาต์ผ่านวิดีโอ
 • ที่ Qasr al Sharq สมาชิกทุกคนจะได้รับน้ำขวดอภินันทนาการสองขวดต่อการเข้าพัก
 • บริการอินเทอร์เน็ตอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ และ Hilton Grand Vacations™ สำหรับสมาชิกระดับ Diamond รับบริการอินเทอร์เน็ตอภินันทนาการระดับพรีเมียมในห้องพักและล็อบบี้ ในระหว่างการเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, HiltonHotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™, Hilton GardenInn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations™

  การรับสิทธิประโยชน์ฮิลตัน ออนเนอร์สในสถานที่พักทั้งหมด ได้แก่ อินเทอร์เน็ตอภินันทนาการและสิทธิประโยชน์ MyWay เช่น ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มอภินันทนาการ อาหารเช้าแบบยุโรปอภินันทนาการ และการอัปเกรดขนาดห้องพักนั้น ต้องมีการจองที่ยืนยันแล้วผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ที่เป็นทางการสำหรับแบรนด์ของ Hilton โดยตรง หรือเว็บไซต์ฮิลตัน ออนเนอร์ส(ตัวอย่าง เช่น Hilton Honors.com Hilton.com Hampton.com เป็นต้น)
  • การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton (1-800-ฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือสำนักงานการจองของ Hilton ในพื้นที่)
  • ฮิลตัน ออนเนอร์สหรือแอปพลิเคชันมือถือของฮิลตัน
  • โดยตรงที่โรงแรมในกลุ่ม Hilton หรือ
  • ผ่านบริษัทท่องเที่ยวค้าปลีกระดับมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจาก IATA ("บริษัทท่องเที่ยว") ที่จองผ่านช่องทางของ Hilton หรือระบบการจัดจำหน่ายทั่วโลกต่อไปนี้ Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan และ SABRE
 • สิทธิประโยชน์ในสถานที่พักไม่นับเป็นรางวัลสำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • การจองที่จองผ่านช่องทางการจองที่ไม่ใช่ของ Hilton หรือ GDS ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง เว็บไซต์บุคคลที่สาม ตลอดจนช่องทางอื่นๆ
  • อัตราค่าเข้าพักที่มีในเว็บไซต์ "ที่ไม่ชัดเจน" ไม่มีการระบุแบรนด์โรงแรมและไม่บอกชื่อโรงแรมจนกว่าจะมีการจอง หรือ
  • แพ็คเกจของโรงแรมบุคคลที่สาม หรือแพ็คเกจการเดินทางที่ไม่ได้จองผ่านทางช่องทางที่ได้รับอนุญาต

ระดับการเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส

การรับสถานะระดับ

สมาชิกสามารถรับและรักษาสถานะระดับ Elite โดยอ้างอิงจากการเข้าพัก คืนเข้าพัก หรือคะแนนฐาน ที่ได้รับ ในปีปฏิทินใดๆ "ปีปฏิทิน" คือวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคมของแต่ละปี สมาชิกต้องผ่านเกณฑ์สำหรับสถานะ Elite ใหม่ในแต่ละปีปฏิทิน คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite

การย้ายไปเป็นระดับ Elite ที่สูงกว่า

สมาชิกสามารถรับสถานะ Elite ที่สูงกว่าเมื่อการเข้าพัก คืนเข้าพัก หรือคะแนนฐานภายในปีปฏิทินทำให้สมาชิกผ่านเกณฑ์สำหรับระดับถัดไป ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดด้านล่าง

การรักษาระดับ Elite ของคุณ

เมื่อสมาชิกขึ้นถึงระดับ Elite หนึ่งๆ สมาชิกต้องรักษาสถานะดังกล่าวไว้สำหรับแต่ละปีปฏิทินที่ได้รับระดับ Elite นั้นๆ และปีปฏิทินที่ตามมา เอกสาร (ตามที่กำหนดไว้ในรายการ #17 ของการสะสมคะแนน) ต้องได้รับการจัดเตรียมให้พร้อมภายใน 90 วันของการเข้าพักเพื่อนับเป็นการผ่านเกณฑ์ระดับชั้น

การเป็นสมาชิกระดับ Silver Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Silver Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพักสี่ครั้ง หรือ 10 คืน ที่ได้รับ ระหว่างรอบปีปฏิทินหนึ่งๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่ได้รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Silver Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 2. สมาชิกระดับ Silver Elite จะได้รับ:
  • โบนัส 15% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Silver Elite จะมีการใช้โบนัสสำหรับการเข้าพักในลำดับที่มีการโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก
  • บริการอินเทอร์เน็ตอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ และ Hilton Grand Vacations™*
  • การใช้บริการศูนย์ฟิตเนส และศูนย์ฟิตเนสที่ดำเนินการโดยโรงแรม* อภินันทนาการในระหว่างการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข ศูนย์ฟิตเนสครอบคลุมโซนการออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ คาร์ดิโอและการสร้างกล้ามเนื้อ และจะแตกต่างจากบริการเพื่อสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายแบบอื่นหรือเป็นสมาชิก เช่น สปา ซาวน่า ทรีตเมนต์และกีฬา
  • น้ำดื่มอภินันทนาการสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels &Resorts, Canopy™ by Hilton , Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree byHilton™, Embassy Suites, Hilton Garden Inn และ Hilton Grand Vacations*
  • พักฟรีคืนที่ 5: สำหรับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีหนึ่งคืน สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 ได้กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในรอบการใช้รางวัลการเข้าพักห้องมาตรฐานเดียวกันที่โรงแรมเดียวกันเท่านั้น สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยันระหว่างการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนพักฟรีถูกปฏิเสธหรือยกเลิก หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนพักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าคะแนนของคืนพักฟรีเป็นไปตามมูลค่าคะแนนรายคืนเฉลี่ยระหว่างการเข้าพักที่คำนวณโดยการหารมูลค่าคะแนนรวมของคืนทั้งหมดด้วยจำนวนคืนที่เข้าพัก แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างที่โรงแรมที่ร่วมโครงการภายในแบรนด์กลุ่มฮิลตัน ออนเนอร์ส ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ หรือที่โรงแรมพักร่วมหรือแยกเดี่ยว

   * สิทธิประโยชน์การใช้บริการศูนย์ฟิตเนสและน้ำดื่มบรรจุขวดอาจรวมอยู่ในค่ารีสอร์ท หากมี บริการอินเตอร์เน็ตอาจไม่เป็นอภินันทนาการในพื้นที่จัดประชุมหรือพื้นที่ที่มีการเก็บค่าบริการรีสอร์ท

การเป็นสมาชิกระดับ Gold Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Gold Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพัก 20 ครั้ง 40 คืน หรือคะแนนฐาน 75,000 คะแนน ที่ได้รับ ระหว่างรอบปีปฏิทินหนึ่งๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Gold Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 2. สมาชิกระดับ Gold Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Gold Elite ที่ลงทะเบียน:
  • โบนัส 25% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Gold Elite จะมีการใช้โบนัสสำหรับการเข้าพักในลำดับที่มีการโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก
  • บริการอินเทอร์เน็ตอภินันทนาการในห้องพักและล็อบบี้ ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ และ Hilton Grand Vacations™*
  • การใช้บริการศูนย์ฟิตเนส และศูนย์ฟิตเนสที่ดำเนินการโดยโรงแรม* อภินันทนาการในระหว่างการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข ศูนย์ฟิตเนสครอบคลุมโซนการออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ คาร์ดิโอและการสร้างกล้ามเนื้อ และจะแตกต่างจากบริการเพื่อสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายแบบอื่นหรือเป็นสมาชิก เช่น สปา ซาวน่า ทรีตเมนต์และกีฬา
  • น้ำดื่มอภินันทนาการสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels &Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree byHilton™, Embassy Suites, Hilton Garden Inn และ Hilton Grand Vacations*
  • พักฟรีคืนที่ 5: สำหรับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีหนึ่งคืน สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 ได้กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในรอบการใช้รางวัลการเข้าพักห้องมาตรฐานเดียวกันที่โรงแรมเดียวกันเท่านั้น สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยันระหว่างการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนพักฟรีถูกปฏิเสธหรือยกเลิก หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนพักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าคะแนนของคืนพักฟรีเป็นไปตามมูลค่าคะแนนรายคืนเฉลี่ยระหว่างการเข้าพักที่คำนวณโดยการหารมูลค่าคะแนนรวมของคืนทั้งหมดด้วยจำนวนคืนที่เข้าพัก แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างที่โรงแรมที่ร่วมโครงการภายในแบรนด์กลุ่มฮิลตัน ออนเนอร์ส ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ หรือที่โรงแรมพักร่วมหรือแยกเดี่ยว
  • เลือกสิทธิประโยชน์ My Way On-Property คลิก ลิงก์ นี้เพื่อดูตัวเลือกที่แบรนด์โรงแรมแต่ละแห่งภายในกลุ่ม Hilton
  • แขกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Gold จะได้รับการอัปเกรดเป็นห้องที่ต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงห้องพักว่างที่ดีที่สุดถัดจากประเภทของห้องพักที่จองที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels &Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton และ DoubleTree byHilton™ การอัปเกรดยังอาจรวมห้องพักที่มีวิวตามต้องการ ห้องติดมุม ห้องพักในชั้นสูง ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ หรือห้องพักในชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟ ตามที่แต่ละโรงแรมระบุ การอัปเกรดไม่รวมเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท วิลล่า และที่พักพิเศษ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทที่พักแบบ "วิสต้า" และ "วิลล่า") โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของโรงแรม การจองแบบกลุ่มและอัตราค่าห้องพักบางอัตราไม่มีสิทธิ์รับการอัปเกรดอภินันทนาการ การอัปเกรดทั้งหมดจะได้รับอนุญาตเมื่อมีห้องพักว่างสำหรับการเข้าพักทั้งหมด ซึ่งพิจารณาเมื่อเช็คอิน ห้องพักที่ต้องการจะระบุโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ จะมอบการอัปเกรดให้กับห้องพักเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะซื้อห้องพักเพิ่มเติมจำนวนเท่าใดเมื่อทำการจองหรือหลังการจอง แบรนด์ต่อไปนี้ไม่ให้บริการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations®

   * สิทธิประโยชน์การใช้บริการอินเทอร์เน็ต การใช้บริการศูนย์ฟิตเนสและน้ำดื่มบรรจุขวดในห้องพักอาจรวมอยู่ในค่ารีสอร์ท หากมี

การเป็นสมาชิกระดับ Diamond Elite

 1. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond Elite จะมอบให้กับสมาชิกที่มีการเข้าพัก 30 ครั้ง 60 คืน หรือมีคะแนนฐาน 120,000 คะแนน ที่ได้รับ ระหว่างรอบปีปฏิทินหนึ่งๆ "คืน" คือคืนที่เป็นส่วนหนึ่งของ "การเข้าพัก" ตามที่ข้อกำหนดได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ คะแนนฐานที่ได้รับจะถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกระดับ Diamond Elite คะแนนโบนัสที่รับเพิ่มจากคะแนนพื้นฐานจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเพื่อเลื่อนระดับสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 2. สมาชิกระดับ Diamond Elite จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้ระหว่างการเข้าพักในฐานะสมาชิกระดับ Diamond Elite ที่ลงทะเบียน:
  • โบนัส 50% ในคะแนนฐานที่ได้รับระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกระดับ Diamond Elite
  • บริการอินเทอร์เน็ตอภินันทนาการระดับพรีเมียมในห้องพักและล็อบบี้ในระหว่างเข้าพักที่ Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Canopy™ by Hilton, Embassy Suites Hotels™ Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™ Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations™*
  • การใช้บริการศูนย์ฟิตเนส และศูนย์ฟิตเนสที่ดำเนินการโดยโรงแรม* อภินันทนาการในระหว่างการเข้าพักที่ตรงตามเงื่อนไข ศูนย์ฟิตเนสครอบคลุมโซนการออกกำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อ คาร์ดิโอและการสร้างกล้ามเนื้อ และจะแตกต่างจากบริการเพื่อสุขภาพที่มีค่าใช้จ่ายแบบอื่นหรือเป็นสมาชิก เช่น สปา ซาวน่า ทรีตเมนต์และกีฬา
  • น้ำดื่มอภินันทนาการสองขวดเมื่อเข้าพักที่โรงแรม Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites, Hilton Garden Inn® และ Hilton Grand Vacations*
  • พักฟรีคืนที่ 5: สำหรับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเป็นเวลาห้าคืนขึ้นไป จะได้พักฟรีหนึ่งคืน สมาชิกสามารถใช้สิทธิประโยชน์พักฟรีคืนที่ 5 ได้กับการเข้าพักไม่จำกัดจำนวนในแต่ละปี ใช้กับการเข้าพักห้าคืนติดต่อกันภายในรอบการใช้รางวัลการเข้าพักห้องมาตรฐานเดียวกันที่โรงแรมเดียวกันเท่านั้น สูงสุด 20 คืน เมื่อยืนยันระหว่างการจอง การเข้าพักหนึ่งครั้งจะได้รับคืนพักฟรีไม่เกินสี่คืน หากคืนพักฟรีถูกปฏิเสธหรือยกเลิก หรือเช็คเอาต์ก่อนคืนที่ห้า คืนพักฟรีจะถูกยึดและไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด คะแนน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น มูลค่าคะแนนของคืนพักฟรีเป็นไปตามมูลค่าคะแนนรายคืนเฉลี่ยระหว่างการเข้าพักที่คำนวณโดยการหารมูลค่าคะแนนรวมของคืนทั้งหมดด้วยจำนวนคืนที่เข้าพัก แต่ละโรงแรมจะเป็นผู้กำหนดห้องมาตรฐาน และเป็นไปตามจำนวนห้องว่างที่โรงแรมที่ร่วมโครงการภายในแบรนด์กลุ่มฮิลตัน ออนเนอร์ส ใช้กับรางวัลการเข้าพักห้องพักมาตรฐานเท่านั้น ไม่รวมการเข้าพักที่มีการชำระเงิน ไม่ใช้เมื่อมีการจองการเข้าพักเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอรางวัลการเข้าพัก แพ็คเกจ หรือโปรโมชันที่เสนอโดย Hilton หรือคู่ค้าอื่นๆ หรือที่โรงแรมพักร่วมหรือแยกเดี่ยว
  • การรับประกันห้องว่างสำหรับการจองที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton โดยเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ เมื่อทำการจองที่ชำระเงินแล้วก่อนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นของโรงแรม สองวันขึ้นไป (48 ชั่วโมง) ก่อนการเดินทางถึงตามที่กำหนดไว้ ข้อจำกัด: การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับการจองที่ชำระเงินด้วยคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สบางส่วนหรือทั้งหมด ใบรับรองคืนพักฟรีที่ออกโดย Hilton การรับประกันนี้ไม่มีผลต่อโรงแรมหนึ่งๆ เมื่อโรงแรมนั้นมีการจองเกินจำนวนห้องว่างเป็นจำนวน 10% ขึ้นไป (หมายความว่ามีการจองห้องพักแล้ว 110% ขึ้นไป) สำหรับโรงแรมบางแห่งภายในกลุ่ม Hilton การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้เมื่อโรงแรมดังกล่าวมีการจองเกินจำนวนห้องว่างเป็นจำนวน 2% ขึ้นไป (หมายความว่ามีการจองห้องพักแล้ว 102% ขึ้นไป) โปรดปรึกษากับโรงแรมแต่ละแห่ง หรือดูโรงแรมที่มีขีดจำกัด 2% เพื่อดูว่าขีดจำกัด 2% มีผลหรือไม่ การรับประกันนี้ยังไม่มีผลกับโรงแรมทุกแห่งระหว่างช่วงวันที่ที่มีความต้องการห้องพักเป็นพิเศษอีกด้วย คำว่า "วันที่ที่มีความต้องการห้องพักเป็นพิเศษ" คือวันที่ตัดสินตามดุลยพินิจของโรงแรมและฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นวันจองยอดนิยมสำหรับแขกอยู่เสมอ เช่น ระหว่างช่วงกิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น หรือวันส่งท้ายปีเก่า การรับประกันนี้จะมีผลต่อห้องพักที่จองเพียงห้องเดียวด้วยบัตรเครดิตที่ถูกต้อง และเข้าพักโดยสมาชิกระดับ Diamond Elite โปรดทราบว่าการรับประกันนี้จะไม่ส่งผลต่ออัตราค่าห้องพัก และการจองภายใต้การรับประกันนี้จะเป็นไปตามอัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมสำหรับที่พักที่ขอ ในกรณีที่สมาชิกไม่มาเข้าพักตามกำหนด หรือไม่โทรติดต่อเพื่อขอยกเลิกหรือขอรับเลขที่การยกเลิก จะมีการเรียกเก็บค่าห้องพักเป็นเวลาหนึ่งคืนพร้อมภาษีจากบัตรเครดิตที่คุณระบุไว้ การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมงมีผลต่อการจองผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโรงแรม ผ่านการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ผ่านฝ่ายบริการพิเศษสำหรับสมาชิกระดับ Diamond หรือการจองกับโรงแรมโดยตรง รางวัลโปรโมชันไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่จองภายใต้การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมง การรับประกันการจอง 48 ชั่วโมงอาจมีการจำกัดเป็นระยะในโรงแรม Homewood Suites by Hilton และ Home2 Suites by Hilton เนื่องจากลักษณะการเข้าพักแบบระยะยาวของแขกที่เข้าพักในแบรนด์ Homewood การรับประกัน 48 ชั่วโมงไม่สามารถใช้ได้ที่โรงแรม Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, ConradKoh Samui Resort & Spa หรือ Hilton Grand Vacation
  • เลือกสิทธิประโยชน์ My Way On-Property คลิก ลิงก์ นี้เพื่อดูตัวเลือกที่แบรนด์โรงแรมแต่ละแห่งภายในกลุ่ม Hilton
  • แขกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond จะได้รับการอัปเกรดเป็นห้องพักที่ต้องการโดยขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง ณ เวลาที่เช็คอิน (ไม่รวมโรงแรม Napua Tower at Grand Wailea และ Imperial Floor at Rome Cavalieri) ที่โรงแรม Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton และ DoubleTree by Hilton™ การอัปเกรดสำหรับแขกที่เป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สระดับ Diamond สามารถรวมห้องพักที่ดีที่สุดถัดจากประเภทของห้องพักที่จองไว้ การอัปเกรดยังอาจรวมห้องพักที่มีวิวตามต้องการ ห้องติดมุม ห้องพักในชั้นสูง ห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ หรือห้องพักในชั้นเอ็กเซ็กคิวทีฟ ตามที่แต่ละโรงแรมระบุ การอัปเกรดไม่รวมเอ็กเซ็กคิวทีฟสวีท วิลล่า และที่พักพิเศษ (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทที่พักแบบ "วิสต้า" และ "วิลล่า") โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของโรงแรม การจองแบบกลุ่มและอัตราค่าห้องพักบางอัตราไม่มีสิทธิ์ที่พักแบบห้องสวีท และไม่มีสิทธิ์รับการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ การอัปเกรดทั้งหมดจะได้รับอนุญาตเมื่อมีห้องพักว่างสำหรับการเข้าพักทั้งหมด ซึ่งพิจารณาเมื่อเช็คอิน ห้องพักที่ต้องการจะระบุโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างกันไปในแต่ละแบรนด์ จะมอบการอัปเกรดให้กับห้องพักเดียวเท่านั้นสำหรับสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะซื้อห้องพักเพิ่มเติมจำนวนเท่าใดเมื่อทำการจองหรือหลังการจอง แบรนด์ต่อไปนี้ไม่ให้บริการอัปเกรดแบบอภินันทนาการ: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2Suites by Hilton® และ Hilton Grand Vacations®

   * สิทธิประโยชน์การใช้บริการอินเทอร์เน็ต การใช้บริการศูนย์ฟิตเนส ภาพยนตร์และน้ำดื่มบรรจุขวดในห้องพักอาจรวมอยู่ในค่ารีสอร์ท หากมี

การแลกรางวัล

 1. หากต้องการรับรางวัล ("รางวัล") สมาชิกต้องมีคะแนนในบัญชีเพียงพอสำหรับการแลกรางวัลจาก ตารางรางวัล ปัจจุบัน โดยมีข้อยกเว้นต่อไปนี้: สมาชิกสามารถซื้อคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สเมื่อแลกรางวัล เพื่อให้มีคะแนนถึงระดับที่ต้องการสำหรับการแลกรางวัล (สูงสุด 40,000 ต่อหนึ่งปีปฏิทิน) ดูส่วน "การซื้อคะแนน" สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของการซื้อคะแนน
 2. จำนวนคะแนนที่ต้องการสำหรับรางวัลการเข้าพักขึ้นอยู่กับระดับของหมวดหมู่ของโรงแรม และช่วงเวลาของการเข้าพักว่าอยู่ในช่วงมีผู้เข้าพักมากหรือมีผู้เข้าพักน้อย ตามที่แสดงในตารางรางวัลปัจจุบัน การเข้าพักมากกว่าหนึ่งคืนอาจรวมอยู่ทั้งในช่วงที่มีผู้เข้าพักมากและผู้เข้าพักน้อย
 3. สมาชิกมีหน้าที่รับทราบข่าวสารของโปรแกรม และการขอรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งผ่านระบบ ออนไลน์ หรือผ่าน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ต้องมีการขอรางวัลออนไลน์ผ่านทาง hiltonhhonors.com หรือทางโทรศัพท์ คำขอรางวัลที่ดำเนินการทางโทรศัพท์จะกำหนดให้สมาชิกทำการยืนยันบัญชี รางวัลบางอย่างอาจมีให้พิมพ์ออกมาได้สำหรับการแลกรางวัลผ่านระบบออนไลน์
 4. เมื่อมีการขอรางวัล จะมีการหักคะแนนจำนวนเท่ากับระดับรางวัลจากบัญชีของสมาชิก เมื่อแลกคะแนนออนไลน์หรือผ่านโทรศัพท์สำหรับรางวัลการเข้าพักในโรงแรม หรือการแลกเปลี่ยนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับไมล์สายการบินผ่านการแลกเปลี่ยนรางวัล จะมีการหักคะแนนจากบัญชีของสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่สมาชิกดำเนินการธุรกรรมการแลกรางวัลเสร็จสมบูรณ์
 5. สามารถออกรางวัลให้กับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือบุคคลใดก็ได้ตามที่สมาชิกกำหนด เมื่อออกรางวัลแล้วจะไม่สามารถโอนรางวัลได้ และมีเพียงผู้ที่มีชื่อปรากฏในรางวัลเท่านั้นที่สามารถใช้รางวัลได้ หากมีผู้อื่นๆ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในรางวัลพยายามแลกรางวัล รางวัลจะถือเป็นโมฆะและที่พักและ/หรือการขนส่งจะถูกปฏิเสธ
 6. ใบรับรองรางวัลที่แลกได้สำหรับรางวัลที่สมาชิกขอ จะออกให้ผ่านเว็บไซต์เมื่อทำการแลกออนไลน์ หรือผ่าน การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton
 7. ไม่อนุญาตให้ขายต่อ เปิดประมูล แลกเปลี่ยน รับเป็นนายหน้า ซื้อต่อ หรือโอนรางวัล โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. รางวัลใดๆ ที่ได้รับมาโดยวิธีการข้างต้นโดยไม่มีการยินยอมจะถือว่าเป็นการได้มาโดยฉ้อฉล และถือเป็นโมฆะ ใบรับรองรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นโมฆะ ใบรับรองที่เป็นโมฆะจะไม่สามารถใช้ได้
 8. หากใบรับรองรางวัลสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย จะไม่มีการทดแทน ออกใหม่ หรือให้เครดิต Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาหรือซัพพลายเออร์รายอื่นๆ
 9. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อจำกัดบางประการ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างหรือ ผ่านระบบออนไลน์ของรางวัล ซึ่งจะมีผลต่อรางวัลแต่ละรายการ
 10. การใช้รางวัลของคู่ค้าด้านการตลาดจะเป็นไปตามการควบคุมจำนวนที่รองรับ ซึ่งจะจำกัดความพร้อมให้บริการของรถเช่า เรือสำราญ หรือผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการรถเช่าบางแห่ง หรือคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์สรายอื่นๆ มอบให้ตามลำดับ
 11. โดยทั่วไปรางวัลการเข้าพักจะสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับจากวันที่ออกรางวัล แต่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. อาจให้ระยะเวลาการใช้รางวัลที่สั้นลงได้ในบางกรณี ช่วงเวลาที่ใช้รางวัลการเข้าพักได้จะปรากฏในหน้าของใบรับรองรางวัล
 12. ไม่สามารถรวมรางวัลกับใบรับรอง ส่วนลด แพ็คเกจ หรือข้อเสนอโปรโมชันอื่นๆ เว้นแต่ Hilton Honors Worldwide จะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น
 13. ไม่สามารถแลกรางวัลเป็นเงินสด รางวัลอื่นๆ หรือเครดิตได้ รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 14. คะแนนที่ถูกหักจากบัญชีของสมาชิกสำหรับรางวัลหนึ่งๆ นั้นสามารถคืนกลับไปได้ตามดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide ในกรณีที่เอกสารรางวัลทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงใบรับรองโรงแรม รถยนต์และเรือสำราญ) ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลถูกส่งคืนโดยยังไม่ได้ใช้งานก่อนวันหมดอายุของเอกสารเท่านั้น คะแนนรางวัลจะถูกคืนไปยังบัญชีเดิมที่ถูกหักคะแนนเท่านั้น
 15. รางวัลโปรโมชันที่ไม่มีการหักคะแนนจะไม่มีการขยายเวลาเกินกว่าระยะเวลาใช้รางวัล ไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือคืนคะแนนไปยังบัญชีของสมาชิกสำหรับการใช้คะแนนในอนาคต
 16. สมาชิกสามารถขอการส่งเอกสารรางวัลอย่างรวดเร็ว (ไปยังที่พักในสหรัฐอเมริกา) โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต (ไม่สามารถส่งไปที่ตู้ป.ณ.) ค่าบริการขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการส่งรางวัลด่วนไปยังสมาชิกที่อยู่นอกทวีปอเมริกาหรือเปอร์โตริโก โปรดระบุหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุมาพร้อมกับแบบฟอร์มขอรับรางวัลเมื่อใช้บริการรางวัลด่วน
 17. ใบรับรองถือเป็นโมฆะเมื่อมีการทำสำเนา หรือมีการห้ามและจำกัดตามกฎหมาย
 18. การแลกรางวัลทั้งหมดต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในใบรับรองอย่างเคร่งครัด
 19. รางวัลของคู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถทดแทนด้วยรางวัลที่เทียบเท่ากันโดย Hilton Honors Worldwide, L.L.C. ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การตัดสินความเทียบเท่าของรางวัลเป็นไปตามดุลยพินิจของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว
 20. ใบรับรองรางวัลของโรงแรมใช้ได้กับห้องพักแบบมาตรฐานที่มีอัตราค่าห้องพักและภาษีสำหรับการเข้าพักสองคนเท่านั้น ผู้เข้าพักเพิ่มเติมที่มีอายุ 19 ขึ้นไปจะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในอัตรามาตรฐาน การรับผิดชอบต่อภาษีใดๆ ที่เกิดขึ้น (หากมี) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับและ/หรือการใช้รางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาษีการเข้าเมืองหรือภาษีท้องถิ่น ภาษีขาออกระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมศุลกากร ค่าธรรมเนียมสนามบิน หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้รางวัลแต่เพียงผู้เดียว ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้รางวัล
 21. Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อการขนส่งหรือบริการอื่นๆ ที่คู่ค้าด้านการตลาดให้บริการหรือไม่สามารถให้บริการ
 22. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมสามารถแลกได้ที่สถานที่เล่นเกมที่ร่วมโปรแกรม และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรางวัลชิปจากการเล่นเกม
 23. สมาชิกที่พำนักอยู่ในประเทศที่ห้ามการแลกคะแนนสำหรับรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลของคู่ค้า หรือการแลกเปลี่ยนรางวัล จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลดังกล่าว

การแลกเปลี่ยนรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส

สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ในส่วนเพิ่มเฉพาะที่ให้บริการผ่านไฮเปอร์ลิงก์นี้เท่านั้น ทั้งบัญชีของโปรแกรมคู่ค้าด้านการตลาดและบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สต้องเป็นชื่อเดียวกัน เมื่อมีการ Exchange จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนค่าได้ และจะไม่สามารถคืนเงินค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ การแลกเปลี่ยนรางวัลของฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมด โปรดรอการส่งไปรษณีย์ Exchange เป็นเวลา 60 วัน

การเข้าพักจากการได้รับรางวัลของโรงแรม

 1. รางวัลการเข้าพักในโรงแรม ("รางวัลการเข้าพัก") คือการเข้าพักในโรงแรมที่โรงแรมต่างๆ ภายในกลุ่ม Hilton ด้วยการใช้คะแนนรวมกับการชำระเงินหากมี หรือใบรับรองรางวัล หากการเข้าพักของสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคืนมีการใช้คะแนน ถือว่าการเข้าพักครั้งนั้นเป็นรางวัลการเข้าพัก
 2. มีรางวัลการเข้าพักสี่ประเภทที่สมาชิกสามารถแลก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เข้าพัก:
  1. รางวัลห้องพักมาตรฐาน - สมาชิกสามารถใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส เพื่อจองห้องพักแบบมาตรฐาน ตามที่แต่ละโรงแรมกำหนดและเป็นไปตามจำนวนห้องว่าง ดูข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคะแนนที่ต้องการสำหรับ รางวัลห้องพักมาตรฐาน
  2. โปรแกรมคะแนนสะสมและเงินสด® - สมาชิกสามารถใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและเงินผสมกันเพื่อจองห้องพักแบบมาตรฐานที่โรงแรมที่ร่วมโปรแกรม ตามที่แต่ละโรงแรมกำหนดและเป็นไปตามจำนวนห้องว่าง จำนวนของคะแนนที่จำเป็นในการแลกโปรแกรมคะแนนสะสมและเงินสด® จะต่างกันไปในแต่ละโรงแรม วันที่จอง และวันที่เข้าพัก
  3. รางวัลห้องพักระดับพรีเมียม - สมาชิกสามารถใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส เพื่อจองห้องพักระดับพรีเมียม (ห้องพักหรือห้องสวีทที่อยู่ในประเภทเหนือห้องพักมาตรฐาน ตามที่ Hilton Honors Worldwide L.L.C. และโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมกำหนด) ที่เป็นห้องว่างเมื่อดำเนินการจอง จำนวนของคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกรางวัลห้องพักระดับพรีเมียมจะต่างกันไปตามห้องพัก โรงแรม วันที่จอง และวันที่เข้าพัก
  4. รางวัลการอัปเกรดห้องพัก - สมาชิกสามารถใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส เพื่ออัปเกรดการจองที่ยืนยันและมีอยู่แล้วเป็นห้องพักระดับพรีเมียม (ห้องพักหรือห้องสวีทใดก็ตามที่อยู่ในประเภทเหนือกว่าห้องพักแบบมาตรฐาน ตามที่ Hilton Honors Worldwide L.L.C. และโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมกำหนด) ที่เป็นห้องว่างเมื่อดำเนินการจอง ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมให้บริการสำหรับการจองที่จองผ่านอัตราค่าห้องพักแบบซื้อล่วงหน้า การจองที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องพักที่ติดกันเป็นกลุ่ม หรือการจองด้วยใบรับรองคืนพักฟรีที่เป็นโปรโมชัน สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อการจอง จำนวนของคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกรางวัลการอัปเกรดห้องพักจะต่างกันไปตามห้องพัก โรงแรม วันที่จอง และวันที่เข้าพัก รางวัลการอัปเกรดห้องพักไม่เหมือนตัวเลือกรางวัลอื่นๆ คือสามารถแลกได้ที่แผนกต้อนรับของโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมบางแห่ง

  ดูจำนวนห้องว่างของประเภทรางวัลการเข้าพักที่มีสำหรับโรงแรมที่ร่วมโครงการ โดยไปที่เว็บไซต์ของโรงแรม โทรติดต่อ 1-800-HHONORS (1-800-446-6677) จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือไปที่ www.HHonors.com ลูกค้าที่พำนักอยู่นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโปรดโทรติดต่อ การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ

 3. โรงแรมที่ร่วมโปรแกรมแต่ละแห่งเป็นไปตามการแบ่งประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, โรงแรมพักร่วมหรือแยกเดี่ยว จำนวนของคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักจะต่างกันไปภายในโรงแรมที่ร่วมโปรแกรม ตามการจัดประเภท รวมถึงตามห้องพัก วันที่จอง และวันที่เข้าพัก ดูข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคะแนนที่ต้องการสำหรับ รางวัลห้องพักมาตรฐาน
 4. โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ที่ร่วมโปรแกรม และประเภทของรางวัลและการจัดประเภทอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ตามดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว

  รางวัลการเข้าพักไม่ขึ้นอยู่กับวันที่ไม่ให้บริการ หรือการควบคุมจำนวนที่รองรับ ยกเว้นสำหรับโปรแกรมคะแนนสะสมและเงินสด® ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของทั้งโรงแรมที่ร่วมโปรแกรมและ/หรือ Hilton Honors Worldwide L.L.C. รางวัลทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างและรางวัลการเข้าพักบางประเภทอาจไม่มีให้บริการในวันที่สมาชิกขอ

 5. เมื่อแลกคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสำหรับรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องจองรางวัลการเข้าพักผ่านระบบออนไลน์หรือโทรติดต่อ 1-800-HHONORS (1-800-446-6677) จากสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาเพื่อทำการจอง และแจ้งผู้รับจองว่าสมาชิกจะใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส สมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาต้องโทรติดต่อการจองและการบริการลูกค้าของ Hiltonใกล้บ้านคุณ หากจองรางวัลการเข้าพักผ่านระบบออนไลน์ สมาชิกจะได้รับหน้าการยืนยันพร้อมการจองรางวัลการเข้าพักในโรงแรม และ ID ใบรับรองรางวัลในธุรกรรมออนไลน์ครั้งเดียว หากจองการจองรางวัลการเข้าพักผ่านโทรศัพท์ อีเมลยืนยันของคุณจะมี ID ใบรับรองรางวัล
 6. หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกการจอง การปฏิเสธที่พักหรือการชำระเงินของอัตราค่าห้องพักปลีกที่เผยแพร่ ต้องมีการจองที่พักก่อนรางวัลการเข้าพักในโรงแรม
 7. การจองรางวัลการเข้าพักทั้งหมดต้องได้รับการรับประกันด้วยบัตรเครดิต โรงแรมบางแห่งอาจจำเป็นต้องวางเงินมัดจำแทนการรับประกันด้วยบัตรเครดิต ไม่สามารถเพิกถอนเงินมัดจำได้สำหรับการจองรางวัลการเข้าพัก การไม่เข้าพัก หรือ การยกเลิกการจองรางวัลการเข้าพักภายนอกช่วงเวลาที่ตั้งไว้โดยนโยบายการยกเลิกการจองของแต่ละโรงแรม จะถูกคิดค่าห้องพักหนึ่งคืนพร้อมภาษีที่อัตราค่าห้องพักที่ดีที่สุดของโรงแรมนั้นๆ ในวันนั้น นโยบายการยกเลิกทั่วไป: ยกเลิก 24 ชั่วโมงก่อนการมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับการยกเลิก นโยบายการยกเลิกเพิ่มเติมมีการกำหนดขึ้นโดยโรงแรมแต่ละแห่ง และอาจแตกต่างไปจากนโยบายการยกเลิกทั่วไป ในกรณีดังกล่าวให้ใช้นโยบายการยกเลิกของโรงแรมแต่ละแห่ง
 8. การจองรางวัลการเข้าพักสามารถใช้ได้สำหรับห้องพักที่ระบุในส่วนนี้ที่ห้องพักหนึ่งห้องที่โรงแรมหนึ่งแห่งสำหรับการเข้าพักหนึ่งครั้ง (ตามที่ข้อกำหนดระบุไว้ ณ ที่นี้) และตามที่ระบุไว้ในใบรับรองรางวัลการเข้าพักหรือการยืนยัน หากต้องการเปลี่ยนสถานที่ของการจองรางวัลการเข้าพัก สมาชิกต้องยกเลิกการจองรางวัลการเข้าพักที่มีอยู่ก่อน จากนั้นจองการจองรางวัลการเข้าพักใหม่ที่โรงแรมที่ต้องการ
 9. จะไม่มีการมอบเครดิตหรือการทดแทนใดๆ สำหรับใบรับรองรางวัลที่มีการใช้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
 10. รางวัลโปรโมชันมีไว้สำหรับห้องพักมาตรฐานเท่านั้น
 11. รางวัลการเข้าพักไม่สามารถขายให้บริษัทท่องเที่ยวได้
 12. จำนวนรางวัลการเข้าพักและจำนวนคืนระหว่างรางวัลการเข้าพักจะนับเป็นจำนวนของการเข้าพักและ/หรือคืนที่จำเป็นสำหรับการเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite
 13. สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนหรือไมล์สำหรับรางวัลการเข้าพัก ยกเว้นหากสมาชิกใช้รางวัลการอัปเกรดห้องพัก เงินทั้งหมดที่ใช้จ่ายในการจองเดิมจะได้รับคะแนนและ/หรือไมล์ที่สอดคล้องกันกับข้อกำหนดเหล่านี้ สมาชิกสามารถรับคะแนน (ไม่ใช่ไมล์) สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่โรงแรมในกลุ่ม Hilton ระหว่างการเข้าพักจากการได้รับรางวัล โดยค่าใช้จ่ายนั้นจะถือเป็นค่าใช้จ่ายโฟลิโอที่มีสิทธิ์ที่โรงแรม Hilton, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hilton Grand Vacations® และ WaldorfAstoria® Hotels & Resorts สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการเข้าพักจากการได้รับรางวัลที่โรงแรม Hampton Inn®, Hampton Inn & Suites®, Home2 Suites by Hilton® หรือ Homewood Suites by Hilton®
 14. ผู้รับรางวัลอาจจำเป็นต้องลงนามการปลดปล่อยความรับผิดชอบและคำชี้แจงอนุญาตให้ใช้ชื่อและ/หรือรูปถ่ายสำหรับวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายโดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม
 15. โปรดทราบว่าฝ่ายรางวัลที่ การจองและการบริการลูกค้าของ Hilton เปิดตั้งแต่เวลา 5:00 จนถึง 1:30 ตามเวลา CT 7 วันต่อสัปดาห์

รางวัลชิปจากการเล่นเกม

 1. ตั้่งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2016 จะไม่มีการออกรางวัลชิปจากการเล่นเกมอีกต่อไป รางวัลชิปจากการเล่นเกมในช่วงเวลาดังกล่าวจะสามารถใช้ได้จนกว่าจะมีการใช้รางวัลชิปจากการเล่นเกม หรือมีอายุครบ 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันที่ออกรางวัล
 2. หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการแลก หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดการยกเลิกการแลกใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกม
 3. รางวัลชิปจากการเล่นเกมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์สตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้
 4. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมไม่สามารถโอนได้ และสามารถใช้ได้โดยผู้รับรางวัลที่มีชื่ออยู่ในใบรับรองเท่านั้น หากมีผู้อื่นๆ ที่ไม่มีชื่ออยู่ในรางวัลพยายามใช้ใบรับรอง ใบรับรองนั้นจะถือเป็นโมฆะ
 5. ไม่อนุญาตให้ขายต่อ เปิดประมูล แลกเปลี่ยน รับเป็นนายหน้า หรือซื้อต่อใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกม ใบรับรองรางวัลใดๆ ที่ได้รับมาโดยวิธีการต่างข้างต้นโดยบุคคลหรือองค์กรใดๆ จะถือว่าเป็นการได้มาโดยฉ้อฉล และถือเป็นโมฆะหากมีการโอนสำหรับกรณีการพิจารณาของผู้อื่น ใบรับรองรางวัลที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นโมฆะและจะไม่สามารถใช้ได้
 6. ชื่อผู้รับรางวัลที่ปรากฏในหน้าใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียนของโรงแรมที่สถานที่เล่นเกมของ Hilton ที่มีการแลกใบรับรองรางวัลสำหรับชิปจากการเล่นเกม
 7. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมสามารถแลกชิปจากการเล่นเกมได้ที่สถานที่เล่นเกมของ Hilton ที่ร่วมโปรแกรมตามที่ระบุไว้ในหน้าของใบรับรองเท่านั้น อาจมีการกำหนดบริเวณ Casino Cage หรือหน้าต่างแคชเชียร์พิเศษที่สถานที่เล่นเกมของ Hilton สำหรับวัตถุประสงค์นี้ ต้องมีการแลกชิปจากการเล่นเกมขณะที่อยู่ภายในสถานที่เล่นเกม และไม่สามารถนำชิปออกจากสถานที่เล่นเกมได้
 8. สถานที่เล่นเกมของ Hilton ที่ร่วมโปรแกรมและความพร้อมในการให้บริการของรางวัลชิปจากการเล่นเกมอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 9. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมจะได้รับการตรวจสอบสิทธิ์โดยสถานที่เล่นเกมที่ร่วมโปรแกรมของ Hilton Gaming และต้องมีการใช้โดยผู้ถือใบรับรองโดยมีแคชเชียร์ที่กำหนดด้วยจึงจะสามารถใช้งานได้ ผู้ที่แลกใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายเพื่อตรวจสอบตัวตนและอายุที่มีสิทธิ์
 10. จะมีการมอบและแลกใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมให้กับบุคคลที่มีอายุถึงเกณฑ์การเล่นการพนันตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
 11. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมไม่สามารถรวมกับใบรับรอง คูปอง ส่วนลด แพ็คเกจ หรือข้อเสนอโปรโมชันการเล่นเกมอื่นๆ
 12. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมไม่สามารถแลกเป็นเงินสด รางวัล หรือเครดิตได้ เมื่อออกใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมแล้ว จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
 13. หากใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมสูญหาย ถูกขโมย หรือถูกทำลาย จะไม่มีการทดแทน ออกใหม่ หรือให้เครดิต Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริการไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาหรือซัพพลายเออร์รายอื่นๆ
 14. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมถือเป็นโมฆะเมื่อมีการทำสำเนา หรือมีการห้ามและจำกัดตามกฎหมาย
 15. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการเล่นเกมของท้องถิ่น
 16. ต้องคืนใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมเมื่อทำการแลก
 17. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมสามารถแลกชิปจากการเล่นเกมได้ตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ "ใช้ได้จนถึง" ที่ระบุไว้ในหน้าของใบรับรอง
 18. ใบรับรองรางวัลชิปจากการเล่นเกมสามารถใช้ได้สำหรับชิปจากการเล่นเกมที่ออกโดยสถานที่เล่นเกมของ Hilton ที่ร่วมโปรแกรมเท่านั้น
 19. จะไม่มีการแทนที่เครดิตคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือรางวัลฮิลตัน ออนเนอร์ส สำหรับชิปจากการเล่นเกมที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่เล่นเกมของ Hilton เมื่อมีการแลกใบรับรอง
 20. ชิปจากการเล่นเกมสามารถแลกเป็นเงินสด หรือใช้เล่นพนันได้ที่สถานที่เล่นเกมของ Hilton เท่านั้น ไม่สามารถใช้ชิปเพื่อซื้อสินค้า ชำระค่าห้องพัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้เป็นทิปหรือค่าบริการ หรือสำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การเล่นเกมอื่นๆ

โปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์ - โรงแรมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 1. มีเพียงบุคคลที่กำหนดในสัญญาเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์จากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ จำนวนของคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของโรงแรม และต้องมีการเจรจาและตกลงกันในสัญญาของงานอีเวนต์ โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และในแบบแต่ละกรณีว่าจะมอบไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์จากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์หรือไม่ โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่างานอีเวนต์ผ่านเกณฑ์โปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์หรือไม่
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รวมถึงการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมด (ตามที่แสดงในสัญญา) ที่ชำระเงินโดยผู้วางแผนการประชุม/งานอีเวนต์ที่มีชื่ออยู่ในข้อตกลง (เช่น การจ้างห้องประชุม การรับจัดงาน ห้องพัก และรวมถึงภาษีและค่าบริการ) หากห้องพักไม่รวมอยู่ในข้อตกลงผู้วางแผนงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักภายใต้บัญชีของตนเองจะมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมและไมล์® สำหรับการเข้าพักที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส หากห้องพักรวมอยู่ในข้อตกลงงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์จะไม่มีสิทธิ์รับ Points & Miles สำหรับการเข้าพัก โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หรือไม่ อีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประชุมกลุ่มหรือธุรกิจใดๆ งานอีเวนต์ เช่น งานเลี้ยงแต่งงาน งานรวมญาติ หรืองานประชุมที่ทำสัญญาผ่านฝ่ายขายหรือฝ่ายรับจัดงาน และขายที่อัตราราคาที่เผยแพร่โดยมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์
 3. ข้อเสนอสามารถใช้ได้สำหรับการจองงานอีเวนต์ใหม่เท่านั้น
 4. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 100,000 คะแนนต่ออีเวนต์ หากโรงแรมเลือกที่จะมอบไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ สามารถรับไมล์สายการบินสูงสุด 100,000 ไมล์ต่องานอีเวนต์ (หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด)
 5. สมาชิกที่จัดงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1 คะแนนต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์สำหรับงานอีเวนต์ หากโรงแรมเลือกมอบไมล์สายการบินเพิ่มเติมจากคะแนนโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ ผู้จัดงานจะมีสิทธิ์รับไมล์สายการบิน 1 ไมล์ต่อการใช้จ่ายทุก 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์สำหรับงานอีเวนต์ (หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด)
 6. ผู้รับโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมงานประชุม ผู้รับโบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์ต้องเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อรับคะแนน (และไมล์สายการบินหากโรงแรมเลือกที่ให้ไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนสำหรับงานอีเวนต์) ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของสิทธิ์นี้
 7. คะแนน (และไมล์สายการบิน หากโรงแรมเลือกมอบไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนสำหรับงานอีเวนต์) ที่มอบให้งานอีเวนต์ที่จัดที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton ในแคนาดาจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐในวันที่ชำระเงินค่างานอีเวนต์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ตามเวลาที่แปลงสกุลเงิน Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. จะเป็นผู้ตัดสินอัตราแลกเปลี่ยนนี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นไปตามวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน แต่อาจแตกต่างจากอัตราที่บริษัทบัตรเครดิตใช้
 8. โปรดรอการส่งคะแนน (และไมล์สายการบินหากโรงแรมเลือกมอบไมล์สายการบินเพิ่มจากคะแนนสำหรับงานอีเวนต์) ไปยังบัญชีของสมาชิกเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์หลังจากการชำระเงินค่างานอีเวนต์ครบแล้ว
 9. โบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์พร้อมให้บริการสำหรับบริษัทท่องเที่ยว/ผู้ขายด้านการท่องเที่ยว/ผู้วางแผนงานประชุมที่จองและดำเนินงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์จนเสร็จสมบูรณ์
 10. โปรแกรมสายการบินที่เข้าร่วมในโปรแกรมผู้วางแผนงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส (หากมี) สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนไมล์สายการบินที่สะสมและรางวัลที่มีให้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลของแต่ละสายการบินที่เข้าร่วมโปรแกรมตามความเหมาะสม
 11. โบนัสผู้วางแผนงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้ตามดุลยพินิจของโรงแรม และอาจไม่สามารถมอบให้กับงานอีเวนต์กลุ่มทั้งหมดได้ อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย
 12. จะไม่มีการมอบคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือไมล์สายการบินสำหรับงานอีเวนต์ที่ "ไม่มาจัดงาน" หรือมีการยกเลิก เมื่อสมาชิกได้จองงานอีเวนต์ที่มีการรับประกันด้วยบัตรเครดิต แต่ไม่มาจัดงานอีเวนต์ โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนเท่าใดของค่าใช้จ่ายงานอีเวนต์ตามนโยบายการยกเลิกและการ "ไม่มาจัดงาน" ของโรงแรม
 13. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนสะสมและไมล์ และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนผู้จัดงานอีเวนต์จะเป็นโมฆะหากมีการห้ามหรือจำกัดตามกฎหมายท้องถิ่น

โปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์ - โรงแรมนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 1. มีเพียงผู้ที่มีชื่อในสัญญาเท่านั้นที่มีสิทธิ์รับคะแนนโรงแรมโบนัสงานอีเวนต์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส และไมล์สายการบินจากค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์ที่เกี่ยวกับงานอีเวนต์ จำนวนของโบนัสงานอีเวนต์อยู่ภายในดุลยพินิจของโรงแรม และต้องได้รับการเจรจาต่อรอง และยอมรับในสัญญางานอีเวนต์ โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของโรงแรมแต่เพียงผู้เดียวว่างานอีเวนต์ผ่านเกณฑ์สำหรับโปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์หรือไม่
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รวมถึงการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับอีเวนต์ทั้งหมด (ตามที่แสดงในสัญญา) ที่ชำระเงินโดยผู้วางแผนการประชุม/งานอีเวนต์ที่มีชื่ออยู่ในข้อตกลง (เช่น การจ้างห้องประชุม การรับจัดงาน ห้องพัก และรวมถึงภาษีและค่าบริการ) หากห้องพักไม่รวมอยู่ในข้อตกลงโบนัสงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักภายใต้บัญชีของตนเองจะมีสิทธิ์รับคะแนนสะสมและไมล์® สำหรับการเข้าพักที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส หากห้องพักรวมอยู่ในข้อตกลงโบนัสงานอีเวนต์ สมาชิกที่จองห้องพักที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์นี้จะไม่มีสิทธิ์รับ Points & Miles สำหรับการเข้าพัก โรงแรมอาจตัดสินใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์หรือไม่ อีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประชุมกลุ่มหรือธุรกิจใดๆ งานอีเวนต์ เช่น งานเลี้ยงแต่งงาน งานรวมญาติ หรืองานประชุมที่ทำสัญญาผ่านฝ่ายขายหรือฝ่ายรับจัดงาน และขายที่อัตราราคาที่เผยแพร่โดยมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ* ในค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ์
 3. ข้อเสนอสามารถใช้ได้สำหรับการจองงานประชุมใหม่เท่านั้น
 4. สามารถรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 100,000 คะแนนและไมล์สายการบิน 100,000 ไมล์ (หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินคู่ค้าด้านการตลาด) ต่ออีเวนต์
 5. สมาชิกที่จัดงานที่ผ่านเกณฑ์ที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีสิทธิ์รับคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1 คะแนน และไมล์สายการบิน 1 ไมล์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่าย** หรือคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์ส 1.5 คะแนนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐที่ใช้จ่าย**
 6. เครดิตงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สเป็นบัตรกำนัลที่สามารถซื้อได้โดยใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส โดยสามารถใช้เป็นเครดิตต่อการจองในอนาคตที่โรงแรมภายในกลุ่ม Hilton นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา สามารถแลกเครดิตงานอีเวนต์ได้โดยโทรติดต่อสำนักงานการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton ใกล้บ้านคุณ และแจ้งรหัสรางวัลที่ถูกต้อง จากนั้นคุณจะได้รับบัตรกำนัลเครดิตงานอีเวนต์ทางไปรษณีย์ หรืออีเมล ผู้วางแผนงานประชุม/งานอีเวนต์จะแสดงบัตรกำนัลให้กับโรงแรมเมื่อทำการจองงานอีเวนต์ถัดไป และจะได้รับส่วนลดที่เกี่ยวข้อง (150 ดอลลาร์สหรัฐฯ 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ) บัตรกำนัลเหล่านี้จะหมดอายุหนึ่งปีนับจากวันที่แลก
 7. ผู้รับโบนัสงานอีเวนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นแขกที่ลงทะเบียน หรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ ผู้รับโบนัสงานอีเวนต์ต้องเป็นสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อรับคะแนนสะสมและไมล์ของฮิลตัน ออนเนอร์ส® ที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์ บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนในฮิลตัน ออนเนอร์สเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของสิทธิ์นี้
 8. คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สและไมล์สายการบินที่มอบให้กับงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์จะอ้างอิงตามสกุลเงินท้องถิ่นที่แปลงมาเป็นดอลลาร์สหรัฐ** สกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐในวันที่ชำระเงินค่างานอีเวนต์งวดสุดท้าย โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เผยแพร่ที่มีผลตามเวลาที่แปลงสกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยนนี้จะตัดสินตามดุลยพินิจของฮิลตัน ออนเนอร์สแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างอิงจากวิธีการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน
 9. โปรดรอการส่งคะแนนและไมล์สายการบินไปยังบัญชีของสมาชิกเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ หลังจากชำระเงินค่างานประชุมครบแล้ว
 10. โบนัสงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้แก่บริษัทท่องเที่ยว/ผู้ขายด้านการท่องเที่ยว/ผู้วางแผนงานประชุมที่จองงานอีเวนต์ที่ผ่านเกณฑ์†
 11. โปรแกรมสายการบินที่เข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จำนวนไมล์สายการบินที่สะสมและรางวัลที่มีให้จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลของแต่ละสายการบินที่เข้าร่วมโปรแกรมตามความเหมาะสม
 12. โบนัสงานอีเวนต์ฮิลตัน ออนเนอร์สจะมอบให้ตามดุลยพินิจของโรงแรม และอาจไม่สามารถมอบให้กับงานอีเวนต์กลุ่มทั้งหมดได้ อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ ด้วย
 13. จะไม่มีการมอบคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือไมล์สายการบินสำหรับงานอีเวนต์ที่ "ไม่มาจัดงาน" หรือมีการยกเลิก เมื่อสมาชิกได้จองงานอีเวนต์ที่มีการรับประกันด้วยบัตรเครดิต แต่ไม่มาจัดงานอีเวนต์ โดยไม่คำนึงว่าบัตรเครดิตของสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเงินจำนวนเท่าใดของค่าใช้จ่ายงานอีเวนต์ตามนโยบายการยกเลิกและการ "ไม่มาจัดงาน" ของโรงแรม
 14. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนสะสมและไมล์ และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส โปรแกรมโบนัสงานอีเวนต์จะเป็นโมฆะหากมีการห้ามหรือจำกัดตามกฎหมาย

*ขั้นต่ำ 200,000 เยนในประเทศญี่ปุ่น
**150 เยนในประเทศญี่ปุ่น
†ยกเว้นสำหรับบริษัทท่องเที่ยวที่สามารถให้ส่วนลดได้ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

โปรแกรมการซื้อคะแนน

 1. สมาชิกสามารถซื้อคะแนนผ่านสองช่องทางต่อไปนี้

  การซื้อคะแนนแบบไม่มีการจอง: สามารถซื้อคะแนนได้ผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษร โทรศัพท์หรืออีเมลไปยังการจองและการบริการลูกค้าของ Hilton สมาชิกสามารถซื้อคะแนนโบนัสฮิลตัน ออนเนอร์สได้สูงสุด 40,000 คะแนนต่อหนึ่งปีปฏิทิน การซื้อคะแนนต้องซื้อเป็นช่วงคะแนน ช่วงละ 1,000 คะแนน มีการจำกัดการซื้อ และราคาคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งเตือน ราคารวมของคะแนนจะแสดงให้สมาชิกเห็นระหว่างขั้นตอนการซื้อก่อนการซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ การซื้อคะแนนทั้งหมดต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คะแนนที่ซื้อผ่านช่องนี้จะดำเนินการโดย Points.com และการซื้อจะขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อคะแนนของ Points.com

  การซื้อคะแนนระหว่างการจอง: นอกจากตัวเลือกการซื้อคะแนนแบบไม่มีการจอง สมาชิกสามารถซื้อคะแนนระหว่างขั้นตอนการจองเมื่อสมาชิกไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะแลกรางวัลการเข้าพัก สมาชิกสามารถซื้อคะแนนได้ไม่จำกัดจำนวนจนถึงสูงสุดตามจำนวนคะแนนที่จำเป็นสำหรับการแลกรางวัลการเข้าพักที่สมาชิกต้องการ สมาชิกต้องซื้อคะแนนเหล่านี้ระหว่างขั้นตอนการจองรางวัลการเข้าพัก ไม่ว่าจะด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านโทรศัพท์ที่ 1-800-HHONORS (1-800-446-6677) ในสหรัฐอเมริกา สมาชิกอาจถูกจำกัดคะแนนที่สามารถซื้อผ่านตัวเลือกนี้ได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของ Hilton Honors Worldwide L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว และขีดจำกัดดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาของคะแนนที่ซื้อผ่านตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนที่ซื้อและสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ราคารวมของคะแนนจะแสดงให้สมาชิกเห็นระหว่างขั้นตอนการจองก่อนการซื้อ การซื้อคะแนนทั้งหมดต้องใช้ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คะแนนที่ซื้อขณะจองจะดำเนินการโดย points.com และการซื้อจะขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อคะแนนการจองของ Points.com
 2. คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 3. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สใหม่สามารถซื้อคะแนนได้ 30 วันหลังจากการลงทะเบียนหากบัญชีของสมาชิกสะท้อนถึงกิจกรรมซึ่งรวมถึงการเข้าพัก (ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้) หรือการรับคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สผ่าน คู่ค้าด้านการตลาดของฮิลตัน ออนเนอร์ส หลังจาก 90 วันของการลงทะเบียน สมาชิกใหม่มีสิทธิ์ซื้อคะแนนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงกิจกรรมในบัญชี
 4. ไม่อนุญาตให้ขาย แลกเปลี่ยน ให้เป็นของขวัญ หรือกำหนดคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัลคะแนน หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สซึ่งรวมถึงคะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนจะไม่สามารถโอนได้ (ยกเว้นที่ระบุเฉพาะไว้ ณ ที่นี้) และไม่สามารถรวมกับคะแนนในบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สอื่นได้ คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนไม่สามารถคืนเงินได้
 5. คะแนนที่ซื้อภายใต้โปรแกรมการซื้อคะแนนจะถูกส่งไปยังบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สของสมาชิกทันที (ในกรณีที่ไม่มีปัญหาด้านเทคนิคที่ขัดขวางให้ไม่สามารถส่งคะแนนได้)
 6. สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สแต่ละรายหรือสมาชิกสอง (2) คนที่มีบัญชีกองทุนรวมจะถูกจำกัดการซื้อคะแนนแบบไม่มีการจองไม่เกินสี่หมื่น (40,000) คะแนนในปีปฏิทินใดๆ สำหรับคะแนนที่ซื้อระหว่างการจอง ขีดจำกัดที่อาจกำหนดต่อการจองและต่อปีปฏิทินตามดุลยพินิจของ Hilton Honors Worldwide L.L.C. แต่เพียงผู้เดียวอาจมีการเปลี่ยนแปลง คะแนนใดๆ ที่เกินจากขีดจำกัดเหล่านี้จะไม่ถูกโพสต์ไปยังบัญชีของสมาชิก ไม่ว่าสมาชิกจะมีการส่งเงินสำหรับคะแนนดังกล่าวหรือไม่
 7. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนด้านคะแนนหรือการเงิน การคำนวณภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับในระเบียนของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. และข้อมูลในระเบียนของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. จะมีลำดับเหนือกว่าข้อมูลในระเบียนอื่นๆ ทั้งหมด การใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามจะถูกริบคะแนนในทันที และอาจมีการริบคะแนนทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก รวมถึงการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สตามดุลพินิจของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว
 8. คะแนนใดๆ ที่ซื้อจะเป็นคะแนนแรกที่ใช้แลกเมื่อสมาชิกที่ซื้อคะแนนใช้คะแนนในการแลกรางวัล
 9. การใช้โปรแกรมการซื้อคะแนน สมาชิกรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว
 10. การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส การรับคะแนนสะสมและไมล์® และการแลกคะแนนจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของฮิลตัน ออนเนอร์ส Hilton Honors Worldwide, L.L.C. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด รางวัลการท่องเที่ยว และเกณฑ์ ตลอดจนข้อเสนอพิเศษของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ฮิลตัน ออนเนอร์สยังสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมการซื้อคะแนน โดยมีการประกาศทั่วไปเป็นเวลาหก (6) เดือน

โปรแกรมการโอนและการลงทะเบียนคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส

คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สสามารถโอนไปเพิ่มให้กับสมาชิกรายอื่นได้ 5,000 คะแนนโดยโอนไม่เกิน 200,000 คะแนนต่อครั้ง โปรแกรมการลงทะเบียนคะแนนดูแลโดย Points.com และขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดการใช้โปรแกรมการทะเบียนคะแนนของ Points.com และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่อนุญาตให้ขายคะแนนฮิลตัน ออนเนอร์ส รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. การใช้คะแนนฮิลตัน ออนเนอร์สที่ไม่เหมาะสมใดๆ ก็ตามจะถูกริบคะแนนในทันที และอาจมีการริบคะแนนทั้งหมดในบัญชีของสมาชิก รวมถึงการปฏิเสธการเป็นสมาชิกของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส ตามดุลพินิจของ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว

กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2004 บัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สใหม่จะไม่มีให้บริการอีกต่อไป สมาชิกที่มีบัญชีกองทุนรวมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2004 จะยังได้รับสิทธิประโยชน์ของกองทุนรวม
 2. สิทธิประโยชน์กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สออกแบบมาเพื่อให้คู่สมรสตามกฎหมายสามารถรวมการรับคะแนนเพื่อรับรางวัล และ/หรือรวมการรับการเข้าพัก/คะแนนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การรับโปรโมชันพิเศษ หรือการเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Elite กองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการมอบโบนัสและ/หรือรางวัลเพิ่ม
 3. บัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สพร้อมให้บริการสำหรับคู่สมรสตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐหรือจังหวัด หรือประเทศที่คู่สมรสพำนักอยู่
 4. สำหรับบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดที่รวมกันระหว่างวันที่ 1 มกราคม 1990 ถึง 31 มีนาคม 2004 อนุญาตให้ลงทะเบียนฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือโบนัสการเปิดใช้งานในบัญชีร่วมเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
 5. คู่สมรสแต่ละคู่ที่เข้าร่วมในกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สจะได้รับหมายเลขบัญชีฮิลตัน ออนเนอร์สเดียวกัน เมื่อมีการสร้างกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส จะมีการกำหนดชื่อและที่อยู่ของคู่สมรสคนหนึ่งเป็นผู้รับไปรษณีย์ทั้งหมดของฮิลตัน ออนเนอร์ส
 6. จะมีการออกใบแสดงรายการเพียงหนึ่งฉบับสำหรับบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส การเดินทางเดี่ยวที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสะสมจะปรากฏในใบแสดงรายการกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สที่ออกรวมกัน เมื่อมีการขอรางวัล คะแนนจะถูกหักจากยอดคงเหลือคะแนนรวม จะไม่มีการเก็บหรือให้บริการยอดคงเหลือของแต่ละบุคคลสำหรับผู้เข้าร่วมกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 7. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถดำเนินการใช้คะแนนสะสมใดๆ หรือทั้งหมดเพียงลำพังเพื่อขอรับรางวัลสำหรับกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สที่มีคะแนนเพียงพอ Hilton Honors Worldwide, L.L.C. ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดสำหรับการตกลงกันไม่ได้หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการใช้คะแนนที่สะสมในบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส
 8. ในกรณีที่สมาชิกรายหนึ่งเสียชีวิต คะแนนในกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สจะเป็นของคู่สมรสที่มีชีวิตอยู่ ในกรณีที่สถานภาพการแต่งงานสิ้นสุดลง สมาชิกแต่ละฝ่ายจะได้รับคะแนนกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์สคนละ 50% โดยที่คู่สมรสทั้งสองฝ่ายต้องลงนามในคำขอยุติการใช้บัญชีร่วมกัน Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. อาจขอเอกสารที่เป็นหลักฐานถึงการเสียชีวิต หรือการสิ้นสุดสถานภาพการแต่งงาน Hilton Honors Worldwide, L.L.C. ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดสำหรับการตกลงกันไม่ได้หรือข้อพิพาทระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการยุติบัญชีกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส คะแนนที่สะสมหรือใบรับรองจะไม่สามารถโอนได้ในกรณีของการเสียชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือโดยผลของกฎหมาย ยกเว้นที่ระบุไว้โดยเฉพาะ ณ ที่นี่
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สทั้งหมดมีผลต่อบัญชีและผู้เข้าร่วมกองทุนรวมฮิลตัน ออนเนอร์ส การตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของโปรแกรมจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. แต่เพียงผู้เดียว

การยอมรับของคุณที่จะให้เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ

เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Hilton ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")

นอกจากนี้ การเข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หมายความว่า เราสามารถรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากคุณได้ เรายังสามารถใช้และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่อธิบายไว้ด้านล่าง เพิ่มเติมจากที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของนโยบายความเป็นส่วนตัวในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องเลือกไม่เข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้เมื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือเมื่อคุณจัดการโปรไฟล์ของคุณทางออนไลน์ ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ คุณจะต้องระบุชื่อ ที่อยู่จริง และที่อยู่อีเมล เมื่อคุณจัดการโปรไฟล์ของคุณทางออนไลน์ คุณสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้าสายการบินที่คุณชื่นชอบและหมายเลขบัญชีของคุณในโปรแกรมส่งเสริมการขายเพื่อรักษาลูกค้าของคู่ค้าสายการบินดังกล่าว ประเภทห้องที่คุณชื่นชอบ ภาษาที่ต้องการใช้งาน บัญชีผู้ใช้บัตรเครดิตของคุณ วิธีที่คุณต้องการในการรับข่าวสาร ข้อเสนอ และข้อมูลจากบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจของกลุ่ม Hilton และเพื่อสร้าง ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน

นอกเหนือจากการใช้งานและการแบ่งปันตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว เรายังใช้งานและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สอีกด้วย ทั้งนี้ รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราเพื่อมอบไมล์สะสมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่คุณจะได้รับจากการเข้าร่วมในโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส

การสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ยังเป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์การประมวลผลข้อมูลของเรา ส่วนปฏิบัติงานธุรกิจ และโรงแรมต่างๆ ของเรา รวมถึงสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างไปจากกฎหมายของประเทศบ้านเกิดของคุณ

นอกจากนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เราอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้งานร่วมกับบุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ในการอัปเดตและปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาของข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราดูแลรักษาอยู่

ในฐานะสมาชิกรายหนึ่ง คุณอาจได้รับการติดต่อเพิ่มเติมจากเรา ซึ่งรวมถึงประกาศเกี่ยวกับฮิลตัน ออนเนอร์ส ข่าวสารและข้อเสนอจากบุคคลภายนอกที่มีให้แก่สมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์สโดยเฉพาะ และข้อความการตลาดที่ดำเนินการร่วมกับแบรนด์อื่นๆ จากคู่ค้าทางธุรกิจของเรา นอกจากนี้ สมาชิก HHonors ในบางระดับและในบางรัฐอาจได้รับอีเมลจากเราหลังจากการเข้าพัก คุณสามารถเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารที่ได้รับจากเราโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ และจัดการในส่วนการบอกรับสมาชิกของคุณ หรือโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นระยะๆ โดยการติดประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแล้วลงบนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราอาจทำการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณยังคงเป็นสมาชิกโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หลังจากที่มีการติดประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว จะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เงื่อนไขการเข้าร่วม

HILTON HONORS WORLDWIDE, L.L.C. จัดให้มีโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส เนื้อหาเหล่านี้และเนื้อหาอื่นๆ ตลอดจนบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ โดยปฏิเสธอย่างชัดแจ้งถึงการรับประกันใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันว่าสามารถขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ การออกแบบ ความถูกต้องแม่นยำ ขีดความสามารถ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ศักยภาพ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือการมีพร้อมให้บริการ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่า Hilton Honors Worldwide, L.L.C. มิได้ชี้แจง รับประกัน หรือรับรองว่าโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดดังกล่าว จะดำเนินการโดยไม่หยุดชะงัก ปราศจากการละเลยหรือข้อผิดพลาดใดๆ หรือว่าข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ HILTON ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ ความเสียหายในกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องอันเกิดจากโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดดังกล่าว แม้ว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HILTON HONORS WORLDWIDE, L.L.C. ได้รับแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อยกเว้นดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับกรณีของคุณ ในกรณีที่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว วิธีการแก้ไขเยียวยาที่คุณได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนี้จะจำกัดเฉพาะการชำระคืนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ชำระเงินให้แก่องค์กรที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวและในจำนวนที่องค์กรนั้นยังไม่ได้ชำระคืน ในที่นี้คุณได้ยกเลิกสิทธิใดๆ ทั้งหมดเพื่อนำมาซึ่งการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเวทีใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปเกินสอง (2) ปีหลังจากที่การกระทำ เหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการละเลยดังกล่าวได้เกิดขึ้นอันเป็นต้นเหตุของการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการนั้น หากข้อกำหนดใดของกฎระเบียบที่เป็นทางการเหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดในที่นี้จะยังมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ การที่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ไม่ใช้สิทธิที่ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ได้รับอนุญาตในที่นี้เพื่อดำเนินการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใดๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีก

 
Powered By OneLink